Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej

Ogłoszenia o wywłaszczeniu, ograniczeniu praw do nieruchomości i ustaleniu odszkodowania

 • 2017-10-18 (133 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ul. Nieszawskiej bez nr, działka nr 135/10 w obrębie W-28 w celu budowy linii ciepłowniczej
 • 2017-09-22 (205 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi przy ul.: Piekarskiej 14, działka nr 425/1 z obrębu B-28 i ul. Stasia, działka nr 476/2 z obrębu B-21 w celu budowy linii elektroenergetycznej
 • 2017-09-14 (144 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi oznaczonej w ewidencji gruntów, w obrębie G-12 jako działka nr 461/36, w obrębie S-6 jako działka nr 237/124 oraz w obrębie W-30 jako działka nr 99, niezbędnej dla przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej
 • 2017-09-11 (61 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji Nr 265/17 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.2.2017, którą zatwierdził projekt budowlany i udzielił Prezydentowi Miasta zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: przebudowa ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Tomaszowskiej w Łodzi
 • 2017-09-08 (426 KB)

  Decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego dotycząca ustalenia odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi, w obrębie W-24, przy ul. Tuwima 98, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 231/19 o pow. 0,0799 ha (część dawnej działki nr 231/17)
 • 2017-09-08 (45 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wydania decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa prawa własności gruntu położonego w Łodzi, w obrębie P-26, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 124/9 o powierzchni 5,1698 ha oraz nabycia przez "Polskie Koleje Państwowe" S.A. w Warszawie prawa użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu wraz z nieodpłatnym nabyciem prawa własności budynków i urządzeń znajdujących się na tym gruncie
 • 2017-09-05 (149 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 294 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 389/1 o pow. 0,1101 ha w obrębie W-12 i przy ul. Opoczyńskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 515 o pow. 0,1171 ha w obrębie G-27
 • 2017-08-28 (136 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi przy ulicy Sierakowskiego, w celu remontu elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV
 • 2017-08-28 (68 KB)

  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie budowy zaplecza technicznego utrzymania pociągów PKP INTERCITY wraz z infrastrukturą
 • 2017-07-03 (33 KB)

  Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające, że wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 1197 E ul. Okólną w Łodzi, nie będzie rozpatrzony w terminie z uwagi na konieczność uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia (2017-07-03)
 • 2017-06-16 (187 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczącego postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niezbędnej dla wybudowania linii kablowej SN 15 kV położonej w Łodzi, przy ul. Brukowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63/24 o pow. 1,4687 ha w obrębie B-31 (2017-06-16)
 • 2017-06-02 (202 KB)

  Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi, dotyczące postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łodzi oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie G-4 jako działka nr 154/13 oraz w obrębie G-5 jako działki 354/6 i 354/2, niezbędnej dla przebudowy linii kablowej SN (2017-06-02)