Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych
 w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

21.06.2018
Numer ewidencyjny: 136/DPK-BPS.I/4/VI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi organizacyjnej jednostek pomocniczych w Oddziale ds. Jednostek Pomocniczych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 03.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_136_180621.pdf
21.06.2018
Numer ewidencyjny: 135/DSS-Ed.IV/11/VI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. inwestycyjno-remontowych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 04.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_135_180621.pdf
20.06.2018
Numer ewidencyjny: 134/DOA-SO.II/5/VI/2018
Nazwa stanowiska: Referent ds. postępowań administracyjnych w Oddziale Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 02.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_134_180620.pdf
20.06.2018
Numer ewidencyjny: 133/DPr-WPr.I/1/VI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Oddziale Administracyjno-Ekonomicznym w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 03.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_133_180620.pdf
19.06.2018
Numer ewidencyjny: 132/DFP-Bd.II/6/VI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 29.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_132_180619.pdf
19.06.2018
Numer ewidencyjny: 131/DSS-Ed.I/10/VI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 02.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_131_180619.pdf
18.06.2018
Numer ewidencyjny: 130/DSS-Ed.I/9/VI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 28.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_130_20180618.pdf
15.06.2018
Numer ewidencyjny: 129/DPK-BGM.IV/6/VI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami w Oddziale Zasobu Nieruchomości w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 27.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_129_180615.pdf
14.06.2018
Numer ewidencyjny: 128/DOA-USC.I/4/VI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 26.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_128_180614.pdf
13.06.2018
Numer ewidencyjny: 127/DPK-BPK.IV/3/VI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi w zakresie nośników reklamowych Miasta, gospodarowanie materiałami informacyjno – promocyjnymi oraz promocji Miasta w ramach realizacji imprez zewnętrznych w Oddziale Promocji Miasta w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 25.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_127_20180613.pdf
13.06.2018
Numer ewidencyjny: 126/DFP-Bd.I/5/VI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej do rachunku podstawowego miasta w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 25.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_126_20180613.pdf
11.06.2018
Numer ewidencyjny: 125/DSS-GK.IV/5/VI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 21.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_125_180611.pdf
11.06.2018
Numer ewidencyjny: 124/DAR-BAr.III/6/VI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. koncepcji drogowych w Oddziale Koncepcji Drogowych w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoj
Termin składania ofert: 21.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_124_180611.pdf
08.06.2018
Numer ewidencyjny: 123/DFP-Fn.II/9/VI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowania i windykacji dochodów Gminy w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 19.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_123_180608.pdf
08.06.2018
Numer ewidencyjny: 122/DSS-OŚR.V/2/VI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rolnictwa, ochrony zwierząt, łowiectwa i rybactwa w Zespole ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 19.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_122_180608.pdf
07.06.2018
Numer ewidencyjny: 121/DM-DM.V/11/VI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. odszkodowań w Oddziale Opłat i Odszkodowań w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 18.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_121_20180607.pdf
06.06.2018
Numer ewidencyjny: 120/DAR-BR.V/5/VI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych w Zespole ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 18.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_120_180606.pdf
25.05.2018
Numer ewidencyjny: 119/DSS-BPZ.II/4/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i zezwoleń w Oddziale Licencji i Zezwoleń w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 04.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_119_20180525.pdf
25.05.2018
Numer ewidencyjny: 118/DSS-BPZ.II/3/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. transportu drogowego osób/rzeczy oraz niezarobkowego przewozu drogowego w Oddziale Licencji i Zezwoleń w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 04.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_118_20180528.pdf
25.05.2018
Numer ewidencyjny: 117/DSS-BPZ.II/2/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozpatrywania skarg i kontroli w Oddziale Licencji i Zezwoleń w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 04.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_117_20180525.pdf
25.05.2018
Numer ewidencyjny: 116/DSS-BPZ.II/1/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Oddziale Licencji i Zezwoleń w Biurze Promocji i Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 04.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_116_20180525.pdf
25.05.2018
Numer ewidencyjny: 115/DOA-BBI.III/1/V/2018
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. monitoringu i nadzoru nad przestrzeganiem prawa i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w Zespole ds. Monitoringu i Nadzoru nad Przestrzeganiem Prawa i Praktyk w Dziedzinie Ochrony Danych Osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 04.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_115_20180525.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_115_180615.pdf
24.05.2018
Numer ewidencyjny: 114/DFP-Bd.II/4/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 05.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_114_20180524.pdf
24.05.2018
Numer ewidencyjny: 113/DOA-PJR.III/8/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 05.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_113_20180524.pdf
23.05.2018
Numer ewidencyjny: 112/DFP-Bd.III/3/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 04.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_praca_112_180523.pdf
22.05.2018
Numer ewidencyjny: 111/DSS-Ed.II/8/V/2018
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. osobowych dyrektorów nadzorowanych placówek w Oddziale Organizacji Szkół Publicznych w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 01.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_111_20180522.pdf
22.05.2018
Numer ewidencyjny: 110/DAR-UA.I/5/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym I w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 01.06.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_110_20180522.pdf
17.05.2018
Numer ewidencyjny: 109/DOA-ZP.I/1/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitorowania i nadzoru w Oddziale ds. Monitorowania i Nadzoru w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 28.05.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_109_180517.pdf
17.05.2018
Numer ewidencyjny: 108/DPr-ZSS.II/5/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli jednostek budżetowych i podmiotów zewnętrznych w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 28.05.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_108_180517.pdf
16.05.2018
Numer ewidencyjny: 107/DAR-UA.V/4/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. infrastruktury technicznej w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 26.05.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_107_180516.pdf
14.05.2018
Numer ewidencyjny: 106/DAR-BAr.I/5/V/2018
Nazwa stanowiska: Kierownik Oddziału Krajobrazu i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 24.05.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_106_20180514.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_106_180618.pdf
11.05.2018
Numer ewidencyjny: 105/DSS-GK.IV/4/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 22.05.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_105_180511.pdf
10.05.2018
Numer ewidencyjny: 104/DFP-BE.III/1/V/2018
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/ referent ds. windykacji należności cywilnoprawnych w Oddziale ds. Windykacji Należności Cywilnoprawnych w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 22.05.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_104_20180510.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_104_180618.pdf
09.05.2018
Numer ewidencyjny: 103/DFP-Fn.V/8/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 21.05.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_103_20180509.pdf
09.05.2018
Numer ewidencyjny: 102/DOA-PJR.I/7/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 21.05.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_102_20180509.pdf
04.05.2018
Numer ewidencyjny: 101/DOA-PJR.III/6/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 16.05.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_101_20180504.pdf
04.05.2018
Numer ewidencyjny: 100/DM-DM.IV/6/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ograniczonych praw rzeczowych w Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 15.05.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_100_20180504.pdf
02.05.2018
Numer ewidencyjny: 99/DFP-Fn.IV/7/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli zobowiązań podatkowych w Oddziale Kontroli Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 15.05.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_99_20180502.pdf
02.05.2018
Numer ewidencyjny: 98/DPK-BGM.II/5/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 14.05.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_98_20180502.pdf
02.05.2018
Numer ewidencyjny: 97/DSS-Ed.IV/7/V/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. inwestycyjno-remontowych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 14.05.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_97_20180502.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_97_180615.pdf

Informację wprowadził(a): Migracja danych (25.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (22.06.2018 09:45)

Informację opracował: Magdalena Klaczkowska (21.06.2018)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 47379

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
22.06.2018 09:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
22.06.2018 09:41 Adrian Beer Modyfikacja strony
22.06.2018 09:40 Adrian Beer Modyfikacja strony
20.06.2018 10:33 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.06.2018 10:10 Adrian Beer Modyfikacja treści
25.05.2018 15:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2018 16:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.11.2017 11:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:43 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:37 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.08.2017 15:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2017 14:47 Migracja danych Modyfikacja strony
25.08.2017 12:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 10:52 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:48 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:47 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:42 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:41 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:18 Migracja danych Utworzenie strony