Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

DSS-OŚR-II.6220.243.2016
Data: 10.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-01-10

DSS-OŚR-II.6220.243.2016

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 10 stycznia 2017r. wydał decyzję Nr 4/U/2018 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie garażu wielostanowiskowego wraz z lokalem handlowym i częścią mieszkaniową, wielorodzinną, w Łodzi, przy ul. Zielonej 10a i 12.
Decyzja została wydana dla Inwestora: FUZON Sp. z o.o., 90-708 Łódź, ul. Próchnika 29, reprezentowanego przez Pana Mariusza Cabana.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 96 KPA prawie do przeprowadzenia mediacji.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA WYDZIAŁU

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 10.01.2018
DSS-OŚR-II.6220.206.2017
Data: 09.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-01-09

DSS-OŚR-II.6220.206.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017. poz.1257, zw. dalej k.p.a. ), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz.1405 ze zmianami), że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 24.11.2017 r. przez Panią Angelikę Woźniak-Wszędybył, reprezentującą na mocy udzielonego pełnomocnictwa Panią Mirosławę Białkowską-Gugałę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „MAGA” Mirosława Białkowska-Gugała z siedzibą w Łodzi, ul. Gorkiego 25/12, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Łodzi w dniu 09.01. 2018 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie fragmentu budynku produkcyjno-magazynowego z dostosowaniem dla potrzeb produkcji w Łodzi przy ulicy Wedmanowej 6/8 na działkach nr ew. 203/30, 203/36 oraz 203/32, obręb G-18.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibie wydziału.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pok.nr 61), w godzinach pracy urzędu (pon., środa-piątek. godz. 800-1600, wtorek 900-1700).

Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 12 stycznia 2018 r.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o.Zastępcy Dyrektora

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 09.01.2018
DSS-OŚR-II.6220.109.2017
Data: 04.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-01-04

DSS-OŚR-II.6220.109.2017

Obwieszczenie

        Zawiadamia się, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 ze zmianami ), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257), że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 19 maja 2017 r. przez p. Angelikę Woźnak-Wszędybył, działającą z upoważnienia MLS DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 207/213, 93-231 Łódź, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Łodzi w dniu 04 stycznia 2018 r. wydał decyzję Nr 1/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie zespołu siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym parkingami i garażami podziemnymi, w Łodzi przy ul. Paradnej 43/45 (dz. o numerach ewid. 758/7, 756/4, 756/3 i 675/44 obręb G-27).

        Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji, która znajduje się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pokój 61).

        Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 10 stycznia 2018 r.


Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. zastępcy Dyrektora Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 04.01.2018
DSS-OŚR-II.6220.149.2017
Data: 29.12.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2017-12-29

DSS-OŚR-II.6220.149.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył PERFEKO, 95-006 Bukowiec, ul. Dolna 32 reprezentującej Inwestora: Hart-Tech Sp. z o.o., 92-320 Łódź, ul. Niciarniana 45, w dniu 29.12.2017r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na:

montażu instalacji i urządzeń w zakładzie Hart-Tech Sp. z o.o. w celu wdrożenia projektu o nazwie: „Gradientowe warstwy niskotarciowe wytwarzane w hybrydowym procesie FINE LPN, nanostrukturyzowane cząstkami MOSZ i RGO, dla zastosowań w przemyśle lotniczym”, w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 45.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 96 KPA prawie do przeprowadzenia mediacji.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA WYDZIAŁU

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 29.12.2017
DSS-OŚR-II.6220.161.2017
Data: 29.12.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2017-12-29

DSS-OŚR-II.6220.161.2017

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 29 grudnia 2017r. wydał decyzję Nr 94/U/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, handlem, garażem jednopoziomowym, portiernią, układem drogowym i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, w Łodzi, przy ul. Zgierskiej 69 – Goplańskiej.
Decyzja została wydana dla Inwestora : PIOTR BILINSKI ARCHITEKT , 90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 3 m. 5, reprezentowanego przez Pana Henryka Gosa, PROEKOL, 91-360 Łódź, ul. Boksytowa 41.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 96 Kpa prawie do przeprowadzenia mediacji.


Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA WYDZIAŁU

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 29.12.2017
DSS-OŚR-II.6220.144.2017
Data: 29.12.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2017-12-29

DSS-OŚR-II.6220.144.2017

Obwieszczenie

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 29 grudnia 2017 r. wydał decyzję Nr 93/U/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

rozbudowie zakładu produkcyjnego, w Łodzi, ul. Senatorska 70.
Decyzja została wydana dla Inwestora : „DEKOMAL” Kutera, Stasiłowicz, Chrobot Sp.J., 93-192 Łódź, ul. Senatorska 70, reprezentowanego przez Pana Andrzeja Leszczyńskiego Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny ,,AON-T” Z. Kabaciński, E. Szczepaniak, S.J. 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.        
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 96 KPA prawie do przeprowadzenia mediacji. 


Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych.Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 29.12.2017
DSS-OŚR-II.6220.148.2017
Data: 28.12.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2017-12-28

DSS-OŚR-II.6220.148.2017

Obwieszczenie

        Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 28 grudnia 2017 r. wydał decyzję Nr 90/U/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: 


kontynuacji eksploatacji kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża ,,Łódź – Pomorska I”, przy ul. Hyrnej w Łodzi. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : Pana Zbigniewa Łozowskiego Zakład Górniczy - Kopalnia Piasku ŁÓDŹ – POMORSKA, ul Lawinowa 2, 92-017 Łódź.

        Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami. 
        Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 96 KPA prawie do przeprowadzenia mediacji.

        Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych.Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 28.12.2017
DSS-OŚR-II.6220.142.2017
Data: 28.12.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-926  Łódź

Łódź, 2017-12-28

DSS-OŚR-II.6220.142.2017

Obwieszczenie

        Zawiadamia się, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405) w związku z art. 74 ust. 3 tej ustawy oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017. poz.1257), że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 01.08.2017 r. przez Pana Mariusza Makowskiego, działającego z upoważnienia PDC INDUSTRIAL CENTER 71 Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr 2/U/2016 z dnia 11.01.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku Produkcyjno-Magazynowo-Biurowego w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku Produkcyjno-Magazynowo-Biurowego (hale produkcyjno-magazynowe z zapleczem socjalno-biurowym) w Łodzi, przy ul, Jędrzejowskiej na działkach nr ew.: 3/10, 3/11, 3/15, 4/5, 4/8, 5/7, 6/4, 6/9, 7/5, 7/6, 7/12, 7/23, 7/25,7/27, 8/7,8/8, 9/7, 9/8, 10/2, 10/3, 10/4, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 11/6, 11/8, 12/6, 13/7, 14/2,14/5, 16/2,17/2, 18/2, 19/4, G-32 przy ul. Jędrzejowskiej w Łodzi, Prezydent Miasta Łodzi w dniu 28 grudnia 2017 r. wydał decyzję Nr 88/U/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku Produkcyjno-Magazynowo-Biurowego w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej (hale produkcyjno magazynowe z zapleczem socjalno-biurowym) w Łodzi, przy ul, Jędrzejowskiej, na dz. o numerach ewid. : 3/10, 3/11, 3/15, 4/5, 4/8, 5/7, 6/4, 6/9, 7/5, 7/6, 7/12, 7/23, 7/25,7/27, 8/7,8/8, 9/7, 9/8, 10/2, 10/3, 10/4, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9,11/6, 11/8, 12/6, 13/7, 14/2, 14/5, 16/2,17/2, 18/2, 19/4, obręb G-32.

        Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji, z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi., które znajdują się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pokój 61).

        Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 3 stycznia 2018 r.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Informację opracowała: inspektor Bożena Szadkowska, dn. 28.12.2017 r.

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 28.12.2017
DSS-OŚR-II.6220.150.2017
Data: 27.12.2017
Treść:

Łódź, dnia 27.12.2017 r.

Prezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-926  Łódź


DSS-OŚR-II.6220.150.2017

Obwieszczenie


Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1405), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Ewy Szczepaniak reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa Mardom Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ratajskiej 11a,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 22 grudnia 2017 r. wydał decyzję Nr 89/U/2017, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków produkcyjno – usługowo – handlowo – magazynowych z częścią biurową i socjalną w Łodzi przy ul. Wersalskiej 37 – dz. ew. nr 59 obręb B-33.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pokój 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.


z up. Prezydenta Miasta Łodzi


Michał Baryła

p.o. Dyrektora Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 27.12.2017
DSS-OŚR-II.6220.187.2017
Data: 15.12.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2017-12-15

DSS-OŚR-II.6220.187.2017

Zawiadomienie  

Zawiadamia się, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405), że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 17.10.2017 r. przez Pana Adama Jeża, działającego z upoważnienia Pana Marcina Sobczyka, właściciela firmy SOBMAR Marcin Sobczyk,z siedzibą w Łodzi, ul. Budziszyńska 31A, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Łodzi w dniu 15 grudnia  2017 r. wydał decyzję Nr 87/U/2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, surowców wtórnych, w tym złomu, planowanego w Łodzi przy ul. Budziszyńskiej 31A.  


Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z  treścią przedmiotowej decyzji,  z opinią  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, które znajdują się w  siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu  Miasta  Łodzi Łódź,  al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pokój 61). 


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017, poz.1257)  niniejsze zawiadomienie  uważa się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 18 listopada  2017 r.   

       Z upoważnienia 

    Prezydenta Miasta Łodzi 

     

             Piotr Bugajak

  p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Informację  opracowała: inspektor Bożena Szadkowska, dn.15.12. 2017r. 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 15.12.2017
DSS-OŚR-II.6220.148.2017
Data: 08.12.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi                                              

Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2017-12-08

DSS-OŚR-II.6220.148.2017 

Obwieszczenie


Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r.  poz. 1257 ze zm.),   w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.  2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Zbigniewa Łozowskiego Zakład Górniczy - Kopalnia Piasku ŁÓDŹ – POMORSKA, ul Lawinowa 2, 92-017 Łódź, w dniu 08.12.2017r. Prezydent Miasta Łodzi wydał  postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :


kontynuacji eksploatacji kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża ,,Łódź – Pomorska I”, przy ul. Hyrnej w Łodzi.


        Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

        Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 96 KPA prawie do  przeprowadzenia mediacji.


        Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu. 


        Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

 Z upoważnienia 

     Prezydenta Miasta Łodzi


 Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 08.12.2017
DSS-OŚR-II.6220.142.2017
Data: 08.12.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2017-12-08

DSS-OŚR-II.6220.142.2017


Obwieszczenie 

Zawiadamia się,  na podstawie  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z  2017. poz.1257, zw. dalej k.p.a. ), w związku  z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz.1405), że po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Makowskiego, reprezentującego Pracownię Projektową „BLOK-ART.” s.c. Sz. Arabski. M.Makowski,  90-302 Łódź, ul. Wigury 7, działającego z upoważnienia PDC INDUSTRIAL CENTER 71 Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa Prezydent Miasta  Łodzi w dniu 08.12. 2017 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na budowie Parku Produkcyjno-Magazynowo-Biurowego (hale produkcyjno-magazynowe z zapleczem socjalno-biurowym) w Łodzi, przy ul, Jędrzejowskiej na działkach nr ew.: 3/10, 3/11, 3/15, 4/5, 4/8, 5/7, 6/4, 6/9, 7/5, 7/6, 7/12, 7/23, 7/25,7/27, 8/7,8/8, 9/7, 9/8, 10/2, 10/3, 10/4, 10/7, 10/8, 10/9,11/6, 11/8, 12/6, 13/7, 14/2, 14/5, 16/2,17/2, 18/2, 19/4, obręb G-32 przy ul. Jędrzejowskiej w Łodzi.

        Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie       z art. 74 ust. 3  ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie  zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibie wydziału.

        Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, umożliwiających  wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

        Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie  można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pok.nr 61), w godzinach pracy urzędu (pon., środa-piątek. godz. 800-1600, wtorek 900-1700). 

       

Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 12 grudnia  2017 r.   

Z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Łodzi 

     

Michał Baryła

p.o. Dyrektora Wydziału 

Informację  opracowała: inspektor Bożena Szadkowska, dn. 08.12.2017 r.


Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 08.12.2017
DSS-OŚR-II.6220.194.2017
Data: 06.12.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi                                              

Łódź, ul. Piotrkowska 104                                             

Łódź, 2017-12-06

DSS-OŚR-II.6220.194.2017

Obwieszczenie 


Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.  2016 r., Nr 353 ze zm.), zawiadamia się,  że  Prezydent Miasta Łodzi w dniu 06 grudnia 2017 r. wydał decyzję Nr 83/U/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: 


wykonaniu urządzenia wodnego – studni nr S-1, w Łodzi, przy ul. Puszkina 76.

Decyzja została wydana dla Inwestora : Polimex – Mostostal S.A., 00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12 reprezentowanego przez Pana Michała Śmiałkowskiego Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski, 91-480 Łódź, ul. Hortensji 28.


Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami. 


        Informacja o wydaniu ww. decyzji  została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.


Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

 Z upoważnienia 

      Prezydenta Miasta Łodzi


  Michał Baryła

         p.o. Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 06.12.2017
DSS-OŚR-II.6220.128.2017
Data: 06.12.2017
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI  

Łódź, ul. Piotrkowska 104  

Łódź, 2017-12-06


DSS-OŚR-II.6220.128.2017

Obwieszczenie


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2016 r., Nr 353 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 6 grudnia 2017 r. wydał decyzję Nr 85/U/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: 

montażu kabiny lakierniczej w budynku produkcyjnym w zakładzie ZREW TRANSFORMATORY, w Łodzi, przy ul. Rokicińskiej 144.

Decyzja została wydana dla Inwestora : ZREW TRANSFORMATORY S.A., 92-412 Łódź, ul. Rokicińska 144 reprezentowanego przez Panią Angelikę Woźniak-Wszędybył PERFEKO, 95-006 Bukowiec, ul. Dolna 32.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami. 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 96 KPA prawie do przeprowadzenia mediacji.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 


Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
p.o. Dyrektora Wydziału


Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638-47-03


Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 06.12.2017
DSS-OŚR-II.6220.151.2017
Data: 05.12.2017
Treść:

Łódź, dnia 05.12.2017 r.

Prezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-926  Łódź


DSS-OŚR-II.6220.151.2017

Obwieszczenie


        Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257– zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Mariusza Makowskiego, współwłaściciela Pracowni Projektowej „BLOK- ART” s. c Sz. Arabski, M. Makowski, z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 7

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 05 grudnia 2017 r. wydał decyzję Nr 84/U/2017, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno – magazynowej w Łodzi przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września – dz. ew. nr 55/4, 56/9, 55/6, 53/1, 54/1, 57/1, 57/2, 59 obręb G-20.


        Z treścią wydanego orzeczenia oraz dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy Urzędu. 


Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 07.12.2017 r. do 20.12.2017 r. 


z up. Prezydenta Miasta Łodzi


Michał Baryła

p.o. Dyrektora Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272 63 31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 05.12.2017
DSS-OŚR-II.6220.62.2017
Data: 04.12.2017
Treść:
Łódź, dnia 04.12.2017 r.
Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926  Łódź


DSS-OŚR-II.6220.62.2017

Obwieszczenie


Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Teodora Fandrycha reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa PKS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Smutnej 28,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 04 grudnia 2017 r. wydał decyzję Nr 81/U/2017,
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych w Łodzi przy ul. Sikorskiego/ Studzińskiego – dz. ew. nr 55/44, 55/47 obręb B-9


Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 05 grudnia 2017r. - 18 grudnia 2017 r.


z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
p.o. Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272 63 31
Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 04.12.2017
DSS-OŚR-II.6220.168.2017
Data: 04.12.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2017-12-04

DSS-OŚR-II.6220.168.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405) , że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 20 września 2017 r.  przez p. Angelikę-Woźniak-Wszędybył, działającą z upoważnienia MK CENTRUM K. DULIBA, M.MYCZKA. Sp. J., ul. Wojska Polskiego 264, 97-300 Piotrków Trybunalski,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Łodzi w dniu 04 grudnia  2017 r. wydał decyzję Nr 82/U/2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na  montażu kabiny lakierniczej na terenie salonu i serwisu samochodowego zrealizowanego w Łodzi przy ul. Zgierskiej 248 (na działce o nr ewid. 56/4, obrębB-7).     


Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z  treścią przedmiotowej decyzji,  z opinią  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi., które znajdują się w  siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu  Miasta  Łodzi Łódź,  al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pokój 61). 


Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 06 grudnia 2017 r.   


Z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Łodzi 


Michał Baryła

p.o.  Dyrektora Wydziału

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 04.12.2017
DSS-OŚR-II.6220.163.2017
Data: 28.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2017-11-28

DSS-OŚR-II.6220.163.2017 

Obwieszczenie


Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r.  poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.  2017 r., poz. 1566 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył PERFEKO, 95-006 Bukowiec, ul. Dolna 32 reprezentującej Inwestora : BLOK - ART. S.C., 90 - 302 Łódź, ul. Wigury 7 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:


budowie hali produkcyjno-magazynowej (produkcja sprzętu AGD) wraz z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą, w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej (dz. nr ew. 20/5, 21/4, 22/11, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 23/7, 26/2, 26/4, 33/2, 33/3 ORAZ FRAGMENTY DZIAŁEK NR ew. : 23/2, 24/4, 25/4, 26/2, 27/4, 28/1, 29/1, 29/2, 30, 31, 32/2, 33/1, 33/4, 34/2, 35, 36/3, 37/1, 37/2 obręb G-32).


Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu. 


Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Łodzi


Michał Baryła

p.o. Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 28.11.2017
DSS-OŚR-II.6220.62.2017
Data: 28.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2017-11-28

DSS-OŚR-II.6220.62.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 – zwanej dalej KPA), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na

budowie stacji paliw płynnych w Łodzi przy ul. Sikorskiego/ Studzińskiego dz. ew. nr 55/44 i 55/47 obręb B-9

Strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz wydanym przez Prezydenta Miasta Łodzi postanowieniem, w którym organ nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 kpa, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
p.o. Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 28.11.2017
DSS-OŚR-II.6220.144.2017
Data: 24.11.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 24 listopada 2017 r.

DSS-OŚR-II.6220.144.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2016 r., Nr 353 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Andrzeja Leszczyńskiego Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny ,,AON-T” Z. Kabaciński, E. Szczepaniak, S.J. 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 reprezentującego Inwestora „DEKOMAL” Kutera, Stasiłowicz, Chrobot Sp.J., 93-192 Łódź, ul. Senatorska 70, w dniu 16.11.2017r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na:

rozbudowie zakładu produkcyjnego, w Łodzi, przy ul. Senatorskiej 70.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 96 KPA prawie do przeprowadzenia mediacji.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
p.o. Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 24.11.2017

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (19.01.2016 00:00)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (28.08.2017 14:48)

Informację opracował: Sylwia Stańczyk (19.01.2016)

Ilość odwiedzin: 1587