Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

DSS-OŚR-II.6220.247.2016
Data: 29.10.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 29.09.2017 r.

DSS-OŚR-II.6220.247.2016                                                                                                                     

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 – zwanej dalej KPA), zawiadamiam o wszczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której przedłożony został ,,Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie Trasy Górna III w ramach inwestycji pn.: Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III- zadanie 2 –opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III, oraz inwestycji pn.: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce”.


Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 Kpa prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pok. 60), a także składać uwagi i wnioski .

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 02 października 2017 r. - 16 października 2017 r.

 

 

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Michał Baryła

p.o. Dyrektora Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel.272 63 31

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 29.09.2017
DSS-OŚR-II.6220.17.2017
Data: 19.10.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

 

Łódź, 2017-10-19

DSS-OŚR-II.6220.17.2017

 Obwieszczenie

           

       Zawiadamia się, zgodnie z art. 74 ust. 3 i art.85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1405), że po rozpatrzeniu wniosku  złożonego w dniu 01.02.2017r.(uzupełnionego ostatecznie w dniu 21.09.2017r.) przez Pana Sławomira Bierońskiego, pełnomocnika ANWIM S.A. 01-239 Warszawa, ul. Ordona 1A, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z pawilonem handlowo-usługowym, wiatą nad dystrybutorami wraz  z infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 120, na działce o numerze ewid. 407/5

 

Prezydent Miasta Łodzi w dniu  19 października 2017r.  wydał decyzję Nr 68/U/2017, znak: DSS-OŚR-II.6220.17.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z pawilonem handlowo-usługowym, wiatą nad dystrybutorami wraz  z infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 120, na działce o numerze ewid. 407/5, obrębP-7,  ze zjazdami i poprowadzeniem infrastruktury na działkach o numerach ewid. 407/4, 1/32,1/33, 1/34 obręb P-7.

 

            Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z  treścią przedmiotowej decyzji oraz opinią  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, znajdujących się  w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych  Urzędu  Miasta  Łodzi Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pokój 61), w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 8.00-16.00, we wtorek w godzinach 9.00-17.00).  

    Informacje na temat wydanej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 23 października 2017r.

                        .

                                                                                                               Z upoważnienia

                                                                                                          Prezydenta Miasta Łodzi

                                                                            

                                         Michał Baryła

                                    p.o.  Dyrektora Wydziału

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 19.10.2017
DSS-OŚR-II.6220.167.2017
Data: 19.10.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 

Łódź, 2017-10-19

DSS-OŚR-II.6220.167.2017 

 Obwieszczenie

           

            Zawiadamia się, zgodnie z art. 74 ust. 3 i art.85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1405), że po rozpatrzeniu wniosku  złożonego w dniu 11.09.2017 r., przez Pana Macieja Krzysztonia,  działającego z upoważnienia Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, w sprawie  zmiany decyzji Nr 79/U/2014 Prezydenta Miasta Łodzi o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu żużlowego przy ul. 6-go Sierpnia 71 w Łodzi”.

 

Prezydent Miasta Łodzi w dniu  19 października 2017 r. wydał decyzję Nr 69/U/2017, znak: DSS-OŚR-II.6220.167.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa stadionu żużlowego przy ul. 6-go Sierpnia 71 w Łodzi”. 

 

            Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się  z  treścią przedmiotowej decyzji oraz opinią  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, znajdujących się  w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych  Urzędu  Miasta  Łodzi Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pokój 61), w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 800-1600, we wtorek w godzinach 900-1700).  

   Informacje na temat wydanej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 20 października 2017 r.

                        .

                                                                                                               Z upoważnienia

                                                                                                          Prezydenta Miasta Łodzi

                                                                            

                                         Michał Baryła

                                    p.o.  Dyrektora Wydziału

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 19.10.2017
DSS-OŚR-II.6220.115.2017
Data: 11.10.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi                                                                                                           

Łódź, ul. Piotrkowska 104                                                

Łódź, 2017-10-11

DSS-OŚR-II.6220.115.2017

Obwieszczenie


            Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.  2016 r., Nr 353 ze zm.), zawiadamia się,  że  Prezydent Miasta Łodzi w dniu 29 września 2017 r. wydał decyzję Nr 65/U/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

uruchomieniu punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, surowców wtórnych, w tym złomu, w Łodzi, przy ul. Polnej 9 i 9a.

Decyzja została wydana dla Inwestora : Pana Dariusza Kobrzyńskiego reprezentowanego przez Pana Adama Jeża Praca Na Zielono, 90-514 Łódź, Al. T. Kościuszki 59/61 lok. 703.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 96 KPA prawie do przeprowadzenia mediacji.

Informacja o wydaniu ww. decyzji  została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi

 

Michał Baryła

p.o. Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 11.10.2017
DSS-OŚR-II.6220.39.2017
Data: 06.10.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi                                                                                                          

Łódź, ul. Piotrkowska 104             

                                     Łódź, 2017-10-06

DSS-OŚR-II.6220.39.2017 

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r.  poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.  2016 r., Nr 353 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Tomasza Tomczyka A - Z PROJEKT  S.C., 90-037 Łódź, ul. Wysoka 40/42, reprezentującego Veolia Energia Łódź S.A. 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, w dniu 06.10.2017 r., Prezydent Miasta Łodzi wydał  postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :

przebudowie sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów 2xDn800 od PS-4202 do komory K-1068, w Łodzi, wzdłuż ulicy Przybyszewskiego.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 96 KPA prawie do  przeprowadzenia mediacji.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.


Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi

 

Michał Baryła

p.o. Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 06.10.2017
DSS-OŚR-II. 6220.127.2017
Data: 28.09.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2017-09-28

DSS-OŚR-II. 6220.127.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257, zw. kpa ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 201 r., poz. 140, zw. ustawą ooś ), że na wniosek złożony w dniu 29.06.2017 r. przez p. Adama Nawrota, reprezentującego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Zakłady Chemiczne „ORGANIKA” ,93-531 Łódź, ul. Ciasna 21a, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zespół zabudowy mieszkaniowej” na działkach o numerach ewidencyjnych 99/2, 99/6, 100/1, 103/1, części działki nr 101/1 obręb G-11 przy ul. Ciasnej 21A w Łodzi.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa, zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania następuje poprzez obwieszczenie.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi,al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pok.nr 61), w godzinach pracy urzędu (pon., środa-piątek. godz. 8:00-16:00, wtorek 9:00-17:00).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 29 września 2017 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
p.o. Dyrektora Wydziału

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 28.09.2017
DSS-OŚR-II.6220.247.2016
Data: 27.09.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 27.09.2017 r.

DSS-OŚR-II.6220.247.2016

                                                                                                                   

 

 

Obwieszczenie

 

Zawiadamia się, na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), że na wniosek Pana Rafała Płocicy reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

„Budowie Trasy Górna III” w ramach inwestycji pn.: Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III- zadanie 2 –opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III, oraz inwestycji pn.: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce”. W postępowaniu tym prowadzona jest ocena oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, w ramach której przedłożony został ,,Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” .

Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. nr 60, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi: w dniach 02.10.2017 r. – 31.10.2017 r. (30 dni) oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej.

Informuje się, że Prezydent Miasta Łodzi jest organem właściwym do prowadzenia postępowania administracyjnego, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organami właściwymi do dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25 i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10.

             

 

 Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła

p.o. Dyrektora Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska tel.272 63 31

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 27.09.2017
DSS-OŚR-II.6220.113.2017
Data: 26.09.2017
Treść:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI                                                                                                           

Łódź, ul. Piotrkowska 104             

Łódź, 2017-09-26

 

DSS-OŚR-II.6220.113.2017

 

                                                    Obwieszczenie

 

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r.  poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.  2016 r., Nr 353 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył PERFEKO, 95-006 Bukowiec, ul. Dolna 32 reprezentującej Inwestora : SKAMEX Sp. z o.o. Sp.K., 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52, w dniu 26.09.2017 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał  postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :

 

budowie hal magazynowo-logistycznych z zapleczem socjalno-biurowym oraz wydzieloną hurtownią farmaceutyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz urządzeniami budowlanymi z uwzględnieniem etapowania budowy oraz fazy realizacji, w Łodzi, przy ul. Technicznej.

 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 96 KPA prawie do  przeprowadzenia mediacji.

 

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

 

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                    Z upoważnienia

                                                                             Prezydenta Miasta Łodzi

 

                                                                                    Michał Baryła

                                                                     p.o. Dyrektora Wydziału

 

 

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 26.09.2017
DSS-OŚR-II.6220.158.2017
Data: 25.09.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2017-09-25

DSS-OŚR-II.6220.158.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016. poz.23 ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405), że na wniosek złożony w dniu 30.08.2017r. przez p. Ewę Szczepaniak, reprezentującą Akademicki Ośrodek Naukowo-Techniczny „AON-T” Z. Kabaciński, E. Szczepaniak Sp. J., ul. Łagiewnicka 54/56, 91-463 Łódź, działającą z upoważnienia PROJEKT 15 „GRUPA ECHO” Sp. z o.o., Al. Solidarności 36, 25 -323 Kielce, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz drogą dojazdową przy al. Piłsudskiego w Łodzi,” na działkach o numerach ewidencyjnych 427/13, 427/14, 427/15, 328/3, 428/12,432/31, 432/39, obręb S-06.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w siedzibie wydziału oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pok. nr 61), w godzinach pracy urzędu (pon., środa-piątek. godz. 8.00-16.00, wtorek 9.00-17.00).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 27 września 2017r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
p.o. Dyrektora Wydziału

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 25.09.2017
DSS-OŚR-II. 6220.126.2017
Data: 25.09.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104


Łódź, 2017-09-22


DSS-OŚR-II. 6220.126.2017


Obwieszczenie


Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), że w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie, na terenie Zakłady Budowy Maszyn Eksport Import Krzysztof Cichocki, budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową na działkach o numerach ewidencyjnych 25/5, 13/14 i 13/21 w obrębie G-43 przy ul. Demokratycznej 119BC, Prezydent Miasta Łodzi w dniu 22 września 2017 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.


Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w siedzibie wydziału oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.


Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pok. nr 61), w godzinach pracy urzędu (pon., środa-piątek. godz. 8.00-16.00, wtorek 9.00-17.00).


Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 25 września 2017 r.


Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
p.o. Dyrektora Wydziału

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 25.09.2017
DSS-OŚR-II.6220.219.2016
Data: 25.09.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2017-09-25

DSS-OŚR-II.6220.219.2016

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2016r., Nr 353 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 19 września 2017r. wydał decyzję Nr 61/U/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną, Łodzi, przy ul. Ofiar Terroryzmu 11 Września. Decyzja została wydana dla Inwestora : Prologis XLV Sp. z o.o., 00-120 Warszawa, ul. Złota 59 reprezentowanego przez Panią Joannę Atamaniuk, ASP Kwadrat, 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1c.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
p.o. Dyrektor Wydział

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03
Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 25.09.2017
DSS-OŚR-II.6220.129.2017
Data: 22.09.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22.09.2017 r.

DSS-OŚR-II.6220.129.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23– zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Henryka Gosa reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Eco Power II Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 96,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 22 września 2017 r. wydał decyzję Nr 62/U/2017, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie Centrum Produkcyjno – Logistyczno – Magazynowo – Biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi w okolicy ulicy Józefów i Nowe Górki, dz. ew. nr 152/6, 152/7, 153, 156/4, 161/5, 161/6, 161/7, 164/10, 164/2 oraz w części działki o nr ew. 87/7, 152/4, 152/8, 154, 155, 156/3, 157, 158, 159, 160, 161/1, 161/4, 162, 164/3, 164/9, 166/1, 168/3, 171/1, 171/4, 172/4, 175/4, 176/4, 179, 180/2, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193/1, 194/1 obręb G-45.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 22 września 2017r. - 05 października 2017 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
p.o. Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272 63 31

Informację opracował(a): Joanna Olempska (2017-09-22)

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 22.09.2017
DSS-OŚR-II.6220.101.2015
Data: 21.09.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Ogłoszenie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405), Prezydent Miasta Łodzi informuje, że w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, w procedurze związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy Miasta Łodzi przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

 1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek złożony w dniu 29.09.2015 r. przez Pana Marcina Łukasiewicza, działającego z upoważnienia Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, ul. Piotrkowska 175.
 2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
 3. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25.
 4. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10.
 5. Informuje się o :
  • możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, uzgodnieniem z dnia 14 lipca 2017 r. dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią z dnia 16 grudnia 2016 r. i opinią z dnia 09 sierpnia 2017r.Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz z „Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko…” ), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi. Akta sprawy znajdują się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Spraw Społecznych, Łódź, Al. marsz. J. Piłsudskiego 100, pok. nr 61,
  • możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji, tzn. od dnia 22 września 2017 r. do dnia 23 października 2017 r. (włącznie) w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Spraw Społecznych oraz pocztą elektroniczną (e-mail:srodowisko@uml.lodz.pl).
  • Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Łodzi.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
p.o. Dyrektora Wydziału

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 21.09.2017
DSS-OŚR-II.6220.250.2016
Data: 20.09.2017
Treść:

Łódź, dnia 20.09.2017 r.


Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź


DSS-OŚR-II.6220.250.2016


Obwieszczenie


Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257– zwanej dalej KPA), w związku z 113 § 1 oraz art. 126 KPA oraz w związku z wydanym przez Prezydenta Miasta Łodzi postanowieniem z dnia 08.06.2017 r. znak: DSS-OŚR-II.6220.250.2016 w którym organ nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków biurowo – usługowych IMAGINE z wolnostojącym wielopoziomowym garażem naziemnym na działkach ew. nr 4/4 i 5/1 obręb W-26 w Łodzi u zbiegu alei Marszałka Piłsudskiego i alei Marszałka Rydza Śmigłego


Prezydent Miasta Łodzi w dniu 13 września 2017 r. wydał postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską w zakresie klasyfikacji przedsięwzięcia.

Planowane zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie: § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b ww. rozporządzenia tj. cyt.: „garaże, parkingi samochodowe luz zespoły parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 05 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego” oraz § 3 ust. 1 pkt 37 ww. rozporządzenia tj. cyt.: „instalacje do podziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w pkt 36a i § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3.”

Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 20 września 2017 r. do 03 października 2017 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
p.o. Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272 63 31

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 20.09.2017
DSS-OŚR-II.6220.71.2017
Data: 18.09.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104


Łódź, 2017-09-18


DSS-OŚR-II.6220.71.2017


Obwieszczenie


Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 18 września 2017 r. wydał decyzję Nr 59/U/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

przebudowie sieci ciepłowniczej wody gorącej od komory K-4405 w ul. Przybyszewskiego do komory K-4410 w ul. G. Bacewicz, w Łodzi. Decyzja została wydana dla Inwestora: Veolia Energia Łódź S.A. 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, reprezentowanego przez Pana Karola Szepke BUDOPROJEKT Zakład Usług Inwestycyjno-Projektowych, 90-002 Łódź, ul. Tuwima 28.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 96 KPA prawie do przeprowadzenia mediacji.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.


Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
p.o. Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Informację opracował(a): Jolanta Małek (2017-09-18)

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 18.09.2017
DSS-OŚR-II.6220.4.2017
Data: 15.09.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2017-09-15

DSS-OŚR-II.6220.4.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2016 r., Nr 353 ze zm.), że na wniosek Pana Pawła Kośnika PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa reprezentującego Inwestora: PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami w parterze, parkingiem naziemnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową, Łodzi, przy ul. Wazów (dz. nr: 629 i 569/2 obręb G-42).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 96 KPA prawie do przeprowadzenia mediacji.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
p.o. Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03
Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 15.09.2017
DSS-OŚR-II.6220.29.2017
Data: 15.09.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 2017-09-15

DSS-OŚR-II.6220.29.2017

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2016 r., Nr 353 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 15 września 2017 r. wydał decyzję Nr 60/U/2017 umarzającą w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie Centrum Produkcyjno-Magazynowo-Biurowego, w Łodzi, przy ul. Kotoniarskiej 28.
Postępowanie prowadzono na wniosek Pana Mariusza Makowskiego i Pana Szymona Arabskiego Pracownia Projektowa BLOK-ART S.C. Sz. Arabski, M. Makowski, 90-302 Łódź, ul. Wigury 7.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
p.o. Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03
Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 15.09.2017
DSS-OŚR-II.6220.62.2017
Data: 07.09.2017
Treść:

Łódź, dnia 07.09.2017 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DSS-OŚR-II.6220.62.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), że na wniosek złożony w dniu 14.02.2017 r. przez Pana Teodora Fandrycha reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa PKS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Smutnej 28, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie stacji paliw płynnych w Łodzi przy ul. Sikorskiego/ Studzińskiego – dz. ew. nr 55/44, 55/47 obręb B-9.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 08 września do 21 września 2017 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
p.o. Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31

Informację opracował(a): Joanna Olempska (2017-09-07)

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
DSS-OŚR-II.6220.128.2017
Data: 01.09.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104


Łódź, 2017-09-01


DSS-OŚR-II.6220.128.2017


Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2016 r., Nr 353 ze zm.), że na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył PERFEKO, 95-006 Bukowiec, ul. Dolna 32 reprezentującej Inwestora : ZREW TRANSFORMATORY S.A., 92-412 Łódź, ul. Rokicińska 144 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

montażu kabiny lakierniczej w budynku produkcyjnym w zakładzie ZREW TRANSFORMATORY, w Łodzi, przy ul. Rokicińskiej 144 (dz. nr ew. : 8/1, 8/2 obręb W-34).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 96 KPA prawie do przeprowadzenia mediacji.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
p.o. Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Informację opracował(a): Jolanta Małek (2017-09-01)

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
DSS-OŚR-II.6220.223.2016
Data: 16.08.2017
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16.08.2017 r.

DSS-OŚR-II.6220.223.2016

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Joannę Atamaniuk reprezentującą na mocy udzielonego pełnomocnictwa Spółkę Prologis XLV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 25 lipca 2017 r. wydał decyzję Nr 47/U/2017, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 hal magazynowych wraz z zapleczem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą w Łodzi przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września – dz. ew. nr 71/137 obręb W-36.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pokój 60), w godzinach pracy urzędu.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
p.o. Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272 63 31

Informację opracował(a): Joanna Olempska (2017-08-16)

Podstawa prawna: Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)