Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

DSS-OŚR-I.6220.33.2018
Data: 18.06.2018
Treść:

Łódź, dnia 18.06.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.33.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1405 ze zm.), że na wniosek z dnia 16.03.2018 r. Pani Grażyny Porwańskiej, reprezentującą na mocy udzielonego pełnomocnictwa PEIRA Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Jana Matejki 9, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z garażami zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Srebrzyńskiej 42 – dz. ew. nr 5/41 obręb P-16

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi. 
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 22 czerwca do 05 lipca 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy 
Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 18.06.2018
DSS-OŚR-I.6220.11.2018
Data: 07.06.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-06-07

DSS-OŚR-I.6220.11.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm., zwanej dalej: ustawą Kpa), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Jerzego Pruka działającego z upoważnienia Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o., ul. Nowy Józefów 36, 94-406 Łódź, w dniu 07.06.2018 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :

budowie Zakładu Formowania Czekolady na terenie Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o. na działce oznaczonej numerem ew. 13/5 w obrębie P-38, przy ul. Nowy Józefów 26 w Łodzi.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 Kpa prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64 (piętro IV).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. zastępcy
Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 07.06.2018
DSS-OŚR-I.6220.66.2018
Data: 06.06.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-06-06

DSS-OŚR-I.6220.66.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pani Ewy Szczepaniak reprezentującej Inwestora : ARTOM BUDOWNICTWO Sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Popiełuszki 64/66 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami (w tym handel o pow. sprzedaży do 390 m2), z garażem podziemnym, rozbiórką istniejącego budynku garażowego z zewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi (kategoria obiektu XIII), z wew. układem komunikacyjnym (kategoria obiektu IV), naziemnymi miejscami parkingowymi (kategoria obiektu XXII), murkami oporowymi (kategoria obiektu VIII), w Łodzi, przy ul. Przędzalnianej 64/66a (dz. nr ew. : 128 130/1, obręb W-25).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. zastępcy
Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 06.06.2018
DSS-OŚR-II.6220.222.2017
Data: 28.05.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-05-28

DSS-OŚR-II.6220.222.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm., zwanej dalej: ustawą Kpa), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył reprezentującej Inwestora : SKAMEX Sp. z o.o. Sp.K., 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52, w dniu 28.05.2018 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :

budowie hal magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą z uwzględnieniem etapowania budowy, w Łodzi, przy ul. Technicznej.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 Kpa prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64 (piętro IV).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak

p.o. zastępcy 
Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 28.05.2018
DSS-OŚR-II.6220.101.2015
Data: 16.05.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

Łódź, 2018-05-16

DSS-OŚR-II.6220.101.2015

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zmianami, zw. dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 i art.85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz.1405 ze zmianami, zw. ustawą ooś ), że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 29.09.2015 r. przez Pana Marcina Łukasiewicza, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Łodzi w dniu 16 maja 2018 r. wydał decyzję Nr 24 /U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie ulicy Strykowskiej na odcinku od ul. Wycieczkowej do granicy Miasta Łodzi.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, oraz w siedzibie wydziału.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do wniesienia odwołania od wydanej decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Łowiczu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Z ww. dokumentami można zapoznać się oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pokój 61), w godzinach pracy tych urzędu.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 21 maja 2018 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 16.05.2018
DSS-OŚR-I.6220.14.2018
Data: 15.05.2018
Treść:

Łódź, dnia 15.05.2018 r.,

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.14.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Grażyny Porwańskiej, pełnomocnika dalszego 7R Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludwikowskiej 7,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 15 maja 2018 r. wydał decyzję Nr 27/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej w Łodzi przy ul. Rokicińskiej/ Józefiaka – dz. ew. nr 37/10 oraz fragmenty działek drogowych 37/9, 38/5, 23/3 obręb W-39.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pokój 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 15.05.2018
DSS-OŚR-I.6220.9.2018
Data: 14.05.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-05-14

DSS-OŚR-I.6220.9.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 14 maja 2018r. wydał decyzję Nr 29/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie budynków o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami usługowymi (w tym handel i gastronomia) wraz z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną oraz budową i przebudową zjazdów, w Łodzi, przy ul. Rembielińskiego 16/18.
Decyzja została wydana dla Inwestora : ST Gliwice Sp. z o.o., 02-628 Warszawa, ul. Krasickiego 7/2, reprezentowanego przez Pana Macieja Balcerka. 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami. 

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
 p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 14.05.2018
DSS-OŚR-II.6220.205.2017
Data: 08.05.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-05-08

DSS-OŚR-II.6220.205.2017

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 8 maja 2018 r. wydał decyzję Nr 28/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i usługami, w Łodzi, przy ul. Wieniawskiego 5.
Decyzja została wydana dla Inwestora: „ARTCEM TĘPIŃSKI I WSPÓLNICY” S.J., 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 6, reprezentowanego przez Pana Henryka Gosa.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 08.05.2018
DSS-OŚR-I. 6220.11.2018
Data: 24.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-9265 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-04-24

DSS-OŚR-I. 6220.11.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ze zmianami ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 ze zmianami ), że na wniosek z dnia 08.01.2018 r. złożony przez Pana Jerzego Pruka działającego z upoważnienia Spółki z o.o. Barry Callebaut Manufacturing Polska, ul. Nowy Józefów 36, 94-406 Łódź, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Formowania Czekolady na terenie Barry Callebaut Manufacturing Polska Sp. z o.o. na działce oznaczonej numerem ew. 13/5 w obrębie P-38, przy ul. Nowy Józefów 26”. 
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w siedzibie wydziału oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia. 
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pok.nr 64), w godzinach pracy urzędu (pon., środa-piątek. godz. 8.00-16.00, wtorek 9.00-17.00).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 26 kwietnia 2018 r.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 24.04.2018
DSS-OŚR-II.6220.219.2017
Data: 03.04.2018
Treść:

Łódź, dnia 03.04.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

DSS-OŚR-II.6220.219.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Henryka Gosa reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Panattoni Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 03 kwietnia 2018 r. wydał decyzję Nr 25/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Produkcyjno – Magazynowo – Biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej/ Jędrzejowskiej/ Przyjacielskiej na dz. ew. nr 10/12, 10/19, 11/9, 11/6, 11/5, 11/10, 14/2, 15/4, 16/10, 16/2, 16/3, 16/11, 17/6, 18/12, 18/13, 19/5, 20/7, 20/13, 21/3, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8 oraz na częściach działek o nr ew. 22/4, 23/11, 26/2, 26/3 obręb G-31.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 06 kwietnia 2018 r. - 19 kwietnia 2018 r.


z up. Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 03.04.2018
DSS-OŚR-III.621.3.2017
Data: 29.03.2018
Treść:

Łódź, dnia 29.03.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź


DSS-OŚR-III.621.3.2017

Obwieszczenie

Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowaniaProgramu Ochrony Środowiska dla Miasta Łodzi na lata 2018 – 2021 z pespektywą do roku 2025”.

Z projektem ww. dokumentu można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 42, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, w dniach 30.03.2018 r. – 30.04.2018 r. (30 dni) oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej.
Uwagi i wnioski złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Łodzi.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi


Michał Baryła

Dyrektor Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 29.03.2018
DSS-OŚR-II.6220.213.2017
Data: 28.03.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-03-28

DSS-OŚR-II.6220.213.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz.1405 ze zmianami), że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 11.12.2017 r. przez p. Kamila Fedorowicza, działającego z upoważnienia POLNORD S.A., ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Prezydent Miasta Łodzi w dniu 28 marca 2018 r. wydał decyzję Nr 24/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją usługową i parkingową w części przyziemienia oraz garażem podziemnym, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Zgierskiej/Wrocławskiej/Kominiarskiej”.

Informuję, że treścią wydanej decyzji oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 17 stycznia 2018 r.,opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 18 stycznia 2018 r. oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu z dnia 27 lutego 2018 r., można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pok. nr 61), w godzinach pracy urzędu (pon., środa-piątek. godz. 8.00-16.00, wtorek 9.00-17.00).

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 28.03.2018
DSS-OŚR-I.6220.24.2018
Data: 20.03.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-03-20

DSS-OŚR-I.6220.24.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017. poz.1257, ze zmianami, zw. dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz.1405 ze zmianami), że na wniosek złożony w dniu 26.02.2018r. przez p. Tomasza Cellera, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez p. Monikę Górkę - prokurenta samoistnego spółki z ograniczona odpowiedzialnością Panattoni Europe z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1 , 00-844 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na „budowie dwóch hal magazynowo-produkcyjno-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Tomaszowskiej w Łodzi zlokalizowanego na działkach nr: 25/3, 27, 29/2, 29/5, 29/11, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/8, 32/2, 33, 34/10, 34/3, 35/2, 36/2, 37/2, 38/1, 38/4, 39, 40/1, 40/2, obręb G-31, w Łodzi , powiat Łódź, województwo łódzkie”.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibie wydziału.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Departament Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pok.nr 61), w godzinach pracy urzędu (pon., środa-piątek. godz. 8.00-16.00, wtorek 9.00-17.00).

Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 23.03.2018r.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora

Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 20.03.2018
DSS-OŚR-II.6220.158.2017
Data: 16.03.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-03-16

DSS-OŚR-II.6220.158.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 ze zmianami), że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 16 marca 2018 r. wydał postanowienie o sprostowaniu omyłek powstałych w decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wydanej w dniu 12.02.1018 r., Nr 9/U/2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz droga dojazdową przy al. Piłsudskiego na dz. 427/13, 427/14, 427/15, 428/3, 428/12, 432/31, 432/39 obręb S-06”.


Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibie wydziału. 


Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do wniesienia zażalenia od wydanego postanowienia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia. 
Z aktami sprawy można zapoznać się siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pokój 61), w godzinach pracy urzędu.


Zgodnie z art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 20 marca 2018 r.


Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 16.03.2018
DSS-OŚR-I.6220.28.2018
Data: 15.03.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-03-15

DSS-OŚR-I.6220.28.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył PERFEKO, 95-006 Bukowiec, ul. Dolna 32 reprezentującej Inwestora : QUANTUM DEVELOPMENTS Sp. z o.o., 00-498 Warszawa, ul. Książęca 17 lok. 19 zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie centrum logistycznego (hale magazynowe z zapleczem socjalno-biurowym) na terenie miasta Łodzi, przy ul. Brzezińskiej na działkach nr ew.: 581/4, 581/6, 581/7, 124/1, 603/1, 602, 601, 600, 599, 123/1, 122, 418/1, 580, 121, 589, 588, 120, 417/1 oraz fragmenty działek nr ew.: 126/3, 119, 118, 598/1, 117/1 obręb W-48.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 15.03.2018
DSS-OŚR-II.6220.125.2017
Data: 07.03.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-03-07

DSS-OŚR-II.6220.125.2017

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 16 lutego 2018 r. wydał decyzję Nr 16/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie budynku o funkcji usługowej m.in. biur, administracji, usług oświaty, laboratoriów oraz parków technologicznych, handlu wraz z garażem podziemnym i naziemnym, funkcjami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną oraz budową i przebudową zjazdów, w Łodzi, przy ul. Rembielińskiego.
Decyzja została wydana dla Inwestora : BS SPV 1 Sp. z o.o., 02-628 Warszawa, ul. Krasickiego 7/2, reprezentowanego przez Pana Macieja Balcerka, BS SPV 1 Sp. z o.o., 02-628 Warszawa, ul. Krasickiego 7/2.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Piotr Bugajak

p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 07.03.2018
DSS-OŚR-II.6220.132.2017
Data: 01.03.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

Łódź, dnia 01.03.2018 r.

DSS-OŚR-II.6220.132.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23– zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Elżbiety Mikuły reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa Panattoni Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. E. Plater 53,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 01 marca 2018 r. wydał decyzję Nr 20/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hal magazynowo – produkcyjno – usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Tomaszowskiej w Łodzi – dz. ew. nr 42/5, 42/2, 43/2, 44/1, 44/2, 45/3, 45/2, 47, 48/4, 50/2, 50/3, 50/7, 51/3, 51/2, 52/4 obręb G-31.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 02 marca 2018 r. - 15 marca 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi


Michał Baryła

p.o. Dyrektora Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272 63 31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 01.03.2018
DSS-OŚR-II.6220.218.2017
Data: 26.02.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-02-26

DSS-OŚR-II.6220.218.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami, zw. dalej k.p.a.), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 ze zmianami ) oraz że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 19.12.2017 r. (uzupełnionego w dniu 08.01.2018 r.) przez p. Angelikę Woźniak-Wszędybył, reprezentującą Pracownię Projektową „BLOK-ART.” s.c Szymon Arabski, Mariusz Makowski, 90-302 Łódź, ul. Wigury 7, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Prezydent Miasta Łodzi w dniu 26.02.2018 r. wydał decyzję Nr 18/U/2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Produkcyjno-Magazynowo-Biurowego w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej na działkach nr ew. 23/3, 25/2, 28/2, 32/3, 36/4, 36/5, 37/3, 38/2 oraz fragmentach działek nr ew. 26, 27/1, 27/2, 28/1, 29/2, 30, 31, 32/2, 33/4, 35, 36/3, 37/2, 38/2 obręb G-32.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stron poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 oraz w siedzibie wydziału.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do wniesienia odwołania od wydanej decyzji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu.
Z aktami sprawy można zapoznać się siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pokój 61), w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 28 lutego 2018 r.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Michał Baryła

Dyrektor Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 26.02.2018
DSS-OŚR-II.6220.201.2017
Data: 21.02.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-02-21

DSS-OŚR-II.6220.201.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 ze zmianami), że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu w 14 listopada 2017 r. przez Panią Grażynę Porwańską, działającą z upoważnienia ABB Sp. z o.o. z siedzibą ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie Zakładu ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi ul. Aleksandrowska 67/93, na działkach ew. nr 55/109 i 55/210, obręb B-34.

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 21 lutego 2018 r. wydał decyzję Nr 17/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu ABB Sp. z o.o. Oddział w Łodzi ul. Aleksandrowska 67/93, na działce o numerze ewid. 55/109 i 55/210, obręb B-34.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji, z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, które znajdują się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi Łódź, al. marsz. J. Piłsudskiego 100 (pokój 61).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami) niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. w dniu 23 lutego 2018 r.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Michał Baryła

Dyrektor Wydziału

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Bożena Szadkowska
Data opracowania: 21.02.2018
DSS-OŚR-II.6220.188.2017
Data: 21.02.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 21 lutego 2018 r.

DSS-OŚR-II.6220.188.2017

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 21 lutego 2018 r. wydał decyzję Nr 19/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częściami administracyjno – socjalnymi, urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, w Łodzi, przy ul. Rokicińskiej.

Decyzja została wydana dla Inwestora : Inwestora LOSETTE INVESTMENTS SP. Z O.O. , Pl. Andersa 3, 61-894 Poznań reprezentowanego przez Pana Szymona Kruka PARTNER PLAN BIURO INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWA SP. Z O.O., 61-246 Poznań, ul. Piłsudskiego 104.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 21.02.2018

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (19.01.2016 00:00)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (28.08.2017 14:48)

Informację opracował: Sylwia Stańczyk (19.01.2016)

Ilość odwiedzin: 4553