Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.)

DAR-UA-V.6740.2.15.2017 344745.366978.EK
Data: 10.11.2017
Treść:


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi


        Na podstawie  art. 131 w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i art. 11c ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), zawiadamia się, że w dniach: 25.10. i 03.11.2017 r., zostały wniesione odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej w dniu 25.09,2017 r. – nr DAR-UA-V.9.2017 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ul. Tomaszowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jędrzejowską w Łodzi, zaś w dniach: 19.10. i 23.10. 2017 r. wpłynęły zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.459.2017 – o nadaniu w/w decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

        W związku z powyższym zawiadamia się, że odwołania i zażalenia wraz z dokumentacją sprawy, przekazane zostały do Wojewody Łódzkiego, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.    

        Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.


    Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.15.2017  

                            344745.366978.EK

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik

Oddziału Infrastruktury


Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 09.11.2017
DAR-UA-V.6740.2.15.2017 344745.366978.EK
Data: 16.10.2017
Treść:

Obwieszczenie prezydenta miasta łodzi

 

       Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 25 września 2017 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.9.2017 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Tomaszowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Jędrzejowską w Łodzi, natomiast w dniu 11 października 2017 r. w/w decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności postanowieniem Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-V.459.2017.

     Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera przy Domu Technika), pok.107, tel. 42-638-43-64.

   Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

    Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.15.2017   

                      344745.366978.EK

  Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi  

Kierownik

Oddziału Infrastruktury

 

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 12.10.2017
DAR-UA-V.6740.2.15.2017 344746.366978.EK
Data: 17.08.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 21 lipca 2017 r., skorygowany pod względem formalnym w dniu 7 sierpnia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ulicy Tomaszowskiej: odcinek od ronda z al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z rozbudową skrzyżowania” w Łodzi.
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

 1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
  - obręb G-32, działki nr 1/155; 1/153 1/151; 1/149; 1/145; 1/147;
  - obręb G- 31, działki nr 10/7; 11/1; 11/16; 11/19; 15/10;
 2. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału:
  - obręb G- 31, działki nr: 1/80(1/106, 107); 1/42(1/108, 1/109); 9(9/1, 9/2); 10/9(10/24, 10/25); 11/15(11/22, 11/23); 11/18(11/20, 11/21); 12/1(12/8, 12/9); 13/1(13/6, 13/7);
  - obręb G-32, działki nr: 1/135(1/158, 1/159); 1/32(1/160, 1/161); 1/33(1/162, 1/163); 1/131(1/164, 1/165); 1/136(1/166, 1/167); 1/140(1/168, 1/169, 1/170, 1/171);
  (w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);
 3. działka, stanowiąca istniejący pas drogi publicznej, znajdująca się w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji: nr 40/2 w obrębie G-32;
 4. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na obszarze niezbędnym do dokonania przejścia przez tereny linii kolejowej: obręb G-31, działki nr: 1/4, 1/97, 1/98, 1/14, 1/107 (nr 1/80 przed podziałem), 1/109 (nr 1/42 przed podziałem); obręb G-32, działki nr: 1/154, 1/171 (nr 1/140 przed podziałem);
 5. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb G-19, nr 4/1; obręb G-20, nr 46/4 i 46/5; obręb G-31, nr: 1/104, 1/44, 1/100 i 13/7 (nr 13/1 przed podziałem); obręb G-32, nr 1/149, 1/151 i 1/165 (nr 1/131 przed podziałem);
 6. działka położona w linii rozgraniczającej teren inwestycji, dla której inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: nr 2/6 w obrębie G-32.
 7. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na obszarze niezbędnym do dokonania rozbiórki istniejących obiektów budowlanych kubaturowych, nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: obręb G-31, nr: 11/23 (nr 11/15 przed podziałem) i 13/7 (nr 13/1 przed podziałem); obręb G-32, nr: 1/161 (nr 1/32 przed podziałem) i 1/171 (1/140 przed podziałem).

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.15.2017
344746.366978.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Eligia Klimek (2017-08-14)

DAR-UA-V.6740.2.6.2017 63020.157451.EK
Data: 10.08.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 30 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.5.2017 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Pstrowskiego w Łodzi na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Chałubińskiego.

Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.6.2017
63020.157451.EK

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Eligia Klimek (2017-08-10)

DAR-UA-V.6740.2.8.2017 106642.157450.EK
Data: 10.08.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 14 lipca 2017 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.6.2017 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Powstańców Śląskich w Łodzi na odcinku od ul. Janosika do ul. Pstrowskiego.
Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.8.2017
106642.157450.EK

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Eligia Klimek (2017-08-10)

DAR-UA-V.6740.2.8.2017 106645.157449.EK
Data: 10.08.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 14 lipca 2017 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.7.2017 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Raszyńskiej w Łodzi na odcinku od ul. Janosika do ul. Pstrowskiego.
Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.8.2017
106645.157449.EK

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Eligia Klimek (2017-08-10)

DAR-UA-V.6740.2.5.2017 63019.157452.EK
Data: 10.08.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 30 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.4.2017 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Prezydenta w Łodzi na odcinku od ul. Strążyskiej do ul. Giewont.
Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.5.2017
63019.157452.EK

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Eligia Klimek (2017-08-10)

DAR-UA-V.6740.2.15.2016
Data: 30.06.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f, ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, że dnia 14 czerwca 2017 r., została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.3.2017 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Nowowęglowej w Łodzi na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Stefana Kopcińskiego

Decyzji tej został nadany rygor natychmiastowej wykonalności
Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy się kontaktować z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (tel. 42-638-55-03).
Jeżeli na nieruchomości przeznaczonej na drogę lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, prawa te wygasają.
Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-46-77.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.15.2016

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar (2017-06-21)

DAR-UA-V.6740.2.9.2017 106645.157449.EK
Data: 01.06.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 3 marca 2017 r. i uzupełniony pod względem formalnym w dniu 30 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Raszyńskiej w Łodzi na odcinku od ul. Janosika do ul. Pstrowskiego.

Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

 1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: nr 73/3, 73/2, 73/1, 73/4, 73/5, 73/11, 73/12, 73/10, 73/7 i 73/8 w obr. W-9;
 2. II. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy innych dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przejście prawa własności: nr 28/2, 87/6, 43/4, 43/5 i 103/2 w obr. W-9;
Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.9.2017
106645.157449.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek (2017-06-01)

DAR-UA-V.6740.2.8.2017 106642.157450.EK
Data: 01.06.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 3 marca 2017 r. i uzupełniony pod względem formalnym w dniu 30 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Powstańców Śląskich w Łodzi na odcinku od ul. Janosika do ul. Pstrowskiego.

Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

 1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: nr 236/2, 236/3, 236/5, 236/6, 236/8, 236/9, 236/10, 236/11, 236/12, 236/13, 236/14, 236/15 i 236/16 w obr. W-9;
 2. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy innych dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przejście prawa własności: nr 28/11, 193/3, 210/9 i 271/14 w obr. W-9;
Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.8.2017
106642.157450.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek (2017-06-01)

DAR-UA-V.6740.2.5.2016 SR
Data: 28.04.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 131 w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) i art. 11c ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniach 14 kwietnia 2017 r. zostało wniesione odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej w dniu 1 marca 2017 r. – nr DAR-UA-V.2.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Tomaszowskiej

W związku z powyższym zawiadamia się, że odwołanie wraz z dokumentacją sprawy, przekazane zostało do Wojewody Łódzkiego, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.5.2016
SR

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Sebastian Rudziński (2017-04-24)

DAR-UA-V.6740.2.6.2017 63020.157451.EK
Data: 28.04.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 7 lutego 2017 r. i uzupełniony pod względem formalnym w dniu 30 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Pstrowskiego w Łodzi na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Chałubińskiego.
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:
 1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: nr 54/4, 271/3, 271/1, 70/3, 271/2, 271/18, 271/17, 271/16, 271/5, 271/6, 271/7, 271/8, 271/11, 271/9, 271/19, 271/20, 271/21, 271/25, 271/26, 271/14, 271/22, 271/23 i 271/24 w obrębie W-9;
 2. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy innych dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przejście prawa własności: nr 1/17, 54/5, 73/8, 294/4, 122/6, 236/16 i 343/2 w obrębie W-9.
Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.6.2017
63020.157451.EK


Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar


Informację opracował(a): Eligia Klimek (2017-04-26)

DAR-UA-V.6740.2.5.2017 63019.157452.EK
Data: 28.04.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 7 lutego 2017 r. i uzupełniony pod względem formalnym w dniu 30 marca 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Prezydenta w Łodzi na odcinku od ul. Strążyskiej do ul. Giewont.

Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

 1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: nr 122/2, 122/3, 122/7, 122/8, 122/9, 122/10, 122/5, 122/6, 294/4 i 625/5 w obr. W-9; nr 82/2 w obr. W-7;
 2. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy innych dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przejście prawa własności: nr 2/8, 2/5, 2/9, 18/4, 18/17, 28/2, 28/3, 28/4, 87/1,193/7,103/6, 210/10 i 637/2 w obr. W-9;
Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.5.2017
63019.157452.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Eligia Klimek (2017-04-26)

DAR-UA-V.6740.2.5.2016 20240.SR
Data: 27.03.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f, ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia się, że dnia 1 marca 2017 r., została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.2.2017 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Tomaszowskiej

Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy się kontaktować z Zarządem Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (tel. 42-638-49-23).
Jeżeli na nieruchomości przeznaczonej na drogę lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, prawa te wygasają.
Jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.106, tel. 42-272-63-96.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.5.2016
20240.SR

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Sebastian Rudziński (2017-03-27)

DAR-UA-V.6740.2.15.2016
Data: 27.03.2017
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031), oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadamiam, że została złożona w dniu 22 marca 2017 r. korekta do wniosku w dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Stefana Kopcińskiego

Złożona korekta wniosku zmienia projektowany podział działki 233/1 w obrębie W-24, która położona jest w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji. Działka 233/1 w objętym projektowanym podziale zostanie podzielona na trzy działki: 233/6, 233/5, 233/7; (nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 272-63-96.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w przedmiotowej sprawie.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.15.2016

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Sebastian Rudziński (2017-03-27)

DAR-UA-V.6740.2.7.2017
Data: 24.02.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi
o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 11f, ust. 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), zawiadamia się, że dnia 16 lutego 2017 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.1.2017 o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 czerwca 2016 r. nr DAR-UA-V.8.2016 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Wierzbowej w Łodzi na odcinku od ul. Nowowęglowej do ul. Juliana Tuwima w zakresie zapisów dotyczących lokalu nr 6 położonego w Lodzi przy ul. Tuwima 98.

Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok. 107, tel. 42-638 46 77.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.7.2017

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar (2017-02-24)

DAR-UA-V.6740.2.2.2017 5604.47692.EK
Data: 23.02.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 15 grudnia 2016 r. i uzupełniony pod względem formalnym w dniu 30 stycznia 2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Podchorążych w Łodzi na odcinku od ul. Łuczniczej do rzeki Jasieniec.
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

 1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: nr 24/13, 48/45, 51/31, 52/15, 53/25, 53/42, 24/4, 24/3, 24/5, 52/16 i 24/12 w obrębie P-2; nr 40/18 w obrębie P-4;
 2. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: nr 45/21(45/23, 45/24); 45/5 (45/25, 45/26); 46/8 (46/13, 46/14); 47 (47/3, 47/4); 53/101 (53/212, 53/213); 53/124 (53/214, 53/215); 53/134 (53/216, 53/217); 53/161 (53/218, 53/219); 53/209 (53/220, 53/221); 53/8 (53/222, 53/223); 53/7 (53/224, 53/225);
  (w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);
 3. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy innych dróg publicznych, przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przebudowy zjazdów, w przypadku których nie następuje przejście prawa własności: nr 48/41,48/16, 51/11, 52/14, 53/225 (przed podziałem nr 53/7); 55/1, 55/2, 54/18, 48/47, 51/32 i 53/11 w obrębie P-2; nr 47/3, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 51/1, 51/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/13, 53/8 i 90 w obrębie P-3; nr 535/10, 535/12 i 40/57 w obrębie P-4;
 4. działki pod wodami płynącymi (rzeka Jasieniec), w przypadku których nie następuje przejście prawa własności: nr 24/8 i 45/22 w obrębie P-2.
Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.2.2017
5604.47692.EK


Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar


Informację opracował(a): Eligia Klimek (2017-02-23)

DAR-UA-V.6740.2.15.2016
Data: 21.02.2017
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031), oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, złożony w dniu 13 lipca 2016 r. uzupełniony i skorygowany pod względem formalnym w dniu 14 i 15 grudnia 2016 r oraz 24 stycznia 2017 r. - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Stefana Kopcińskiego.

Zakresem inwestycji objęte są nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych zgodnie z poniższym wykazem:

 1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
  • obręb S-2: 359/1;
  • obręb W-24: 231/18;
 2. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału:
  • obręb S-2: 283/39 (283/47, 283/45, 283/46), 335/10 (335/11, 335/12), 347/28 (347/32, 347/31), 347/27 (347/30, 347/29), 360/2 (360/4, 360/3), 361/11 (361/13, 361/12), 359/2 (359/3, 359/4);
  • obręb W-23: 1/4 (1/9, 1/10), 1/5 (1/11, 1/12, 1/13), 1/6 (1/7, 1/8);
  • obręb W-24: 233/1 (233/6, 233/5, 233/7);
  (w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);
 3. działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i obowiązkiem przebudowy dróg innych kategorii (nie podlegają wywłaszczeniu):
  • obręb W-23: 1/3, 2/4, 2/6, 36;
  • obręb W-24: 9/19, 9/23, 9/24, 9/36, 9/37, 324/31, 298/28, 298/27, 233/2, 324/14, 324/26, 324/49, 231/16, 163/12;
  • obręb S-5: 80/30;
  • obręb W-15: 1/4, 1/5, 1/6;
  • obręb S-2: 283/39, 283/38, 334/17, 335/1, 335/9, 360/2;
 4. działki położone w terenie niezbędnym dla realizacji inwestycji, dla których inwestor przedstawił oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
  • obręb S-2: 361/11, 283/39;
  • obręb W-15: 3/4;
  • obręb W-24: 233/1
  • obręb W-23: 2/7, 12/2, 12/3, 15/5, 15/8;

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 272-63-96.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w przedmiotowej sprawie.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.15.2016

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Sebastian Rudziński (2017-02-17)

DAR-UA-V.6740.2.1.2017 5608.EK
Data: 10.02.2017
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 15 grudnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Łuczniczej w Łodzi.
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

 1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: nr 87/1 w obrębie P-2; nr 34/4, 35/4, 35/3 i 35/2 w obrębie P-4;
 2. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy innych dróg publicznych i przebudowy sieci uzbrojenia terenu (napowietrzne przyłącza elektroenergetyczne): nr 40/57, 20/1, 21/2, 20/3, 21/1 i 29/1 w obrębie P-4; nr 75, 76, 77, 78/1, 79/2, 83/2, 83/3 i 83/4 w obrębie P-2.
Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.1.2017
5608.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Eligia Klimek (2017-02-08)

DAR-UA-V.6740.2.5.2016
Data: 29.12.2016
Treść:

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031), oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, złożony w dniu 13 lipca 2016 r. uzupełniony i skorygowany pod względem formalnym w dniu 14 i 15 grudnia 2016 r - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Stefana Kopcińskiego

Zakresem inwestycji objęte są nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych zgodnie z poniższym wykazem:

 1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
  • obręb S-2: 359/1;
  • obręb W-24: 231/18;
 2. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału:
  • obręb S-2: 283/39 (283/47, 283/45, 283/46), 335/10 (335/11, 335/12), 347/28 (347/32, 347/31); 347/27 (347/30, 347/29); 360/2 (360/4, 360/3); 361/11 (361/13, 361/12); 359/2 (359/3, 359/4);
  • obręb W-23: 1/4 (1/9, 1/10); 1/5 (1/11, 1/12, 1/13); 1/6 (1/7, 1/8);
  • obręb W-24: 233/1 (233/6, 233/5, 233/7);
 3. (w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);
 4. działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i obowiązkiem przebudowy dróg innych kategorii (nie podlegają wywłaszczeniu):
  • obręb W-23: 1/3, 2/4, 2/6, 36;
  • obręb W-24: 9/19, 9/23, 9/24, 9/36, 9/37, 324/31, 298/28, 298/27, 233/2, 324/14, 324/26, 324/49, 231/16, 163/12, 283/39;
  • obręb S-5: 80/30;
  • obręb W-15: 1/4, 1/5, 1/6;
  • obręb S-2: 283/29, 283/38, 334/17, 335/1, 335/9, 360/2;
 5. działki położone na terenie niezbędnym dla realizacji inwestycji, dla których inwestor przedstawił oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
  • obręb S-2: 361/11, 283/39;
  • obręb W-15: 3/4;
  • obręb W-24: 233/1;
  • obręb W-23: 2/7, 12/2, 12/3, 15/5, 15/8;

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 272-63-96.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w przedmiotowej sprawie.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.5.2016

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik
Oddziału Infrastruktury
Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Sebastian Rudziński (2016-12-29)


Informację wprowadził(a): Migracja danych (22.08.2017 15:20)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (17.11.2017 12:02)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 1163

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
17.11.2017 12:02 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
28.08.2017 14:48 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:10 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:03 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 09:32 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.08.2017 09:31 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.08.2017 23:02 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 23:02 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 23:02 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 23:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 23:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 15:20 Migracja danych Utworzenie strony