Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późn. zm.)

DAR-UA-V.6733.12.2018 19132BN
Data: 22.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 22 stycznia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.12.2018

19132BN

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073) zawiadamia się, że na wniosek firmy Panattoni Development Europe Sp. z o.o. 00-844 Warszawa, Pl. Europejski 1 reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Irenę Palińską zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału sanitarnego przy ul. Przyjacielskiej w Łodzi dz. nr: 259, 569/1, 243/5, 579/20 obręb G-30.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.)oraz ewentualnie składać wnioski i uwagi w kancelarii ww. Wydziału, pok. 046.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 22.01.2018
DAR-UA-V.6733.9.2018 4436.PAB
Data: 22.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 22 stycznia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.9.2018

4436.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, z dnia 3 stycznia 2018 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy ø90 i ø40 w Łodzi, przy ul. Wiskickiej w granicach działek ewid. nr 125, 126/2, 127/2, 130/4, 131/7, 131/9, 132/4, 133/3, 134/7, 134/11, 135/5, 136/4, 137/11, 149/1, 151/1, 151/3, 151/4, 158, 159, 160 obr. G-33 oraz nr 210/8, 219/3, 221/3, 221/6, 222/4, 225/4, 227/8, 227/10, 227/12, 227/13, 231/1 obr. G-54.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (I p. tel. 638 46 77) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 22.01.2018
DAR-UA-V.6733.5.2018 600982.DK
Data: 22.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 22 stycznia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.5.2018

600982.DK

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 21 grudnia 2017 r. ALKO POLAND Sp. z o.o. z/s w Radomiu przy ul. Świętokrzyskiej 31/35 wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej dla anten radiolinii z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą w Łodzi przy ul. Skrajnej 1/5. Inwestycja będzie realizowana w granicach nieruchomości położonej w obrębie G-52 działka ewid. nr 238/9.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (I p. tel. 638 46 77) oraz ewentualnie składać wnioski i uwagi w kancelarii ww. Wydziału, pok. 046.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar
Data opracowania: 22.01.2018
DAR-UA-V.6733.376.2017 581728.PAB
Data: 19.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 19 stycznia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.376.2017
581728.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, z dnia 8 grudnia 2017 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-V.31.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem, w Łodzi, przy ul. Goryczkowej w granicach działki ewid. nr 271/19 obr. W-44.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (I p. tel. 638 46 77).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 19.01.2018
DAR-UA-IX.6730.496.2017
Data: 18.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.01.2018 r.

DAR-UA-IX.6730.496.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 18.01.2018 r wydano decyzję numer DAR-UA-IX.126.2018 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Obłocznej na działce o numerze ewidencyjnym 189/2 oraz fragment dz. 189/3 i 187/9 w obrębie W-10.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p. tel. 638 44 80).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Z-ca Dyrektora

Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Agnieszka Klata
Data opracowania: 18.01.2018
DAR-UA-V.6733.382.2017 602654.PAB
Data: 18.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 18 stycznia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.382.2017
602654.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, z dnia 21 grudnia 2017 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-V.30.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia, w Łodzi, przy ul. Przewodniej i Wojewódzkiej w granicach działki ewid. nr 116/6 obr. G-41.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (I p. tel. 638 46 77).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 18.01.2018
DAR-UA-V.6733.380.2017 591789.PAB
Data: 18.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 18 stycznia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.380.2017
591789.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. w Łodzi, z dnia 15 grudnia 2017 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-V.29.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu DN150 mm w ul. Sejmowej oraz niezbędnej infrastruktury i przebudowy kolizji z istniejącym uzbrojeniem na odcinku od istniejącego wodociągu w ul. Lokatorskiej do wysokości posesji nr 6, w Łodzi, przy ul. Lokatorskiej i Sejmowej w granicach działek ewid. nr 461/33 i 477/10 obr. G-12.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (I p. tel. 638 46 77).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik

Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 18.01.2018
DAR-UA-VI.6733.10.2017 S
Data: 18.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 stycznia 2018 r.

DAR-UA-VI.6733.10.2017
S

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)

obwieszczam

że wnioskiem z dnia 21 grudnia 2017 r. (uzupełnionym w dniu 16 stycznia 2018 r.), Uniwersytetu Łódzkiego zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przy ul. Pilarskiego 14/16, w Łodzi (na działkach o numerach ewidencyjnych 72/3, 61/16 oraz na części działki 83/21 w obrębie S-4), dla inwestycji polegającej na:

  • zmianie sposobu użytkowania piwnic budynku Dziekanatu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (obecnie - pomieszczeń gospodarczych i technicznych) na pomieszczenia użytkowe Pracowni Biobank, Katedry Biofizyki Molekularnej ww. Wydziału,
  • adaptacji pomieszczeń piwnic i parteru ww. budynku do potrzeb związanych z ww. inwestycją,
  • rozbudowie budynku o zespół wejściowy do planowanych pomieszczeń piwnicznych,
  • budowie urządzeń budowlanych (w tym m.in. komunikacji wewnętrznej, infrastruktury technicznej i montażu urządzeń zewnętrznych).Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi

KIEROWNIK

Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski 

Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 18.01.2018
DAR-UA-VII.6730.287.2017 IK
Data: 17.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.01.2018 r.

DAR-UA-VII.6730.287.2017

IK

Obwieszczenie

 Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

obwieszczam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji, polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalno-usługowych z garażami podziemnymi i naziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogami i parkingami (pow. sprzedaży do 1000 m²), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Cedry na działce nr 70 w obrębie P-1 oraz fragmentach działek drogowych: nr 5/5 w obrębie P-4, 71/5, 71/7 w obrębie P-1.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się, zgodnie z art. 73 §1 i 1a Kpa – w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, budynek G, pok. 206, z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag w Kancelarii ww. Wydziału, budynek D, pok. 046.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 17.01.2018 r. do 31.01.2018 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Urbanistyki II

Jolanta Knul

Informację opracował(a): Iwona Kaczmarek
Data opracowania: 17.01.2018
DAR-UA-V.6733.370.2017 544434.DK
Data: 17.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 stycznia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.370.2017

544434.DK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku P4 Sp. z o.o. z/s w Warszawie przy ul. Taśmowej 7 w dniu 16 stycznia 2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-V.26.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędna infrastrukturą w Łodzi przy ul. Smutnej 28. Inwestycja będzie realizowana w granicach nieruchomości położonej w obrębie B-52 działka ewid. nr 241/18.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (I p. tel. 638 46 77)

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar
Data opracowania: 17.01.2018
DAR-UA-V.6733.372.2017 571655.PAB
Data: 17.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104


Łódź, 17 stycznia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.372.2017
571655.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, z dnia 4 grudnia 2017 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-V.28.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie energetycznych linii kablowych średniego napięcia SN–15kV w Łodzi, przy ul. Biegunowej, Spadochroniarzy, Jagodnica i Krańcowej, w granicach działek ewid. nr 437/50, 537/4, 537/6, 537/5 obr. P-4, nr 729 obr. P-5, nr 79/3, 79/2, 86/3, 86/4 obr. P-10, nr 1/13, 1/16 obr. P-13 oraz nr 2/2 obr. P-15.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (I p. tel. 638 46 77).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 17.01.2018
DAR-UA-V.6733.359.2017 514495.TH
Data: 17.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 stycznia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.359.2017

514495.TH

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora w dniu 17 stycznia 2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-V.27.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Łodzi przy ul Łagiewnickiej na terenie nieruchomości nr ewid. 263/1 obr. B-10, 1/14, 1/24 obr. B-12.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 209 (II p. tel. 638 57 42).

Zawiadomienie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Tomasz Hajdys
Data opracowania: 17.01.2018
DAR-UA-V.6733.346.2017 509029.DK
Data: 16.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16 stycznia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.346.2017

509029.DK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku P4 Sp. z o.o. z/s w Warszawie przy ul. Taśmowej 7 w dniu 15 stycznia 2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-V.24.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędna infrastrukturą w Łodzi przy ul. Chocianowickiej 180. Inwestycja będzie realizowana w granicach nieruchomości położonej w obrębie G-34 działka ewid. nr 44/4.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (I p. tel. 638 46 77).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar
Data opracowania: 16.01.2018
DAR-UA-V.6733.13.2018 16613.PAB
Data: 16.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16 stycznia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.13.2018

16613.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, z dnia 5 stycznia 2018 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi w Łodzi, przy ul. Zelwerowicza w granicach działek ewid. nr 75/33, 75/62, 75/36, 75/46, 75/37, 75/56, 75/19, 75/51, 155 obr. S-5.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (I p. tel. 638 46 77) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 16.01.2018
DAR-UA-V.6733.381.2017 600679.PAB
Data: 16.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16 stycznia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.381.2017

600679.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. w Łodzi, z dnia 20 grudnia 2017 r., wydano decyzję nr DAR-UA-V.25.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu DN150 mm w ul. Jachowicza wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową kolizji z istniejącym uzbrojeniem na odcinku od istniejącego wodociągu w ul. Słowackiego do istniejącego wodociągu w ul. Podmiejskiej, w Łodzi, przy ul. Podmiejskiej, Jachowicza i Słowackiego w granicach działek ewid. nr 24/2, 154, 155, 160 obr. G-14.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (I p. tel. 638 46 77).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 16.01.2018
DAR-UA-X.6730.328.2017 SKO.4150.592.2017
Data: 15.01.2018
Treść:
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 19.01.2018
DAR-UA-V.6733.10.2018 10245.PAB
Data: 15.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15 stycznia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.10.2018

10245.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, z dnia 4 stycznia 2018 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN, słupa SN, energetycznej linii kablowej SN i nN wraz ze złączami, w Łodzi, przy ul. Kirasjerów w granicach działek ewid. nr 11/12, 11/14, 11/15, 11/9, 11/13, 11/11, 1/1 obr. P-10.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (I p. tel. 638 46 77) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 15.01.2018
DAR-UA-V.6733.378.2017 591788.PAB
Data: 15.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15 stycznia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.378.2017

591788.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. w Łodzi, z dnia 14 grudnia 2017 r., wydano decyzję nr DAR-UA-V.23.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału sanitarnego wraz z odejściami bocznymi oraz niezbędną infrastrukturą i przebudową kolizji z istniejącym uzbrojeniem, na odcinku od włączenia do istniejącego kanału sanitarnego na wysokości pos. nr 37 do wysokości pos. nr 31, w Łodzi, przy ul. Łucji w granicach działek ewid. nr 112/20 i 105/6 obr. B-9.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (I p. tel. 638 46 77).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 15.01.2018
DAR-UA-V.6733.356.2017 549276.TH
Data: 15.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15 stycznia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.356.2017

549276.TH

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w dniu 15 stycznia 2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-V. 22.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Łodzi przy ul. Grabińskiej na terenie nieruchomości nr ewid 844/14 obr. W-45.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 209 (II p. tel. 638 57 42).

Zawiadomienie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Obwieszczenie przygotował Tomasz Hajdys w dn. 15.01.2018 r.

Informację opracował(a): Tomasz Hajdys
Data opracowania: 15.01.2018
DAR-UA-V.6733.353.2017 549277.TH
Data: 15.01.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15 stycznia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.353.2017

549277.TH

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w dniu 15 stycznia 2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-V.21.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Łodzi przy ul. Podwodnej na terenie nieruchomości nr ewid 216/30 obr. W-45.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 209 (II p. tel. 638 57 42).

Zawiadomienie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Tomasz Hajdys
Data opracowania: 15.01.2018

Informację wprowadził(a): Migracja danych (22.08.2017 15:15)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (16.01.2018 11:50)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 4763

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
16.01.2018 11:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.01.2018 11:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.11.2017 12:01 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
28.08.2017 14:48 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:10 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:03 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 09:31 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.08.2017 09:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.08.2017 09:29 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.08.2017 22:54 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:53 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:53 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:52 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:52 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:52 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 15:15 Migracja danych Utworzenie strony