Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późn. zm.)

DAR-UA-V.6733.63.2018 129920.PAB
Data: 19.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 19 kwietnia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.63.2018

129920.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, z dnia 13 marca 2018 r. (zmodyfikowanego w dniu 22 marca 2018 r.), dnia 19 kwietnia 2018 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-V.125.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE, przy ul. Drewnowskiej i Żytniej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr 76/64, 45/18, 45/2, 45/7, 45/6, 45/5, 45/16, 45/1, 45/17, 76/12, 45/11 obr. B-46.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42 272-63-96).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 19.04.2018
DAR-UA-X.6730.3.2018 MCZ
Data: 19.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.04.2018 r.

DAR-UA-X.6730.3.2018

MCZ

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.12.2017 r.

wydano w dniu 18.04.2018 r. decyzję o warunkach zabudowy numer DAR-UA-X.748.2018, dla przedsięwzięcia polegającego na :

- budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, urządzeniami budowlanymi oraz zjazdem z ulicy,

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Kolumny 116 oznaczonym, jako część działki o numerze ewidencyjnym 43/5 oraz fragment działki drogowej numer 45/3 w obrębie geodezyjnym numer G-46.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik

Oddziału Urbanistyki V


Lidia Czarczyńska

Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 19.04.2018
DAR-UA-VI.6732.1.2018 BW
Data: 19.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.04.2018 r.

DAR-UA-VI.6732.1.2018

BW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

obwieszczam

że została wydana decyzja Nr DAR-UA-VI.90.P.2018 z dnia 15.03.2018 o wygaśnięciu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr UA-II/40/07 z dnia 19.01.2007 r., wydanej na rzecz Gminy Miasta Łódź, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie drogi publicznej - gminnej, stanowiącej przebicie ul. Komuny Paryskiej do ulicy Nawrot, przewidzianej do realizacji w Łodzi, na działkach nr: 251, 250/2, 468/1, 254/1, 469, 321/2 w obrębie S-06 (obecnie działki nr: 251/2, 250/2, 468/1, 254/2, 469 i działka drogowa 321/2 w obrębie S-06).

Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69).

Obwieszczenie o wydaniu ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 20.04.2018 r. do 04.05.2018 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik

Oddziału Urbanistyki I


Marek Gromski

Informację opracował(a): Woźniak Beata
Data opracowania: 19.04.2018
DAR-UA-VII.6730.67.2018 EO
Data: 19.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 kwietnia 2018 r.

DAR-UA-VII.6730.67.2018

EO

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

obwieszczam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji, polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku handlowo – usługowego z lokalizacją stanowisk postojowych w poziomie przyziemia oraz przebudowie drogi wewnętrznej na działce nr 230/3, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kasprzaka 14, na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 232/4 oraz na działce drogowej nr 230/3 i na fragmentach działek drogowych nr 233/16, 233/17, 233/18, 233/19 w obrębie P-7. 

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się, zgodnie z art. 73 §1 i 1a Kpa – w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, budynek G, pok. 206, z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag w Kancelarii ww. Wydziału, budynek D, pok. 046.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 19-04-2018 r. do 04-05-2018 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik

Oddziału Urbanistyki II


Jolanta Knul

Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 19.04.2018
DAR-UA-X.6730.383.2017 ŻGJ
Data: 18.04.2018
Treść:

Łódź, dnia 18.04.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-X.6730.383.2017

ŻGJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm),

zawiadamiam

że w dniu 18.04.2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-X.744.2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz garażowych wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Naturalnej, na działce o numerze ewidencyjnym 123/19 w obrębie G- 56.

Z decyzją, strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 202 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz.: 8.00-16.00 oraz we wtorki w godz.: 9.00-17.00.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 19.04.2017 r. do 02.05.2017 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik

Oddziału Urbanistyki V


Lidia Czarczyńska

Informację opracował(a): Żaklina Gawot-Janiak
Data opracowania: 18.04.2018
DAR-UA-V.6733.101.2018 187978.PAB
Data: 18.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 18 kwietnia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.101.2018

187978.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora z dnia 5 kwietnia 2018 r. (data wpływu wniosku 11 kwietnia 2018 r.), wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej DN 150, przy ul. Obłocznej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 165/7, 184/9, 186/39, 186/40 obr. W-10.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42 272-63-96) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 18.04.2018
DAR-UA-V.6733.275.2017 409991.DK
Data: 18.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 18 kwietnia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.275.2017

409991.DK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku P4 Sp. z o.o. w dniu 18 kwietnia 2018 r. wydano decyzje nr DAR-UA-V.124.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4”LOD 1233A” wraz z niezbędna infrastrukturą w Łodzi przy ul. Czapli 18 w obrębie nieruchomości ewid. nr 239 (obr. B-11).

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (I p. tel. 42 638 46 77).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar
Data opracowania: 18.04.2018
DAR-UA-V.6733.194.2017 297431.DK
Data: 18.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 18 kwietnia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.194.2017

297431.DK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku P4 Sp. z o.o. w dniu 17 kwietnia 2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-V.123.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4”LOD 1228B” wraz z niezbędna infrastrukturą w Łodzi przy ul. Okólnej 47 w granicach nieruchomości położonych w obrębie B-60 dz. ew. nr 55/6.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (I p. tel. 42 638 46 77).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar
Data opracowania: 18.04.2018
DAR-UA-V.6733.55.2018 103297.TH
Data: 17.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 kwietnia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.55.2018

103297.TH

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź w dniu 17 kwietnia 2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-V.121.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV w Łodzi przy ul Brzezińskiej na terenie nieruchomości nr ewid. 284/64, 284/63, 284/12, 284/49, 284/48, 285/26, 285/31, 285/17 obr.

W-45 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 209 (II p. tel. 638 57 42).

Zawiadomienie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Tomasz Hajdys
Data opracowania: 17.04.2018
DAR-UA-V.6733.76.2018 132330.PAB
Data: 17.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 kwietnia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.76.2018

132330.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, z dnia 14 marca 2018 r. (zmodyfikowanego w dniu 22 marca 2018 r.), wydano decyzję Nr DAR-UA-V.122.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia DN 125 PE L=318m, przy ul. Drwęckiej i Telefonicznej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 73/13, 73/9, 73/7, 73/8, 73/11, 73/12 obr. B-53 oraz działki ewid. nr 1/30 obr. S-3.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42 272-63-96).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 17.04.2018
DAR-UA-V.6733.94.2018 172732.TS
Data: 17.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 kwietnia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.94.2018

172732.TS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Veolia Energia Łódź S.A., 95-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5 z dnia 4 kwietnia 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie przy ul. Falistej 174 w Łodzi w granicach nieruchomości o nr. ewid. działek, 28/7, 29/6, Obr. P-33.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. 638 47 58) oraz ewentualnie składać wnioski i uwagi w kancelarii ww. Wydziału, pok.046.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Teresa Skrobek
Data opracowania: 17.04.2018
DAR-UA-V.6733.80.2018 138509.PAB
Data: 16.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16 kwietnia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.80.2018

138509.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, z dnia 16 marca 2018 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-V.119.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia ø 63 PE L=36m, przy ul. Dorszowej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr 50/6 i 50/7 obr. G-49.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42 272-63-96).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Obwieszczenie przygotował Piotr Bończak w dniu 16 kwietnia 2018 r.

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 16.04.2018
DAR-UA-V.6733.96.2018 174757BN
Data: 16.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16 kwietnia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.96.2018

174757BN

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r poz.1073) zawiadamia się, że na wniosek Veolia Energia Łódź S.A. 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5 zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Senatorskiej w Łodzi dz. nr: 6/31, 6/32, 6/33, 21/14, 21/9, 21/11, 25/11, 25/6, 25/8 obręb G-5. Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.)oraz ewentualnie składać wnioski i uwagi w kancelarii ww. Wydziału, pok. 046.

Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Sprawę przygotowała do BIP w dn. 16.04.2018 r: insp. Beata Nowakowska, Wydział Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, I piętro, pokój 106, tel. 2726396

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 16.04.2018
DAR-UA-V.6733.102.2018 170746.TH
Data: 16.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16 kwietnia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.102.2018

170746.TH

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź z dnia 9 kwietnia 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych SN oraz linii kablowych nn w Łodzi przy ul Nowe Sady na terenie nieruchomości nr ewid. 9/14, 9/15, 9/1, 9/17 obr. P-36.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 209 (II p. tel. 638 57 42) oraz ewentualnie składać wnioski i uwagi w kancelarii ww. Wydziału, pok. 046.

Zawiadomienie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Tomasz Hajdys
Data opracowania: 16.04.2018
DAR-UA-V.6733.62.2018 119005.PAB
Data: 16.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16 kwietnia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.62.2018

119005.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, z dnia 7 marca 2018 r. (zmodyfikowanego w dniu 15.03.2018 r.), wydano decyzję Nr DAR-UA-V.117.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: stacji transformatorowej SN/nN; elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN; elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN; złączy kablowo-pomiarowych niskiego napięcia nN, przy ul. Przepiórczej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr 40, 42/1, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/19, 42/20, 42/21, 42/22, 42/23, 42/24, 32, 33/5 obr. B-10 oraz działki ewid. nr 189/5 obr. B-11.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42 272-63-96).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 16.04.2018
DAR-UA-V.6733.54.2018 108005.TS
Data: 16.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16 kwietnia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.54.2018

108005.TS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 z dnia 28 lutego 2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-V. 118. 2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV, na terenie przy ul. Okólnej, ul. Łagiewnickiej, ul. Jaskółczej, ul. Pszczelnej, ul. Sójki, ul. Świetlików w Łodzi w granicach nieruchomości o nr. ewid. działek, 22/3, 22/4, 59/9, 73/47, 73/46, 73/44, 73/42, 73/43, 73/34, Obr. B-15 oraz 25/23, 25/27, 78/40, 79/1, 78/27, 96/9, 96/8, 142/32, Obr. B-11.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. 638 47 58).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Teresa Skrobek
Data opracowania: 16.04.2018
DAR-UA-V.6733.64.2018 129919.PAB
Data: 16.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16 kwietnia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.64.2018

129919.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, z dnia 13 marca 2018 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-V.120.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE L=121m, przy ul. Beskidzkiej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr 62/4, 77/19, 114/3, 114/19 obr. W-5.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42 272-63-96).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 16.04.2018
DAR-UA-V.6733.98.2018 144759.DK
Data: 16.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16 kwietnia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.98.2018

144759.DK

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek z 20 marca 2018 r. zmodyfikowany w dniu 12 kwietnia 2018 r. ORANGE POLSKA S.A. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE POLSKA nr 17150 wraz z niezbędna infrastrukturą w Łodzi przy ul. Pionierskiej (u zbiegu z ul. Rowerową) w obszarze nieruchomości ewid. nr 560/1 obr. P-5.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (I p. tel. 42 638 46 77) oraz ewentualnie składać wnioski i uwagi w kancelarii ww. Wydziału, pok. 046.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Dagmara Kafar
Data opracowania: 16.04.2018
DAR-UA-X.6730.65.2018 ŻGJ
Data: 16.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź dn. 16.04.2018 r.

DAR-UA-X.6730.65.2018

ŻGJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami w bryle oraz wewnętrzna i zewnętrzną infrastrukturą techniczną, a także budowie zjazdu z ul. Marii Konopnickiej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Marii Konopnickiej 17, na działce o numerze ewidencyjnym 50 obręb G-30 oraz fragmentach działek drogowych o nr ewid. 642/34 i 642/3, obręb G-28.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 17.04.2018 r. do 30.04.2018 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się (zgodnie z art. 73 §1 i 1a Kpa) w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek G w pok. 202 - z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie, co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od 30.04.2018 r.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik

Oddziału Urbanistyki V


Lidia Czarczyńska

Informację opracował(a): Żaklina Gawot-Janiak
Data opracowania: 16.04.2018
DAR-UA-V.6733.86.2018 134557.TS
Data: 13.04.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 13 kwietnia 2018 r.

DAR-UA-V.6733.86.2018

134557.TS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 z dnia 15 marca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz ze złączem kablowym średniego napięcia na terenie przy ul. Prostej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr. ewid. działek, 37/3, 37/5, 31/34, 25/4, 25/5, Obr. G-43.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. 638 47 58) oraz ewentualnie składać wnioski i uwagi w kancelarii ww. Wydziału, pok.046.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia

Prezydenta Miasta Łodzi


Kierownik Oddziału Infrastruktury

Dagmara Kafar

Informację opracował(a): Teresa Skrobek
Data opracowania: 13.04.2018

Informację wprowadził(a): Migracja danych (22.08.2017 15:15)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (16.01.2018 11:50)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 9917

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
16.01.2018 11:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.01.2018 11:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.11.2017 12:01 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
28.08.2017 14:48 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:10 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:03 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 09:31 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.08.2017 09:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.08.2017 09:29 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.08.2017 22:54 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:53 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:53 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:52 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:52 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:52 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 15:15 Migracja danych Utworzenie strony