Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późn. zm.)

DAR-UA-X.6730.509.2017 MCZ
Data: 16.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16.07.2018

DAR-UA-X.6730.509.2017
MCZ

Obwieszczenie 
 o zebranych w sprawie dowodach i materiałach

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), działając w trybie art. 49 a ww. ustawy, w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę :

- PHU BURSIAK Sp. z o. o. 
inwestycji polegającej na :

- budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, urządzeniami budowlanymi, komunikacją wewnętrzną, miejscami parkingowymi oraz zjazdem z ulicy Św. Franciszka z Asyżu,

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Prądzyńskiego, obejmującym działki o numerach geodezyjnych 101/1 i 102/7, części działek numer 100/11, 78, 79/2 oraz fragmenty działek drogowych numer 98/51 i 101/4 w obrębie geodezyjnym numer G-9.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. nr 202 (tel. 638 56 94) oraz ewentualnie składać wnioski i uwagi w kancelarii ww. Wydziału, pok. nr 046. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki V

Lidia Czarczyńska

Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 16.07.2018
DAR-UA-VIII.6730.371.2017 AJ
Data: 13.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13.07.2018 r.

DAR-UA-VIII.6730.371.2017
AJ

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – tekst jednolity) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: PEIRA Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 31.10.2017 r. wydano w dniu 12.07.2018 r. decyzję nr DAR-UA-VIII.1323.2018 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi garażami, wjazdu / wyjazdu z ul. Okoniowej, wewnętrznego układu komunikacji i parkowania oraz urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Łososiowej na fragmencie działki o nr ewid. 321/5 i 308/5 w obrębie B-8. 
Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p. tel. 42 638-44-02). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 16.07.2018 r. do 30.07.2018 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki III

Agnieszka Dybowska

Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 13.07.2018
DAR-UA-VIII.6730.372.2017 AJ
Data: 13.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13.07.2018 r.

DAR-UA-VIII.6730.372.2017
AJ

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – tekst jednolity) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: PEIRA Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 31.10.2017 r. wydano w dniu 12.07.2018 r. decyzję nr DAR-UA-VIII.1324.2018 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi garażami, wjazdu / wyjazdu z ul. Okoniowej, wewnętrznego układu komunikacji i parkowania oraz urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Łososiowej na fragmencie działki o nr ewid. 321/5 i 308/5 w obrębie B-8. 
Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p. tel. 42 638-44-02). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 16.07.2018 r. do 30.07.2018 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki III

Agnieszka Dybowska

Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 13.07.2018
DAR-UA-X.6730.139.2018 Z
Data: 13.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź dn. 13.07.2018 r.

DAR-UA-X.6730.139.2018
Z

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie Centrum Produkcyjno-Magazynowo-Biurowego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej, na działkach nr: 23/3, 25/2, 28/2, 32/3, 36/4, 36/5, 37/3 oraz częściach działek nr: 26/2, 27/2, 27/4, 28/1, 29/2, 30, 31, 32/2, 33/4, 34/2, 35, 36/3, 37/2, 38/2 w obrębie G-32.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 13.07.2018 r. do 26.07.2018 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się (zgodnie z art. 73 §1 i 1a Kpa) w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek G w pok. 201 - z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie, co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od 26.07.2018 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Ryszard Zań
Data opracowania: 13.07.2018
DAR-UA-X.6730.94.2018 JR
Data: 13.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 13.07.2018 r.

DAR-UA-X.6730.94.2018
JR

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej z wewnętrznymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Śląskiej, na działce o nr ewid. 31/31, 31/32, 31/33 i fragmencie działki 31/37 w obrębie G-19.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 13.07.2018 r. do 25.07.2018 r.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 204. oraz wypowiedzieć na piśmie do dnia 01.08.2018 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki V

Lidia Czarczyńska

Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 13.07.2018
DAR-UA-V.6733.155.2018 253091.TG
Data: 12.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 12 lipca 2018 r.

DAR-UA-V.6733.155.2018
253091.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 16 maja 2018 r. uzupełnionego w dniu 5 czerwca 2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-V. 217.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 90 mm PEHD na terenie przy ul. Bałtyckiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr. ewid. działki, 551/5, Obr. G-30. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. 638 47 58). 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 12.07.2018
DAR-UA-V.6733.150.2018 271747.PAB
Data: 12.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 12 lipca 2018 r.

DAR-UA-V.6733.150.2018
271747.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, z dnia 23 maja 2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu - 28 maja 2018 r., uzupełniony 13 czerwca 2018 r.), w dniu 12 lipca 2018 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-V.216.2018,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dwóch elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia (SN 15kV), na terenie przy ul. Maratońskiej i ul. Kolarskiej w Łodzi, w granicach działki ewid. nr 19/18 obr. P-23. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42 272-63-96). 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 12.07.2018
DAR-UA-V.6733.168.2018 287044.TG
Data: 11.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 11 lipca 2018 r.

DAR-UA-V.6733.168.2018
287044.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 z dnia 7 czerwca 2018 r. skorygowany w dniu 9.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupów, linii napowietrznej niskiego napięcia oraz linii oświetleniowej na terenie przy ul. Łomnickiej, w rejonie ul. Smutnej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr. ewid. działek, 175/7, 204, 206, 207, 208, 209, 211/4, 211/5, 214, 215, Obr. B-52. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. 638 47 58) oraz ewentualnie składać wnioski i uwagi w kancelarii ww. Wydziału, pok.046. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 11.07.2018
DAR-UA-VII.6730.141.2018 EO
Data: 11.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 lipca 2018 r.

DAR-UA-VII.6730.141.2018
EO

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

obwieszczam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji, polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, wjazdem, wewnętrznym układem komunikacyjnym, stanowiskami postojowymi oraz sieciami, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Cieplarnianej 7, na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 44 oraz na fragmencie działki drogowej nr 15/6 w obrębie P-1. 
W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się, zgodnie z art. 73 §1 i 1a Kpa – w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104, budynek G, pok. 206, z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag w Kancelarii ww. Wydziału, budynek D, pok. 046. 
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 11-07-2018 r. do 25-07-2018 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II

Jolanta Knul

Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 11.07.2018
DAR-UA-V.6733.166.2018 288492.PAB
Data: 11.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 11 lipca 2018 r.

DAR-UA-V.6733.166.2018
288492.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, z dnia 08 czerwca 2018 r., w dniu 11 lipca 2018 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-V.215.2018,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, na terenie przy ul. Aleksandrowskiej i ul. Traktorowej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 84/23, 84/29, 84/7, 84/38, 84/26, 84/27, 84/42, 84/41 obr. B-34 oraz działek ewid. nr: 54/41, 54/36, 54/35, 54/34, 1/32, 1/12 obr. B-42
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42 272-63-96). 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 11.07.2018
DAR-UA-V.6733.162.2018 283956.PAB
Data: 11.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 11 lipca 2018 r.

DAR-UA-V.6733.162.2018
283956.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, z dnia 05 czerwca 2018 r. (data wpływu wniosku do tut. Wydziału - 06 czerwca 2018 r.), w dniu 11 lipca 2018 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-V.214.2018,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia ø90 mm PEHD, na terenie przy ul. Warszawskiej w Łodzi, w granicy działki ewid. nr 340/52 obr. B-22
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42 272-63-96). 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 11.07.2018
DAR-UA-X.6730.114.2018 Z
Data: 10.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź dn. 10.07.2018 r.

DAR-UA-X.6730.114.2018
Z

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie budynku zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami, garażami, miejscami parkingowymi, zjazdami oraz przyłączami, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Nad Jasieniem 39 (działki nr: 331, 332/1, 333/2, 354, część działki dr nr 325/41 w obrębie G-1 oraz część działki dr nr 60/1 w obrębie G-10). 
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 11.07.2018 r. do 24.07.2018 r.. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 
W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się (zgodnie z art. 73 §1 i 1a Kpa) w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek G w pok. 201 - z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie, co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od 24.07.2018 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Ryszard Zań
Data opracowania: 10.07.2018
DAR-UA-X.6730.115.2018 Z
Data: 10.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź dn. 10.07.2018 r.

DAR-UA-X.6730.115.2018
Z

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie budynku zamieszkania zbiorowego z mieszkaniami, garażami, miejscami parkingowymi, zjazdami oraz przyłączami, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Nad Jasieniem 39 (działki nr: 331, 332/1, 333/2, 354, część działki dr nr 325/41 w obrębie G-1 oraz część działki dr nr 60/1 w obrębie G-10). 
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 11.07.2018 r. do 24.07.2018 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się (zgodnie z art. 73 §1 i 1a Kpa) w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek G w pok. 201 - z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie, co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od 24.07.2018 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Ryszard Zań
Data opracowania: 10.07.2018
DAR-UA-X.6730.92.2018 JR
Data: 10.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 10.07.2018 r.

DAR-UA-X.6730.92.2018
JR

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 10.07.2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-X.1309.2018 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Czternastu Straconych, na działce o numerze ewidencyjnym 105/53 w obrębie G-55. Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42-638-54-44). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 10.07.2018 r. do 23.07.2018 r. (w tym dniu uznaje się je za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki V

Lidia Czarczyńska

Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 10.07.2018
DAR-UA-V.6733.181.2018 305017BN
Data: 09.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 9 lipca 2018 r.

DAR-UA-V.6733.181.2018
305017BN

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073) zawiadamia się, że na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej przy ul. Smulskiej, Bojerowej w Łodzi dz. nr: 133/3, 133/9, 133/8, 133/7, 77/7, 76/2 obręb P-21, oraz dz. nr: 770, 769 obręb P-23.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.)oraz ewentualnie składać wnioski i uwagi w kancelarii ww. Wydziału, pok. 046. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 09.07.2018
DAR-UA-V.6733.140.2018 243443BN
Data: 09.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 9 lipca 2018 r.

DAR-UA-V.6733.140.2018
243443BN

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 9 lipca 2018 r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.207.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej przy ul. Kalinowskiego w Łodzi dz. nr: 126/1, 115/14, 117/1, 107/9 obręb G-55. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.). Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 09.07.2018
DAR-UA-V.6733.152.2018 259926.TH
Data: 09.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 9 lipca 2018 r.

DAR-UA-V.6733.152.2018
259926.TH

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Gminy Miasta Łodzi w dniu 9 lipca 2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-V.210.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Liniowej na odcinku od ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi na terenie nieruchomości nr ewid. 40/57, 40/21, 43/1, 7/8, 7/14 obr. P-4.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 209 (II p. tel. 638 57 42).
Zawiadomienie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Tomasz Hajdys
Data opracowania: 09.07.2018
DAR-UA-V.6733.141.2018 243444BN
Data: 09.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska

104 Łódź, 9 lipca 2018 r.

DAR-UA-V.6733.141.2018
243444BN

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 9 lipca 2018 r. została wydana decyzja nr DAR-UA-V.208.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej przy ul. Kalinowskiego w Łodzi dz. nr: 126/1, 111/2, 107/7, 107/5 obręb G-55. Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 106 (I p.). Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 09.07.2018
DAR-UA-V.6733.130.2018 233123.TG
Data: 09.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 9 lipca 2018 r.

DAR-UA-V.6733.130.2018
233123.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 z dnia 8 maja 2018 r. zmodyfikowanego dnia 7 czerwca 2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-V. 206. 2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia na terenie przy ul. Urzędniczej, ul. Adwokackiej, ul. Profesorskiej, w rejonie ul. Zgierskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr. ewid. działek, 499/8, 500/3, 502/3, 509/3, 526/1, 490/12, 534/2, 542/6, 646/65, 646/66, 646/67 Obr. B-28. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. 638 47 58). 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 09.07.2018
DAR-UA-V.6733.148.2018 262161.PAB
Data: 09.07.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 09 lipca 2018 r.

DAR-UA-V.6733.148.2018
262161.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, z dnia 21 maja 2018 r. (data wpływu wniosku 22 maja 2018 r., skorygowany 14 czerwca 2018 r.) w dniu 09 lipca 2018 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-V.212.2018,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia ø110 mm PEHD, na terenie przy ul. Marysińskiej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 495/210, 615/21, 615/47, 615/24 obr. B-49.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42 272-63-96).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz 

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 09.07.2018

Informację wprowadził(a): Migracja danych (22.08.2017 15:15)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (16.01.2018 11:50)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 15111

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
16.01.2018 11:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.01.2018 11:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.11.2017 12:01 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
28.08.2017 14:48 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:10 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:03 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 09:31 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.08.2017 09:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.08.2017 09:29 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.08.2017 22:54 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:53 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:53 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:52 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:52 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:52 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 15:15 Migracja danych Utworzenie strony