Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Archiwum

Informator szkolny

Szanowni Pedagodzy!
Drodzy Rodzice!
Kochani Uczniowie!

Do końca roku szkolnego zostało jeszcze parę miesięcy, ale już teraz musicie wspólnie zadecydować o wyborze szkoły dla Państwa dzieci i Uczniów. Do grona doradców wpisuje się Urząd Miasta Łodzi oddając w ręce poszukiwaczy szkół Informator o szkołach i placówkach oświatowych w Łodzi, który od tej chwili powinien stać się przewodnikiem po oświatowej mapie Łodzi.

Mamy świadomość jak ważną sprawą dla młodego człowieka jest wybór szkoły. Od tej decyzji zależeć będzie bardzo wiele, dlatego należy ją podejmować mądrze i rozważnie. Mamy tu na myśli zwłaszcza uczniów szkół gimnazjalnych.

Nasza oferta jest bogata i obejmuje różne typy szkół ponadgimnazjalnych:

 • licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika – szkoły przygotowujące do egzaminu maturalnego;
 • szkoły zasadnicze, których nauka kończy się uzyskaniem tytułu robotnika wykwalifikowanego.

 

Przeczytajcie Państwo dokładnie nasze propozycje. Wiedza zawarta w Informatorze to dopiero początek drogi. Aby dokonać świadomego, mądrego wyboru szkoły, musicie Państwo i Wasze dzieci wiedzieć o niej jak najwięcej. Odwiedźcie stoiska szkół na targach edukacyjnych i wybrane szkoły w dniu otwartych drzwi. Bądźcie dociekliwi w poszukiwaniu informacji o profilach, programach szkolnych i językach obcych wykładanych w szkole.

Dla każdego jest miejsce w łódzkiej szkole. Mierzcie siły na zamiary. Pamiętajcie, że jeśli chce się czegoś bardzo mocno, można to osiągnąć. Może to wymagać cierpliwości, bardzo żmudnej pracy, długiego czasu, ale to jest wykonalne.

Życzę, by wszystkie starania zakończyły się sukcesem, a nowa szkoła wprowadziła Was w tajniki wiedzy i życia.


Dyrektor
Wydziału Edukacji i Sportu
Maria Piotrowicz

Gimnazja 
Licea ogólnokształcące 
Przedszkola 
Szkoły podstawowe 
Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych 
Szkoły specjalne i inne 

Decyzja Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół średnich na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkól policealnych oraz szkól pomaturalnych >>>

Działania związane ze scentralizowanym elektronicznym naborem do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007

Rozpoczynamy działania związane ze scentralizowanym elektronicznym naborem do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2006/2007

 
Projekt Nr 178/2004 "e-Łódź - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" 
w Urzędzie Miasta Łodzi"
 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Pedagodzy, Rodzice,
Drodzy Gimnazjaliści,

Po raz trzeci przystępujemy do Internetowej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Formuła elektronicznego naboru została pozytywnie oceniona przez wszystkich biorących w niej czynny udział, w konsekwencji przybyło zwolenników dokonywania rekrutacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Wierzę, że i tegoroczny nabór przebiegnie sprawnie i ułatwi gimnazjalistom przyjęcie do wybranej szkoły.

W bieżącym roku zgodnie z § 2 pkt 10 Zarządzenia nr 388/05 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 19 grudnia 2005r. w przypadku prowadzenia naboru w systemie elektronicznym obowiązuje wspólny regulamin i jednolite zasady rekrutacji dla wszystkich szkół danego typu, które w tym systemie uczestniczą. Poniżej przedstawiam jednolity regulamin dla placówek prowadzonych przez Miasto Łódź. Regulamin ten zostanie również zamieszczony w systemie Internetowej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Poniżej przedstawiam także wstępny harmonogram działań. Szczegółowy harmonogram z podaniem dat wszystkich etapów ukaże się wkrótce po wydaniu zmieniającego Zarządzenia Łódzkiego Kuratora w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkie komunikaty w sprawie elektronicznego naboru będą ukazywały się na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl.

Ze szkołami komunikować się będziemy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Proszę zatem dyrektorów szkół oraz administratorów o systematyczne odczytywanie poczty.

Wkrótce dostępna będzie także strona informacyjna systemu, na której także pojawiać się będą wszystkie niezbędne informacje dotyczące naboru do szkół ponadgimnazjalnych.

Proszę wszystkich uczestników procesu o współpracę.

Życząc wszystkim gimnazjalistom pomyślnych wyborów, pozostaję z poważaniem,

Jacek Człapiński
Dyrektor Wydziału Edukacji

 

 

 

Inwestycje oświatowe i sportowe

Inwestycje oświatowe:

W projekcie wydatków budżetowych na 2004 r zostały ujęte następujące zadania:

 1. Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 149 – ul.Tatrzańska 69a,
 2. Modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 19 – ul.Balonowa 1,
 3. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dla Szkoły Podstawowej nr 83 i VI Liceum Ogólnokształcącego – ul.Podmiejska 21,
 4. Modernizacja dachów obiektów Szkoły Podstawowej nr 205- ul.Dabrówki 1,
 5. Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 162 – ul.Powszechna 15
 6. Modernizacja budynku wraz z sieciami zewnętrznymi Szkoły Podstawowej nr 111 - ul.Jaracza 44/46,
 7. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 – ul.Lermontowa7,
 8. Modernizacja budynku wraz z sieciami zewnętrznymi Gimnazjum nr 40 – ul.Kaliska 25,
 9. Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 233 – ul.Kolumny 310,
 10. Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu Przedszkola Miejskiego nr 199 - ul.Łąkowa 13,
 11. Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego – ul.Więckowskiego 41,
 12. Renowacja zabytkowej elewacji budynku III Liceum Ogólnokształcącego - ul.Sienkiewicza 46,
 13. Likwidacja barier architektonicznych w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym - ul.Kusocińskiego 116,
 14. Modernizacja budynku wraz z sieciami zewnętrznymi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8- ul. Czernika 1/3,
 15. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 - al.Politechniki 38,
 16. Adaptacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 – ul.Franciszkańska 137,
 17. Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 - ul.Siedlecka 7/21.
 18. Zakup rzutnika multimedialnego dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 –ul. Sucharskiego 2

  Uwaga: pozycje 1 i 2 z inwestycji oświatowych będą realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, pod nazwą: „ Poprawa bazy technicznej obiektów kultury fizycznej i sportu.”

Inwestycje sportowe:

W projekcie wydatków budżetowych na 2004 r zostały ujęte następujące zadania:

 1. Budowa hali wielofunkcyjnej - al.Unii2,
 2. Budowa obiektu lodowiska przy ul.Wiernej Rzeki 2,
 3. Modernizacja hali tenisowej MKT - Łódź,
 4. Modernizacja toru kolarskiego KS „SPOŁEM” ,
 5. Modernizacja domków campingowych MOSiR Łódź - ul.Rzgowska 247,
 6. Modernizacja pływalni w Ośrodku Sportu - ul.Głowackiego 10 ,

  Uwaga: pozycje 1 i 2 z inwestycji sportowych będą realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, pod nazwą: „Poprawa bazy technicznej obiektów kultury fizycznej i sportu.”

Projekt „Nowa szansa dla przyszłego Żaka III"

Nowa szansa dla przyszłego Żaka III

 
Projekt Nowa szansa dla przyszłego Żaka III jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 68,05% środków na realizację Projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe 31,95% stanowi krajowy wkład publiczny. Koszt całkowity projektu wynosi 1 301 600 zł.
 

W roku szkolnym 2006/2007 Miasto Łódź realizuje współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Nowa szansa dla przyszłego Żaka III” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

Celem projektu jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym uczniów, poprzez comiesięczne przyznawanie młodzieży wiejskiej stypendiów. Projekt przewiduje przyznanie stypendiów dla 500 uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Łódź.

Warunkiem zakwalifikowania się ucznia do stypendium jest:

 • stałe zameldowanie na obszarze wiejskim lub w miastach do 5 tysięcy, lub w miastach od 5 do 20 tysięcy mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą,
 • dochód nie przekraczający w 2005 r. 504 zł netto na osobę w rodzinie.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Maksymalna kwota stypendium wynosi 250 zł na miesiąc. Stypendium wypłacane będzie na pokrycie kosztów edukacyjnych na podstawie pisemnego oświadczenie ucznia lub osoby podpisującej w imieniu ucznia umowę o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne.

Uczeń pobierający stypendium w ramach projektu nie może przekroczyć limitu 20 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego. W przypadku przekroczenia limitu godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego wypłata stypendium zostaje wstrzymana.

Dokumenty do pobrania:

Jednostka realizująca projekt: Wydział Edukacji UMŁ, ul. Sienkiewicza 5

Przydatne linki:
www.europa.eu.int 
www.efs.gov.pl 

Projekt „Przedszkolna edukacja wspierająca – bez ryzyka”
Projekt "Przedszkolna edukacja wspierająca - bez ryzyka" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Priorytetu IX PO KL – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Przedszkole Miejskie nr 40 w Łodzi realizuje projekt pn: „Przedszkolna edukacja wspierająca – bez ryzyka” , w ramach Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji: 18/08/2008 – 30/06/2010

Ogólna wartość projektu: 716.434,08 PLN (w tym wartość dofinansowania 694.941,06 PLN).

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz dostosowanie oferty przedszkola do istniejących potrzeb i problemów.

Cele szczegółowe projektu to: Zwiększenie ilości dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, eliminacja zagrożenia likwidacji piątego oddziału nie spełniającego wymagań i standardów edukacyjnych, dostosowanie ofert przedszkola do potrzeb dzieci z problemami (rozwojowymi, wadami wymowy, niepełnosprawnych, z dysharmonią rozwoju), upowszechnienie nauki języków obcych, podniesienie poziomu świadomości rodziców dotyczącego problemów, potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych dzieci, podniesienie poziomu pracy edukacyjnej i wychowawczej, zapewnienie nauczycielom wsparcia w pracy profilaktycznej i terapeutycznej.

Projekt „Równaj do najlepszych”

Projekt "Równaj do najlepszych" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

XXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi realizuje projekt pn: „Równaj do najlepszych”, w ramach Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji: 08/09/2008 – 30/05/2010

Ogólna wartość projektu: 168.946,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 168.946,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 140 uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego pochodzących z terenu województwa łódzkiego napotykających problemy edukacyjne w zakresie przedmiotów matematycznych i przyrodniczych poprzez organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych w okresie 2 lat szkolnych.

Cele szczegółowe projektu to: Stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, popularyzacja zagadnień z matematyki , biologii, chemii i fizyki wśród uczniów szkoły, rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych uczniów.

Projekt „Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym”
Projekt "Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi realizuje projekt pn: „Doskonalenie umiejętności stosowania posiadanej wiedzy przez uczniów przygotowujących się do matury w zakresie rozszerzonym” , w ramach Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji: 11/08/2008 – 14/08/2009

Ogólna wartość projektu: 153.740,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 153.740,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy 265 uczniów z klas maturalnych IV LO, tak aby zagadnienia wymagane na maturze w zakresie rozszerzonym były przez nich opanowane w sposób całościowy.

Cele szczegółowe projektu to: 
Utrwalenie i systematyzowanie wiedzy uczniów, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów z klas realizujących dany materiał na poziomie podstawowym, kontrolowanie poprawności stosowania przez uczniów pojęć, praw i terminów z danego przedmiotu, opisywania zjawisk i procesów charakterystycznych dla danego przedmiotu, ćwiczenie umiejętności korzystania z własnej wiedzy poprzez kształtowanie umiejętności np. odczytywania informacji przedstawionych w formie tabeli, konstruowania wykresów, wyjaśniania zjawisk przyczynowo-skutkowych, formułowania hipotez, wyciągania wniosków, kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych, kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za własną naukę, kontrolowanie rezultatów przebiegu i doskonalenie własnego uczenia się poprzez ewaluację własnych osiągnięć.

Projekt „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu”
Projekt "Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 w Łodzi realizuje projekt pn.: „Doskonalenie zawodowe drogą do sukcesu” , w ramach Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji: 15/09/2008 – 14/06/2009

Ogólna wartość projektu: 266 464,64 PLN (w tym wartość dofinansowania 226 494,94 PLN).

Celem ogólnym projektu jest modernizacja oferty kształcenia zawodowego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 21 w Łodzi i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu to: 
Przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych kształcenia zawodowego oraz wyposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia, podniesienie, uzupełnienie lub nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności przez uczniów kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich i fryzjer.

Projekt „Zawodowiec XXI wieku”
Projekt "Zawodowiec XXI wieku" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi realizuje projekt pn.: „Zawodowiec XXI wieku”, w ramach Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji: 01/09/2008 – 31/08/2010

Ogólna wartość projektu: 428 430,40 PLN (w tym wartość dofinansowania 364 165,83 PLN).

Celem ogólnym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 17 w Łodzi

Cele szczegółowe projektu to: 
Stworzenie i zrealizowanie pakietów edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego, poszerzania umiejętności zawodowych uczniów technikum mechanicznego, stworzenie i zrealizowanie pakietu edukacyjnego z zakresu poszerzania umiejętności zawodowych uczniów technikum mechatronicznego, oraz pakietu edukacyjnego z zakresu poszerzania umiejętności w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

Projekt „Matura dla wszystkich – przygotowanie uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi realizuje projekt pn.: „Matura dla wszystkich – przygotowanie uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 17/08/2009-30/06/2010

Ogólna wartość projektu: 374 240,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 374 240,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy 191 uczniów klas trzecich IV LO (każdy z uczniów może uczestniczyć w dowolnie wybranej liczbie zajęć, a zatem będzie 280 miejsc) w okresie od 09.2009 do 04.2010.

Cele szczegółowe projektu to: utrwalanie i systematyzowanie wiedzy uczniów, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów z klas realizujących materiał na poziomie podstawowym, wdrożenie wszystkich trzecioklasistów do matury z matematyki, obowiązkowej po raz pierwszy w roku szkolnym 2009/10, kontrolowanie poprawności stosowania pojęć i praw oraz opisywania zjawisk charakterystycznych danego przedmiotu, ćwiczenie umiejętności korzystania z własnej wiedzy, kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań maturalnych.

Grupą docelową projektu: jest 191 uczniów klas maturalnych IV LO w Łodzi, którzy wykazują różny stopień znajomości wybranych przez siebie przedmiotów.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: prowadzenie zajęć utrwalających i systematyzujących wiedzę uczniów w zakresie rozszerzonym z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, WOS, porządkowanie wiedzy uczniów, utrwalanie terminologii i uzupełnianie wiedzy o treści, które nie zostały zrealizowane na zajęciach lekcyjnych, praktyczne ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań z arkuszy maturalnych i dalsze utrwalanie nabytych wiadomości i umiejętności, prowadzenie zajęć wyrównujących dysproporcje edukacyjne.

Więcej informacji na stronie: www.4liceum.pl

Projekt „Sięgaj po więcej”

XXXI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi realizuje projekt pn.: „Sięgaj po więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2010

Ogólna wartość projektu: 230 270,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 230 270,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu wykształcenia (o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania nauki) 180 uczniów XXXI LO w wieku 16-19 lat, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.

Cele szczegółowe projektu to: poprawa dostępu do edukacji, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów klas I i II, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I i II poprzez gruntowne przygotowanie do matury, kształtowanie umiejętności określonych w wymogach egzaminacyjnych u uczniów klas III, podniesienie kompetencji językowych, przystosowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, zwiększenie motywacji do samodzielnego myślenia, kreatywności, pogłębiania zdobytej wiedzy.

Grupą docelową projektu: stanowi 180 uczniów XXXI LO w Łodzi, w wieku 16-19 lat.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia wyrównawcze wspomagające uzupełnianie wiedzy i umiejętności klas I i II, przeprowadzenie testów sprawdzających przy przystąpieniu do realizacji projektu, opracowanie i realizacja programu zajęć dostosowanego do potrzeb grupy, przeprowadzenie zajęć wyrównawczych z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski, język niemiecki, chemia, zajęcia sportowe.

Projekt „Lepsza szkoła - nowe horyzonty”

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi realizuje projekt pn.: „Lepsza szkoła - nowe horyzonty” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-30/09/2010

Ogólna wartość projektu: 329 439,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 329 439,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 170 uczniów LI LO o niskich wynikach w nauce, napotykających bariery środowiskowe i ekonomiczne, poprzez podniesienie poziomu umiejętności objętych standardami wymagań egzaminów maturalnych, zwiększenie motywacji do działania i rozwój zainteresowań w ciągu 1 roku.

Cele szczegółowe projektu to: podniesienie poziomu umiejętności uczniów klas I-III LI LO w kontekście egzaminów zewnętrznych, zwiększenie motywacji do nauki uczniów LI LO, rozwój zainteresowań poprzez podniesienie atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych, podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych przyszłych absolwentów LI LO, nabycie przez uczniów LI LO umiejętności autoprezentacji i podejmowania decyzji.

Grupą docelową projektu: stanowi 170 uczniów klas I-III LI LO, którzy mają niskie, niezadowalające wyniki w nauce, nie rokujący nadziei na uzyskanie dobrych wyników z egzaminów maturalnych, zagrożeni przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze niwelujące dysproporcje w trakcie procesu kształcenia, zajęcia wyrównawcze mające służyć zmniejszeniu zagrożenia przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, podniesieniu umiejętności sprawdzanych podczas egzaminów maturalnych m.in. zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego.

Projekt „Polska w kółko - projekt aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych”

Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Łodzi realizuje projekt pn.: „Polska w kółko - projekt aktywizacji poznawczej uczniów niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2010

Ogólna wartość projektu: 101 235,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 101 235,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest aktywizacja poznawcza uczniów ZSS nr 3 niepełnosprawnych intelektualnie lub/i ruchowo na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych prowadząca do efektywnej integracji społecznej i podniesienia umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji.

Cele szczegółowe projektu to: podniesienie poziomu umiejętności uczniów ZSS nr 3 w zakresie ITC dotyczące obsługi sprzętu audiowizualnego, cyfrowego, programów komputerowych do ich obsługi, podstawowych programów biurowych, wyrobienie umiejętności efektywnego porozumiewania się w języku angielskim u uczniów ZSS nr 3, wzrost zdolności praktycznego zastosowania wiedzy matematyczno-przyrodniczej w życiu codziennym, wyrabianie postawy empatii i pomocniczości wobec osób niepełnosprawnych.

Grupą docelową projektu: jest 30 uczniów ZSS nr 3 w Łodzi w wieku między 10-21 rokiem życia niepełnosprawni intelektualnie i/lub ruchowo.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia dodatkowe w ramach koła informatycznego, zajęcia dodatkowe w ramach koła matematyczno-przyrodniczego, wycieczki edukacyjne, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, treningi interpersonalne z psychologiem.

Więcej informacji na stronie: http://polskawkolko.wikispaces.com

Projekt „Pomóż sobie zdać maturę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi realizuje projekt pn.: „Pomóż sobie zdać maturę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych wśród uczniów ostatnich klas LO, LP i LU” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9. 1. 2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do Edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 03/08/2009 - 30/06/2010

Ogólna wartość projektu: 1 481 904,66 PLN (w tym wartość dofinansowania 1 481 904,66 PLN).

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki, fizyki i astronomii, biologii, geografii lub chemii u 4905 uczniów klas programowo najwyższych ze wszystkich prowadzonych przez Miasto Łódź: 39 LO - w tym 1 LO specjalne, 6 LP - w tym 1 LU w okresie 01.10.2009 - 30.04.2010.

Cele szczegółowe projektu to: udoskonalenie średnio o co najmniej 30% u 4905 uczniów klas programowo najwyższych z wymienionych szkół umiejętności słuchania, skutecznego porozumiewania i budowania poprawnych relacji w grupie rówieśniczej oraz umiejętności organizacji procesu uczenia się, udoskonalenie średnio o co najmniej 40% u 4905 uczniów klas programowo najwyższych z wymienionych szkół umiejętności poprawnej interpretacji tekstów, przetwarzania informacji, analizy i rozwiązywania problemów, podniesienie średnio o co najmniej 25% u 4905 uczniów klas programowo najwyższych z wymienionych szkół wiedzy z co najmniej jednego przedmiotu: matematyki, fizyki, astronomii, biologii, geografii lub chemii.

Grupą docelową projektu: jest 4905 uczniów klas programowo szkół wskazanych powyżej deklarujących zdawanie matury z matematyki, fizyki, astronomii, biologii, geografii lub chemii i potrzebach edukacyjnych specjalnych lub specyficznych.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w szkołach (matematyka, fizyka, astronomia, chemia, biologia, geografia, przeprowadzenie zajęć w z wykorzystaniem metod: uczenie się przez odkrywanie, uczenie się przez działanie, uczenie się przez przyswajanie, uczenie się przez przeżywanie oraz form pracy: indywidualnej, grupowej, zróżnicowanej i wielopoziomowej.

Projekt „Równe szanse dla wszystkich uczniów”

Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi realizuje projekt pn.: „Równe szanse dla wszystkich uczniów”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/07/2010

Ogólna wartość projektu: 143 180,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 143 1800,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków równych szans dla uczniów SP 190 poprzez udzielenie wsparcia uczniom o trudnym dostępie do edukacji, a także poszerzenie ofert zajęć pozalekcyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów klas I-VI SP 190 w okresie 10 miesięcy.

Cele szczegółowe projektu to: zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zapewnienie uczniom zdolnym zajęć rozwijających ich zainteresowania ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zapewnienie uczniom zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty opieki psychologiczno-pedagogicznej.

Grupą docelową projektu jest 382 uczniów klas I-VI SP 190 – zwłaszcza do tych, którzy po zajęciach lekcyjnych powinni zostać objęci pomocą na terenie szkoły.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia dziennikarskie, zajęcia pozalekcyjne: plastyczne, muzyczne, rozwijające świadomość i ekspresję kulturalną, zajęcia wyrównawcze dla klas I-III, zajęcia wyrównawcze dla klas IV-VI z poszczególnych przedmiotów m.in. języka angielskiego i niemieckiego,, organizowania czasu i procesu uczenia się poprzez uczenie świadome.

Projekt "Dobry start w matematykę"

Dobry start w matematykę

Projekt Nr WND-POKL.09.01.02-10-478/09 „Dobry start w matematykę - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w ramach kompetencji kluczowych z zakresu matematyki" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Całkowita wartość projektu wynosi 1 210 510,00 zł, 100% środków na realizację projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Informacje o projekcie: Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest: wdrożenie w roku szkolnym 2011/2012 w 20 szkołach podstawowych programów rozwojowych, dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych z zakresu nauki matematyki w klasach II-III.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • wyrównanie szans edukacyjnych 620 uczniów z klas II i III o najniższym poziomie kompetencji w zakresie matematyki;
 • podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności u 40 edukatorów z zakresu nauczania matematyki z wykorzystaniem form zabawowych i zróżnicowanych zestawów pomocy edukacyjnych w klasach II-III;
 • wzrost świadomości rodziców uczniów biorących udział w projekcie w aspekcie potrzeb oraz korzyści wynikających z wyrównania szans edukacyjnych z zakresu nauki matematyki.

Grupą docelową projektu jest: 620 uczniów i 40 edukatorów. Działania realizowane w ramach projektu obejmują:

 • Zarządzanie Projektem;
 • Rekrutacja szkół, edukatorów i uczniów;
 • Wdrożenie Programów Rozwojowych Szkół;

Działania podjęte w ramach Projektu mają charakter bilateralny: wsparcie skierowane jest zarówno do uczniów jak i edukatorów.
W ramach projektu zostaną zastosowane nowoczesne metody nauczania oparte na formach dydaktycznych wykorzystujących elementy zabawy. Edukatorzy otrzymają wsparcie szkoleniowe z zakresu innowacyjnych technik nauczania. Podjęte działania podniosą kompetencje kluczowe dzieci z zakresu matematyki oraz poszerzą kwalifikacje edukatorów we wdrażaniu nowoczesnych form dydaktycznych opartych na zabawie.

 

Okres realizacji projektu: od 1 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r.

Jednostka realizująca projekt:
Departament Strategii i Rozwoju
Biuro Strategii, Partnerstwa i Funduszy
Urzędu Miasta Łodzi
Ul. Piotrkowska 113
90-430 Łódź

Projekt „Równy start w obliczu nierównych szans”

Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi realizuje projekt pn: „Równy start w obliczu nierównych szans”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji: 01/08/2009 – 31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 355 536,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 350 196,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie liczby miejsc dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi o 20 oraz dostosowanie oferty przedszkola do istniejących potrzeb i problemów.

Cele szczegółowe projektu to: 
Zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej, dostosowanie oferty Przedszkola Miejskiego nr 34 do potrzeb dzieci z problemami rozwojowymi, wadami wymowy, wadami postawy,upowszechnienie nauki języka obcego w Przedszkolu Miejskim nr 34, rozwijanie wrażliwości muzycznej u dzieci, podniesienie poziomu świadomości rodziców dotyczącego problemów wychowawczych, potrzeb edukacyjnych, potrzeb emocjonalnych.

Grupą docelową projektu są dzieci w wieku 3-5 lat, z terenu Miasta Łodzi, w liczbie 145 podopiecznych przedszkola miejskiego nr 34 w Łodzi. Grupę docelową stanowi także grupa 60 rodziców wymagających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczne, indywidualna terapia logopedyczna, indywidualna terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, indywidualna praca psychoedukacyjna, praca profilaktyczno-terapeutyczna.

Projekt „Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka”

Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi realizuje projekt pn: „Przedszkole miejscem do nauki i zabawy dla każdego dziecka”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji: 01/09/2009 – 31/08/2011

Ogólna wartość projektu: 902 465,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 888 465,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej dzielnicy Łódź-Polesie na osiedlu „Karolew” oraz dostosowanie ofert Przedszkola Miejskiego nr 112 do istniejących potrzeb.

Cele szczegółowe projektu to: 
Utrzymanie zagrożonego likwidacją jednego oddziału dla 25 dzieci pięcioletnich w PM 112, dostosowaniu oferty przedszkola do potrzeb dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych oraz z wadami postawy, wymowy, z ryzykiem dysleksji. upowszechnianiu nauki języków obcych w przedszkolu, podniesieniu poziomu świadomości rodziców w zakresie potrzeby zapobiegania dysleksji., udzielanie wsparcia nauczycielom przedszkola Miejskiego nr 112 w pracy diagnostyczno-terapeutycznej.

Grupę docelową projektu stanowią dzieci w wieku 3-5 lat w liczbie 125 dzieci z dzielnicy Polesie, w tym 100 obecnych podopiecznych Przedszkola Miejskiego nr 112, oraz 25 dzieci pięcioletnich przyjętych do dodatkowego utrzymanego oddziału zagrożonego obecnie likwidacją. 
Do grupy docelowej zaliczeni zostali również rodzice dzieci tj. ok. 150 osób.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia z języka angielskiego rozszerzające edukację językową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczno - taneczno-rytmiczne, zajęcia w Aqua Parku „Fala”, indywidualna terapia pedagogiczna, praca z rodzicami.

Więcej informacji na stronie: www.przedszkole112.pl

Projekt „Statek Zewika - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej”

Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi realizuje projekt pn: „Statek Zewika - zabawa, edukacja włączająca, integracja, kompensacja, akceptacja - projekt przedszkolnej edukacji włączającej”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji: 01/08/2009 – 31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 1 073 937,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 1 057 737,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat poprzez zwiększenie poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dostosowanie oferty PM 152 do istniejących potrzeb.

Cele szczegółowe projektu to: 
Przeprowadzenie kampanii promującej wychowanie przedszkolne i edukację włączającą, promowanie idei przedszkolnej edukacji włączającej, zwiększenie liczby dzieci korzystających z przedszkola, zwiększenie dostępu dzieci o specjalnych potrzebach do edukacji przedszkolnej, objęcie wsparciem rodziców wymagających pomocy w zakresie pracy z własnym dzieckiem i podniesienie ich świadomości.

Grupą docelową projektu jest 40 dzieci w wieku 3-5 lat przyjętych do nowego oddziału w PM 152- dzieci rodziców pracujących nieprzyjętych w toku rekrutacji 2009/10. Druga grupa to 20 dzieci o specjalnych potrzebach m.in.: 4 niepełnosprawne, z wadami wymowy, z grupy ryzyka dysleksji. Trzecia grupa: 28 rodziców dzieci.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia logopedyczne, zajęcia profilaktyki wad postawy, opracowanie i wdrożenie edukacji włączającej oraz indywidualnych programów terapeutycznych, zajęcia służące wyrównaniu szans edukacyjnych.

Projekt „Przedszkole Otwarte”

Przedszkole Miejskie nr 206 w Łodzi realizuje projekt pn: „Przedszkole Otwarte”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji: 01/09/2009 – 30/06/2011

Ogólna wartość projektu: 451 475,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 444 475,00 PLN).

Celem ogólnym projektu zwiększenie poziomu upowszechniania edukacji przedszkolnej w dzielnicy Widzew oraz dostosowanie oferty PM nr 206 do istniejących potrzeb i problemów, a w szczególności wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin niezamożnych i nie uczęszczających do przedszkola z powodu braku miejsc.

Cele szczegółowe projektu to: 
Zwiększenie liczby dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z różnych form edukacji przedszkolnej o 50 dzieci, zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkola, podniesienie świadomości rodziców dzieci w wieku 3-5 lat co do wagi edukacji przedszkolnej poprzez realizację kampanii informacyjnej, zwiększenie aktywności rodziców i mieszkańców dzielnicy Widzew poprzez włączenie ich w działania edukacyjne.

Grupą docelową projektu są dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodzice zamieszkujący dzielnicę Widzew, którzy ze względu na sytuację życiową lub brak miejsc w placówkach nie mogą zapewnić dzieciom edukacji przedszkolnej. Dodatkowo odbiorcami działań będzie ogół mieszkańców dzielnicy Widzew. Łącznie w projekcie weźmie udział 200 osób.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia z zakresu rekreacji ruchowej, zajęcia terapeutyczne, zajęcia teatralne, spotkania indywidualne z psychologiem i nauczycielami, pikniki, spotkania z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”, spartakiada przedszkolna, wojewódzki festiwal piosenki dziecięcej.

Więcej informacji na stronie: www.przedszkole.ms.sebdan.com.

Projekt „Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Łodzi realizuje projekt pn: „Dodatkowe zajęcia przedszkolne dla dzieci z dysfunkcją słuchu likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji: 01/09/2009 – 21/06/2011

Ogólna wartość projektu: 167 490,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 164 890,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest likwidowanie barier związanych z rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej 10 dzieci z wadą słuchu w tym pochodzących z biednych środowisk w Łodzi poprzez utworzenie oddziału przedszkolnego.

Cele szczegółowe projektu to: 
Rozwijanie aktywności twórczej, indywidualnych zainteresowań, rozwijanie motywacji do działania, obserwowania, doświadczania i tworzenia, umacnianie wiary we własne siły, wyrabianie nawyku samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności, nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi i innych, kształtowanie potrzeb dbania o własne ciało i zdrowie

Grupą docelową projektu są dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym 3-5 lat. Łącznie w czasie dwóch lat realizacji projektu zajęciami przedszkolnymi zostanie objętych 15 dzieci.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia logorytmiki, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwojowego W. Sherborne, prowadzenie zajęć plastycznych oraz zajęć pokazowych dla rodziców dzieci niesłyszących.

Więcej informacji na stronie: www.sosw.edu.lodz.pl.

Projekt „Edukacja szansą na lepsze jutro”

Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi realizuje projekt pn: „Edukacja szansą na lepsze jutro”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2011

Ogólna wartość projektu: 663 308,44 PLN (w tym wartość dofinansowania 668 308,44 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród 290 uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi zamieszkujących na terenie Miasta Łodzi, w okresie roku szkolnego 09/10 oraz 10/11.

Cele szczegółowe projektu to: 
stworzenie możliwości wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych dla 105 uczniów, stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój 50 uczniów poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, podniesienie kompetencji innowacyjności oraz przedsiębiorczości poprzez organizowanie wycieczek metodą projektów dla 54 uczniów, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju psychospołecznego 50 uczniom z zaburzeniami rozwojowymi poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej i logopedycznej, zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania oraz modyfikację sądów poznawczych poprzez zorganizowanie zajęć socjoterapii dla 200 uczniów.

Grupą docelową projektu jest 290 uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi, na przestrzeni lat 2009-2011, zamieszkujących obszar województwa łódzkiego, na którym następuje nasilenie biednej ludności tzw. „enklawy biedy”.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne m.in. koło teatralne w języku angielskim, klub komputerowy, koło przyjaciół książki, zajęcia wyrównujące szansę edukacyjne m.in. z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, historii, przyrody, zajęcia logopedyczne, grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia kształtujące umiejętności społeczne oraz organizowane będą wycieczki metodą projektów.

Projekt „Z jedenastką w przyszłość”

Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi realizuje projekt pn: „Z jedenastką w przyszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji: 01/09/2009-31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 452 846,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 452 846,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie wyrównania szans edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi charakteryzujących się nieharmonijnym rozwojem bądź pochodzących z rodzin o niskim statusie ekonomicznym lub społecznym.

Cele szczegółowe projektu to: 
Stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia SP 11 poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej, języka angielskiego z wykorzystaniem technik IT i informatycznych, podwyższenie poziomu wiedzy z informatyki i umiejętności obsługiwania nowoczesnych programów IT.

Grupą docelową projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 zamieszkali w Łodzi charakteryzujący się nieharmonijnym rozwojem bądź pochodzący z rodzin o niskim statusie ekonomicznym lub społecznym. Do projektu przystąpi łącznie 146 uczniów szkoły.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia „Zmyślne ruchy”, zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem technik IT, zajęcia informatyczne.

Więcej informacji na stronie: www.sp11.edu.lodz.pl

Projekt „Na starcie trudności na mecie radości”

Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi realizuje projekt pn: „Na starcie trudności na mecie radości”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 –Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/08/2009-31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 689 669,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 689 669,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach w SP 34 w Łodzi wśród 175 uczniów szkoły w ciągu dwóch lat od 2009 do 2011 roku, którzy będą brać udział w zajęciach specjalistycznych.

Cele szczegółowe projektu to: zapewnienie pomocy psychologiczno-terapeutyczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy nie funkcjonują prawidłowo w systemie oświaty, zmniejszenie dysproporcji wynikających ze specyficznych trudności w nauce, podniesienie samooceny i motywacji uczniów do nauki, zmniejszenie deficytów oraz zaburzeń typu wtórnego, zwiększenie godzin zajęć terapeutycznych będących odpowiedzią na deficyty rozwojowe dzieci.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie SP Nr 34 w Łodzi w wieku 6-13 lat. Projekt obejmie swym bezpośrednim oddziaływaniem liczbę 145 uczniów, w tym 25 nowych przyjętych do projektu w roku 2009/10.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia terapii pedagogicznej, zajęcia terapii logopedycznej, treningi ortopedyczne, treningi czytania, zabawy z angielskim, umiem liczyć - zajęcia wyrównawcze z 

Projekt „Trudności to już przeszłość”

Szkoła Podstawowa nr 58 w Łodzi realizuje projekt pn: „Trudności to już przeszłość”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 –Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2011

Ogólna wartość projektu 407 435,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 407 435,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych u ponad 100 uczniów Szkoły Podstawowej nr 58 w Łodzi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, napotykających na trudności w uczeniu się, przejawiających zachowania utrudniające nawiązywanie pozytywnych relacji interpersonalnych, poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i terapeutycznych.

Cele szczegółowe projektu to: wspomaganie indywidualnego rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez zorganizowanie w formie zajęć terapeutycznych stałego i systematycznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wzrost autorytetu rodziców i rezultatu rodzicielskich oddziaływań wychowawczych, stworzenie klimatu i atmosfery warunkujących sukces edukacyjny dziecka i wzrost poczucia własnej wartości.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie wybrani za zgodą rodziców na podstawie wskazań do pracy terapeutycznej w ilości 105, oraz nauczyciele w ilości 26, dla których przeprowadzone zostaną warsztaty i wykłady.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia terapeutyczne dla uczniów z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi, zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysleksją rozwojową, zajęcia dla uczniów z fragmentarycznymi zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego, prowadzenie zajęć dla uczniów mających problemy w uczeniu matematyki.

Więcej informacji na stronie: www.sp58.szkoly.lodz.pl.

Projekt „Można lepiej”

Szkoła Podstawowa nr 71 w Łodzi realizuje projekt pn: „Można lepiej”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 695 937,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 695 937,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i doskonalenie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 71 w Łodzi poprzez poszerzenie oferty zajęć, unowocześnienie dydaktyki i wdrożenie narzędzi efektywnego zarządzania w roku szkolnym 2009/10 i 2010/11.

Cele szczegółowe projektu to: wyrównanie szans edukacyjnych – objęcie wsparciem pedagogicznym wszystkich uczniów mających trudności w nauce lub zdiagnozowane deficyty rozwojowe, stworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów - zorganizowanie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych głównie na rozwijanie kompetencji kluczowych i przygotowanie do sprawdzianu klas VI.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Szkoły Podstawowej nr 71 w Łodzi oraz szkoła jako instytucja. Projekt obejmie swym bezpośrednim oddziaływaniem 580 uczniów w wieku 6-13 lat w latach 2009/10 i 2010/11.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: dodatkowe zajęcia wyrównawcze, kompensacyjne, terapeutyczne dla dzieci z deficytami rozwojowymi, z trudnościami w nauce lub kontaktach społecznych, zajęcia logopedii, arteterapia.

Więcej informacji na stronie: www.sp71.lodz.pl/pokl

Projekt „Równe szanse - lepsze jutro”

Szkoła Podstawowa nr 79 w Łodzi realizuje projekt pn: „Równe szanse - lepsze jutro”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2011

Ogólna wartość projektu: 657 624,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 657 624,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie możliwości skutecznego kontynuowania nauki na dalszych etapach edukacyjnych 130 uczniów Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.

Cele szczegółowe projektu to: zmniejszenie różnic w poziomie wiedzy uczniów poprzez prowadzenie zajęć wyrównujących braki, zwiększenie zdolności do kontynuowania edukacji poprzez poprawę wyników osiąganych przez uczniów szóstych klas na sprawdzianie zewnętrznym, wyrównanie szans edukacyjnych wynikających z przyczyn ekonomicznych, środowiskowych i zdrowotnych poprzez eliminację czynników utrudniających uczestnictwo w procesie edukacji, wyrównanie i maksymalne zredukowanie deficytów rozwojowych u uczniów dysfunkcyjnych i objęcie ich dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi, obniżenie poziomu agresji poprzez prowadzenie zajęć sportowych.

Grupę docelową projektu stanowi 130 uczniów Szkoły Podstawowej nr 79 w Łodzi w wieku 7-12 lat. Grupą docelową stanowią także nauczyciele w liczbie 26.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, szkolenia dla nauczycieli z zakresu efektywnych i aktywizujących metod nauczania, zajęcia terapeutyczne, zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe i rozwijające zainteresowania, zajęcia sportowe dla dzieci nadpobudliwych i agresywnych.

Więcej informacji na stronie: www.pai.net.pl/josia_h

Projekt „Wesoła e-szkoła”

Szkoła Podstawowa nr 141 w Łodzi realizuje projekt pn: „Wesoła e-szkoła”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 03/08/2009-31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 795 662,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 795 662,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez zorganizowanie zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, kół zainteresowań oraz specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych i profilaktycznych dla 260 uczniów Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi.

Cele szczegółowe projektu to: wdrożenie innowacyjnego narzędzia kształcenia dla 260 uczniów i nauczycieli 21 SP nr 141 poprzez stworzenie internetowej platformy edukacyjno- informacyjnej, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach poprzez zorganizowanie zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień u uczniów, przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie specjalnych zajęć, zmniejszenie zaburzeń w zachowaniu poprzez specjalne zajęcia socjoterapeutyczne.

Grupą docelową projektu jest 260 uczniów ze SP nr 141, którzy mają opóźnienia w opanowaniu materiału z danego przedmiotu oraz 21 nauczycieli SP nr 141.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: internetowa platforma edukacyjno-informacyjna, blok zajęć kompensacyjno-wyrównawczych, blok kół zainteresowań, specjalistyczne zajęcia socjoterapeutyczne, blok specjalistycznych zajęć profilaktycznych, szkolny piknik edukacyjny.

Więcej informacji na stronie: www.wesola-e-szkola.pl.

Projekt „My też mamy talent”

Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi realizuje projekt pn: „My też mamy talent”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2011

Ogólna wartość projektu: 638 615,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 638 615,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 250 uczniów ze SP nr 175 w Łodzi, o utrudnionym dostępie do edukacji, z powodów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, poprzez rozwijanie zainteresowań na różnych formach zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe projektu to: rozwój kompetencji kluczowych u 250 uczniów, przeprowadzenie zajęć rozwijających różne zainteresowania, przeciwdziałanie patologii oraz zagospodarowanie uczniom czasu wolnego, wzrost kreatywności i aktywności twórczej u uczniów, korzystanie z technologii komputerowej, poprawa sprawności fizycznej, poprawa wyników w nauce u uczniów.

Grupą docelową projektu jest 250 uczniów ze SP nr 175 w Łodzi, w wieku 7-13 lat, o słabych wynikach w nauce, z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, o niskim statusie społecznym, patologicznych lub zagrożonych patologią, z problemami finansowymi, niewydolnych wychowawczo, bez widocznych perspektyw na zmiany w przyszłości.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia przyrodnicze, zajęcia matematyczne, zajęcia rytmiczno-ruchowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, dwujęzyczny teatr „Maska”, zajęcia informatyczne, plastyczno-fotograficzne, zajęcia gry na gitarze.

Projekt „Daj sobie szansę”

Gimnazjum nr 16 w Łodzi realizuje projekt pn: „Daj sobie szansę”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2011

Ogólna wartość projektu: 790 537,50 PLN (w tym wartość dofinansowania 790 537,50 PLN).

Celem ogólnym projektu jest poprawa wyników nauczania z przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz zaplanowanej własnej kariery u 150 uczniów kl. II i III Gimnazjum Nr 16 w Łodzi w ciągu dwóch lat trwania projektu.

Cele szczegółowe projektu to: poprawa wyników nauczania z ww. przedmiotów, podniesienie średniej wyników z egzaminów gimnazjalnych w szkole, zaplanowanie własnej kariery przez 80% uczniów klas III.

Grupą docelową projektu jest 150 uczniów klas II i III Publicznego Gimnazjum nr 16 w Łodzi.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia z języka polskiego, niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii, zajęcia z doradztwa zawodowego, zorganizowanie pokazu dydaktycznego „Powiem Tobie co ja robię’, zorganizowanie konferencji dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Więcej informacji na stronie: www.gimnazjum16.edu.pl

Projekt „Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro”

Gimnazjum nr 44 w Łodzi realizuje projekt pn.: „Zajęcia dodatkowe dziś - szansą na lepsze jutro” w ramach Działania 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2011

Ogólna wartość projektu: 132 085,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 132 085,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności kluczowych wśród 150 uczniów Gimnazjum nr 44 zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, w szczególności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz specjalistycznej pomocy dzieciom służącej osiągnięciu jak najlepszych rezultatów w kontekście planowania kolejnych etapów edukacyjnych, poprzez organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych w okresie 2 lat szkolnych.

Cele szczegółowe projektu to: stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego i niemieckiego, popularyzacja zagadnień z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii wśród uczniów szkoły, rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych uczniów.

Grupą docelową projektu jest 300 uczniów klas I i II Gimnazjum nr 44 w wieku 13-15 lat.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia wyrównujące dysproporcje edukacyjne w języku angielskim i niemieckim, zajęcia dydaktyczno- wyrównujące z matematyki, fizyki, biologii, geografii, chemii.

Projekt „Języki obce nie są już obce”

XXV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi realizuje projekt pn.: „Języki obce nie są już obce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/08/2009-31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 593 265,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 593 265,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie różnic w zakresie kompetencji lingwistycznych uczniów/ uczennic XXV LO w Łodzi, dotyczących języka angielskiego i niemieckiego.

Cele szczegółowe projektu to: przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z języka angielskiego i niemieckiego, organizacja zajęć terapeutycznych dla młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz zaburzeniami zachowania (zespół Aspergera, zespół nadpobudliwości psychoruchowej).

Grupą docelową projektu: stanowi 344 uczniów/ uczennic XXV LO w Łodzi, zamieszkujących na terenie Miasta i sąsiednich terenów woj. łódzkiego wymagających wsparcia dydaktycznego lub terapeutycznego.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla klas I, zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego dla klas I, zajęcia z j.angielskiego dla klas II, zajęcia z j. niemieckiego dla klas II, zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego, konsultacje z j.angielskiego dla klas III, konsultacje z j. niemieckiego dla klas III, zajęcia terapeutyczne dla młodzieży klas I-III.

Projekt „Szansa na sukces maturalny”

XXV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi realizuje projekt pn.: „Szansa na sukces maturalny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-30/06/2011

Ogólna wartość projektu: 492 575,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 492 575,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych wśród 540 uczniów XXV LO, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, napotykających problemy edukacyjne w zakresie przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii, biologii poprzez organizację różnych form zajęć pozalekcyjnych w okresie od IX 2009 do VI 2011 oraz podniesienie skuteczności kształcenia XXV LO, której konsekwencją będzie poprawa wyników egzaminu maturalnego z matematyki, a tym samym umożliwienie dalszego kształcenia zgodnie z preferencjami Polski i regionu.

Cele szczegółowe projektu to: stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia poprzez zorganizowanie i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia i biologia, popularyzacja nauk ścisłych we współpracy z uczelniami wyższymi wśród uczniów szkoły, umożliwienie wyboru kierunków studiów z szerokiego wachlarza zgodnie z preferencją Polski i regionu, rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych uczniów.

Grupą docelową projektu: stanowi 540 uczniów klas II i III XXV LO w wieku 16 -20 lat, zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: przeprowadzenie zajęć utrwalających i systematyzujących wiedzę na poziomie rozszerzonym m.in. przy pomocy programu edukacyjnego Cabri wspomagającego nauczanie geometrii, fizyki i innych dziedzin powiązanych z pojęciem ruchu, przeprowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i poszerzających wiedzę uczniów klas II.

Projekt „Nauka nie boli”

Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi realizuje projekt pn.: „Nauka nie boli” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/08/2011

Ogólna wartość projektu: 189 436,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 189 436,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest pomoc 292 uczniom z dzielnicy Bałuty z trudnościami w nauce w niwelowaniu braków przy jednoczesnym wzmacnianiu cech osobowościowych pomocnych nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale także w całym życiu człowieka.

Cele szczegółowe projektu to: wyrównanie wiadomości i umiejętności wynikających z programów edukacyjnych szkoły podstawowej, niwelowanie dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych poprzez jak najwcześniejsze podjęcie działań korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym Internetu, motywowanie do działań podnoszących kompetencje szkolne uczniów, wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozumienie i ocenianie sytuacji społecznych, umiejętność współżycia w grupie, niwelowanie nierówności w możliwościach nabywania kluczowych kompetencji w zakresie technologii informatycznych i języka obcego.

Grupą docelową projektu: jest 292 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym, niewydolnych wychowawczo, często dysfunkcyjnych, z terenu Łodzi, w szczególności mieszkających w enklawach biedy okolic placu Kościelnego i rejonu ulic Limanowskiego – Helska, usytuowanych w pobliżu świetlic prowadzonych przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia specjalistyczne dla uczniów mających trudności w nauce i sprawiających problemy wychowawcze m.in. zajęcia w zakresie nauczania zintegrowanego, matematyki i języka polskiego, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, superwizje zespołów pracujących z dziećmi.

Więcej informacji na stronie: www.domkultury.com.pl

Projekt „7 ścieżek do szkolnego sukcesu”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr1 w Łodzi realizuje projekt pn.: „7 ścieżek do szkolnego sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji: 01/09/2009-31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 1 206 240,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 1 206 240,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 256 uczniów z klas I-II szkół podstawowych z rejonu działania PPP1, napotykających problemy edukacyjne w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych poprzez organizację zajęć terapeutyczno-rozwojowych w okresie lat szkolnych 2009/2010 oraz 2010/2011.

Cele szczegółowe projektu to: rozpoznanie profili inteligencji uczniów z trudnościami szkolnymi – określenie mocnych i słabych obszarów, wszechstronne rozwijanie uczniów, stymulowanie wszystkich rodzajów inteligencji i podnoszenie ich kluczowych umiejętności szkolnych poprzez zorganizowanie i poprowadzenie zajęć terapeutyczno-rozwojowych, wsparcie szkół poprzez ich doposażenie w pomoce dydaktyczne.

Grupą docelową projektu: jest 256 dzieci z klas I i II z 15 szkół podstawowych z rejonu działania PPP1 określonego uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIV/1473/01 z dnia 19.07.2001. Kolejną grupę docelową stanowi 46 nauczycieli ze szkół objętych projektem, pedagogów i psychologów z PPP1 zainteresowanych prowadzeniem zajęć.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: szkolenia dla nauczycieli zatrudnionych w projekcie oraz spotkania superwizyjne, zajęcia edukacyjno-rozwojowe dla uczniów, konferencja dla nauczycieli zorganizowana na zakończenie projektu, wydawanie publikacji upowszechniającej projekt i promującej ideę inteligencji wielorakich w edukacji i terapii.

Więcej informacji na stronie: www.pokl190.pl

Projekt „Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza”

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi realizuje projekt pn.: „Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji: 01/08/2009-31/07/2011

Ogólna wartość projektu: 510 690,50 PLN (w tym wartość dofinansowania 445 577,46 PLN).

Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi.

Cele szczegółowe projektu to: przeprowadzenie szkoleń zawodowych, warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu kształcenia zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów dydaktycznych zapewniających wysoką jakość kształcenia i z uwzględnieniem procedury certyfikacji nabytych umiejętności.

Grupą docelową projektu: jest 100 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Łodzi- zawód cukiernik oraz Technikum nr 6 w Łodzi zawód technik technologii żywności.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia z zakresu skuteczności osobistej oraz budowania poczucia własnej wartości, przeprowadzenie zajęć dodatkowych poszerzających umiejętności zawodowe uczniów, wizyty studyjne w zakładach pracy i szkolenia zawodowe.

Projekt „Laboratorium mody”

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 12 w Łodzi realizuje projekt pn.: „Laboratorium mody” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji: 01/02/2010-30/09/2011

Ogólna wartość projektu: 844 835,00 PLN (w tym wartość dofinansowania 736 495, 00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSP nr 12 w Łodzi, poprzez nawiązanie współpracy i adaptację dobrych praktyk partnera zagranicznego, służącej podniesieniu zdolności 30 uczniów i uczennic do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację programu rozwojowego tej szkoły w terminie od 1 lutego 2010 do 30 września 2011.

Cele szczegółowe projektu to: podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych 30 uczniów i uczennic w zakresie języka angielskiego, ICT i przedsiębiorczości poprzez wdrażanie programu rozwojowego szkoły, opracowanie modelowego programu Laboratorium Mody wzmacniającego zdolność uczniów do zatrudnienia i podniesienia poziomu kompetencji kluczowych – we współpracy z pracodawcami z woj. łódzkiego oraz partnerem zagranicznym, ukształtowanie umiejętności zawodowych uczniów i uczennic poprzez zintegrowane działania w obszarach projektowania i wykonywania kolekcji oraz jej promocji we współpracy z pracodawcami oraz partnerem zagranicznym.

Grupą docelową projektu: stanowią uczniowie i uczennice oraz nauczyciele z ZSP nr 12 w Łodzi. W projekcie uczestniczyć będzie 30 uczniów - 20 dziewcząt i 10 chłopców oraz 3 nauczycieli z ZSP nr 12 w Łodzi.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: warsztaty projektowania „W poszukiwaniu inspiracji”, wizyta studyjna u partnera zagranicznego, wizyta studyjna ekspertów partnera zagranicznego, prowadzenie zajęć wspierających przedsiębiorczość uczniów i uczennic, warsztatów z technik informatycznych, multimedialnych i obsługi platformy internetowej, opracowania IPD – zajęcia grupowe, warsztaty z zakresu stylizacji i wizażu, przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, wizyty studyjne uczniów i uczennic w nowoczesnych instytucjach zajmujących się modą i jej promocją, przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczestników i uczestniczek Laboratorium Mody.

Projekt „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi realizuje projekt pn.: „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji: 01/09/2009 - 30/06/2011

Ogólna wartość projektu: 408 401,50 PLN (w tym wartość dofinansowania 356 330,31 PLN).

Celem ogólnym projektu jest osiągnięcie przez 90 uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 17, Nr 20 i Nr 22 w Łodzi oraz Zespołu Szkół Nr 1 I nr 2 w Pabianicach nowych umiejętności zawodowych w zakresie komputerowego projektowania i wytwarzania części maszyn w okresie od 01.10.2009 do 30.06.2011 r.

Cele szczegółowe projektu to: ukształtowanie umiejętności praktycznych u 90 uczniów do poziomu zaawansowanego w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej, wykonywania rysunków złożeniowych i wykonawczych, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), realizacji procesów technologicznych na obrabiarkach CNC, ukształtowanie umiejętności aktywnego wejścia na rynek pracy, opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego.

Grupą docelową projektu: stanowią uczniowie klas programowo najwyższych technikum i zasadniczych szkół zawodowych w ZSP Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 17, Nr 20 i Nr 22 oraz ZS Nr 1 i Nr 2 w Pabianicach.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: zajęcia dla uczniów z doradztwa zawodowego, zajęcia kształtujące umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej i projektowania części maszyn za pomocą narzędzi IT, zajęcia kształtujące umiejętności programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.


Informację wprowadził(a): Migracja danych (23.08.2017 14:58)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (24.08.2017 08:16)

Ilość odwiedzin: 601

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
24.08.2017 08:16 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 08:13 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 08:09 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 08:05 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 16:02 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 15:58 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 15:57 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 15:57 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 15:56 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 15:56 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 15:55 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 15:46 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 15:44 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 15:42 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 15:42 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 15:41 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 15:40 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 15:39 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 15:38 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 15:20 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 15:16 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:58 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:58 Migracja danych Utworzenie strony