Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Program „Zielone podwórka”

Program „Zielone podwórka”

W celu polepszenia standardu życia oraz warunków wypoczynku mieszkańców Łodzi, m.in. poprzez poprawę estetyki otoczenia budynków Prezydent Miasta Łodzi w dniu 15 kwietnia 2016 r. zarządzeniem Nr 3354/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi zatwierdził Program „Zielone Podwórka" Jest on adresowany do Wspólnot Mieszkaniowych i właścicieli wyodrębnionych lokali w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej oraz obejmuje nieruchomości stanowiące własność Miasta Łodzi przylegające do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych, do których Wspólnota Mieszkaniowa lub właściciele lokali tej Wspólnoty Mieszkaniowej uzyskali tytuł prawny w postaci umowy dzierżawy lub użyczenia. Zainteresowani udziałem w Programie winni przedłożyć do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi wniosek i dokumenty, o których mowa w § 8 i 9 niniejszego Programu.

W oparciu o ww. Program Miasto Łódź może współfinansować Projekty obejmujące urządzanie zieleni, budowę, remont ciągów pieszych, zakup i montaż urządzeń małej architektury (w tym placów zabaw), z wyłączeniem urządzania parkingów i miejsc parkingowych oraz urządzania i wyposażenia miejsc do składowania odpadów w innej formie niż parkowe kosze na śmieci. Miasto współfinansuje inwestycje do 75% ceny określonej w kosztorysie Projektu w kwocie nie wyższej niż 35 000 zł brutto.

Jednostkami realizującymi i nadzorującymi Program ze strony Miasta Łodzi są Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w zakresie wyboru Projektów podlegających współfinansowaniu i Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w zakresie zawarcia i realizacji umów o wykonanie Projektu i wyboru wykonawców Projektów.

Zgodnie z ww. zarządzeniem Miasto Łódź corocznie ogłasza konkurs na wybór Projektów, które mają zostać objęte współfinansowaniem przez Miasto Łódź. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia każdego roku. Natomiast do dnia 25 maja danego roku Dyrektor Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi rozpatruje złożone wnioski. W tym celu Dyrektor Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi powołuje Komisję.

Lista Projektów wybranych przez komisję jest ogłaszana przez dyrektora Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w terminie do 31 maja danego roku.

Wszelkich dodatkowych informacji w odniesieniu do złożenia wniosku udziela Wydział Dysponowania Mieniem (ul. Piotrkowska 104, IV piętro, budynek "D" pok. 450 i 450c, kontakt tel. 638-42-70 lub 638-44-22), w zakresie zaś przygotowania stosownej dokumentacji projektowo/kosztorysowej Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ (z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 175, tel. 638-57-65).

Materiały archiwalne „Zielone Podwórka” 2012 r.

Pełniący obowiązki zastępcy dyrektora Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, realizując Program „Zielone Podwórka” informuje, iż termin rozpatrywania wniosków Wspólnot Mieszkaniowych dotyczących dofinansowania przez Miasto Łódź projektów opracowanych w ramach powyższego Programu został wyznaczony na dzień 18 maja 2012 r.


Informacja o Wspólnotach Mieszkaniowych, które wybrano do programu "Zielone Podwórka" >>>


Informację wprowadził(a): Migracja danych (23.08.2017 13:41)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (31.08.2017 09:03)

Ilość odwiedzin: 346