Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Praussa 2 i XVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Perla 11 w Łodzi w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-VIII.271.125.2017
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 09.01.2018 10:58
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

66 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Zmiana Ogłoszenia_1

74 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

991 KB

Części załączników do SIWZ DOKUMENTACJA.zip

148 MB

ZALACZNIKI.zip

3 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ_1

149 KB

CPV Roboty elewacyjne (45443000-4)
Wykonywanie pokryć dachowych (45261210-9)
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (45311200-2)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty malarskie (45442100-8)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (09.01.2018 10:58)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Ciołkowska (10.01.2018 15:21)

Ilość odwiedzin: 206