Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynków: Przedszkola Miejskiego nr 53 przy ul. Kasprzaka 57 i Przedszkola Miejskiego nr 55 przy ul. Wyszyńskiego 41 w Łodzi w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.8.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 01.02.2018 09:51
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

168 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

1 MB

Części załączników do SIWZ Zalaczniki_do_SIWZ.zip

15 MB

Dokumentacja projektowa PM_55

36 MB

Dokumentacja projektowa PM_53

35 MB

Załącznik JEDZ_wersja edytowalna

70 KB

CPV Roboty elewacyjne (45443000-4)
Wykonywanie pokryć dachowych (45261210-9)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty malarskie (45442100-8)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (01.02.2018 09:51)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Ciołkowska (01.02.2018 10:02)

Ilość odwiedzin: 212