Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Udzielenie Miastu Łódź długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w 2018 r. oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 284 700 000,00 PLN". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.61.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 02.07.2018 11:33
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 61_DUUE_Ogłoszenie o zamówieniu

67 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogloszenie o zmianie ogłoszenia_zm. 1

28 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 61_SIWZ

286 KB

Części załączników do SIWZ 61_Załączniki do SIWZ

2 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ_zm. 1

96 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Pytania i odpowiedzi_1

2 MB

CPV Usługi udzielania kredytu (66113000-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Elżbieta Maciejewska (02.07.2018 11:33)

Informację zmodyfikował(a): Elżbieta Maciejewska (18.07.2018 15:37)

Ilość odwiedzin: 171