Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny, hydrogeologiczna, geologiczno-inżynierska

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. ​Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej następuje na wniosek.
 2. Organ po analizie złożonej dokumentacji:
  • sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków).
  • sporządzi decyzję, którą zatwierdzi dokumentację geologiczną, bądź odmówi jej zatwierdzenia (od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wnoszone za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi).
 3. Jeżeli dokumentacja geologiczna, nie odpowiada wymaganiom prawa albo powstała w wyniku działań niezgodnych z prawem, właściwy organ administracji geologicznej odmawia jej zatwierdzenia – art. 93 ust. 3 Prawa geologicznego i górniczego.

Informacje uzupełniające

Termin realizacji

60 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
sekretariat pok. 42
pok. 64

Opłaty

Opłata od decyzji
10,00 zł
Opłata za pełnomocnictwo
17,00 zł

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016,
z adnotacją dot. dokumentacji geologicznej

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • ​Wniosek
 • Pełnomocnictwo przygotowane zgodnie z art. 33 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (jeżeli strona występuje przez pełnomocnika)
 • ​Cztery egzemplarze dokumentacji geologicznej opracowanej zgodnie z art. 89 lub 90 lub 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami)
 • Jeden egzemplarz dokumentacji geologicznej sporządzony na elektronicznym nośniku danych
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej​

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ​ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity w Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późniejszymi zmianami),
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

​Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ – 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44