Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. ​Procedura na wniosek lub z urzędu. Brak terminu do złożenia wniosku.
  2. Adresat - wniosek należy kierować do Prezydenta Miasta Łodzi za pośrednictwem Biura Zasobu Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.
  3. Wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się według dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Określenia wartości nieruchomości dokonują rzeczoznawcy majątkowi. Aktualizacji dokonuje się w drodze decyzji, z urzędu albo na wniosek jednostki organizacyjnej posiadającej nieruchomość w trwałym zarządzie. Nowa wysokość opłaty obowiązuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym decyzja stała się ostateczna i powinna być wnoszona w terminie do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
  4. Forma dokumentu, który kończy procedurę - decyzja, od której wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Wojewody Łódzkiego.

Informacje uzupełniające

​Procedura dotyczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
Termin realizacji
1 miesiąc - z powodu uzasadnionych przyczyn, może być wskazany nowy termin zakończenia postępowania. Z tego samego powodu postępowanie może zostać zawieszone.

Miejsce załatwienia

​Biuro Zasobu Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Samodzielne stanowisko ds. trwałego zarządu

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Opłaty

​Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu W zależności od przeznaczenia nieruchomości wyliczana jest według stawki procentowej - od 0,1% do 1% - od wartości nieruchomości, określanej w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego.


nr konta bankowego: 91 1560 0013 2026 0026 9540 1002 w GETIN NOBLE Bank S.A.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • ​Wniosek zawierający informacje o położeniu i powierzchni nieruchomości, czasie trwania prawa trwałego zarządu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ​Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774)

Tryb odwoławczy

​Od decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Zasobu Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44