Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Dokonanie darowizny nieruchomości na cele publiczne

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. wpłynięcie wniosku o dokonanie darowizny na cel publiczny,
 2. analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania darowizny nieruchomości Skarbu Państwa (wykluczenie obowiązku zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na rzecz dawnych właścicieli, wykluczenie istnienia postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących tytułu własności Skarbu Państwa),
 3. wystąpienie do merytorycznie właściwych Wydziałów UMŁ i jednostek o wydanie opinii o możliwości dokonania darowizny (istnienia przeciwwskazań), z punktu widzenia zadań realizowanych przez te jednostki i zamierzeń inwestycyjnych Miasta,
 4. po uzyskaniu pozytywnych opinii – zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości SP,
 5. wystąpienie do Wojewody Łódzkiego o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na cel publiczny,
 6. po uzyskaniu zarządzenia Wojewody wyrażającego zgodę, przygotowanie i podpisanie pomiędzy SP i wnioskodawcą, protokołu z rokowań, stanowiącego podstawę do zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego,
 7. zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Informacje uzupełniające

 • ​Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa może być przedmiotem darowizny dokonanej pomiędzy Skarbem Państwa i jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi jednostkami. Może być także przedmiotem darowizny na rzecz podmiotów, które realizują cele publiczne wymienione w art. 6 ugn, a także inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości  na ten cel, darowizna podlega odwołaniu. Darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa dokonuje starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, za zgodą wojewody. Odstąpienie od odwołania darowizny następuje za zgodą wojewody.
 • Postępowanie wszczyna się na wniosek.
 • Istnieje możliwość żądania przedłożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania.
 • Wniosek powinien być opatrzony podpisem strony oraz powinien zostać złożony w oryginale.

Termin realizacji

do 2,5 miesiąca

Miejsce załatwienia

​Biuro Zasobu Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
III piętro, pok. 351

Opłaty

​Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • ​Wniosek o dokonanie darowizny ze wskazaniem celu publicznego, na jaki darowizna ma być dokonana

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ​art. 6, art. 13 ust. 2, 2a i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. 2015, poz. 1774 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

​Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Zasobu Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44