Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Aktywizacja zawodowa repatriantów

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. ​Repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania repatrianta może zapewnić aktywizację zawodową przez:
  1. zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  2. zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na:
   • utworzenie stanowiska pracy,
   • przeszkolenie repatrianta,
   • wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne.
 2. Zwrotu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową prowadzoną w ww. formach można dokonywać w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
 3. Każda z form aktywizacji zawodowej może być zastosowana jeden raz.
 4. Łączna kwota zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową we wszystkich formach, nie może przekroczyć dwunastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym dzień zawarcia umowy.
 5. Zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych następuje na podstawie umowy zawartej między starostą a repatriantem.
 6. Kosztami podnoszenia kwalifikacji zawodowych są opłaty za naukę oraz opłaty za uzyskanie świadectwa lub tytułu kwalifikacyjnego.
 7. Starosta może dokonywać zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia repatrianta pod warunkiem nawiązania z repatriantem stosunku pracy na co najmniej 24 miesiące.
 8. Starosta może zwrócić poniesione przez pracodawcę koszty na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta, pod warunkiem nawiązania z repatriantem stosunku pracy na co najmniej 24 miesiące.
  Szczegółowe informacje pod numerami telefonów +48 (42) 638-53-18 oraz +48 (42) 638-59-88
  Wnioski przyjmowane są w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Prezydent Miasta Łodzi nie może zawrzeć umów, o których mowa powyżej jeżeli:

 1. pracodawca ma zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy lub na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 2. pracodawca nie dotrzymał warunków innych umów zawartych z organami zatrudnienia;
 3. doradca zawodowy powiatowego urzędu pracy wydał negatywną opinię o predyspozycji repatrianta do wykonywania pracy, w związku z którą może nastąpić zwrot kosztów.

Do umowy, której przedmiotem jest zwrot kosztów przeszkolenia, dołącza   się  opracowany przez pracodawcę program tego przeszkolenia.

Szczegółowych informacji udziela:

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Polityki Rynku Pracy
al. Politechniki 32
93-590 Łódź
pokój: 326, 325

Informacje uzupełniające

Repatriantem jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe.


Zwrotu kosztów, poniesionych na aktywizację zawodową, można dokonywać w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego. Pomoc ta może być udzielana tylko tym osobom, które przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej po dniu 1 stycznia 2001r. Każda z form aktywizacji zawodowej może być zastosowana tylko raz.


Za repatrianta może być uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest polskiego pochodzenia;
 2. przed dniem 01.01.2001 r.(wejścia w życie ustawy) zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnych Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 3. nie zachodzą wobec niej okoliczności:
  • utraciła obywatelstwo polskie nabyte w drodze repatriacji lub
  • repatriowała się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową
    z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką lub Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich do jednego z państw będących stroną tych umów, lub
  • w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działała na szkodę podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  • uczestniczyła lub uczestniczy w łamaniu praw człowieka, lub
  • jej dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen
   do celów odmowy wjazdu,  lub wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa
    i porządku publicznego, lub
  • obowiązuje wpis danych osoby do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.
 4. przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia udzielonego cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub studiów doktoranckich także wtedy, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca
  na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  • cudzoziemiec przedłoży:
   • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu
      na studia lub o kontynuacji studiów,
   • dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje     studia odpłatne;
  • cudzoziemiec posiada:
   • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia
    27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów.
 5. złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej.

Za repatrianta może być także uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest polskiego pochodzenia;
 • przed dniem 01.01.2001 r.(wejścia w życie ustawy) zamieszkiwała na stałe na terytorium obecnych Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej;
 • nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa vide pkt 3
 • przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na osiedlenie się, lub prawa stałego pobytu;
 • posiada w Rzeczypospolitej Polskiej źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

​Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
w Departamencie Spraw Społecznych
Oddział ds. Polityki Rynku Pracy
93-590 Łódź, al. Politechniki 32
pok. 325, 326

Opłaty

​brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ​Ustawa z dnia 9 listopada 2010 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392
  z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r.,
  poz. 1650 z późn zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" (Dz. U. z 2017 r., poz. 1009)

Tryb odwoławczy

​brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44