Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ
UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 15.09.2017 12:12 do 15.09.2017 12:14.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Sekretarz Miasta Łodzi

Barbara Mrozowska-Nieradko
Sekretarz Miasta Łodzir

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-64
fax: +48 (42) 638-44-24
e-mail: lckm@uml.lodz.plr


Sekretarzowi Miasta Łodzi Barbarze Mrozowskiej-Nieradko powierza się:r


1. prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu, warunków jego działania i organizowania pracy, a w szczególności:

 1. tworzenia organizacyjnych i materialno-technicznych warunków działalności urzędu,
 2. wprowadzania rozwiązań usprawniających organizację pracy urzędu,
 3. struktury organizacyjnej i zakresu zadań komórek organizacyjnych urzędu,
 4. kontroli komórek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
 5. tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 6. kształtowania sprawnego systemu obiegu informacji i dokumentacji oraz załatwiania skarg, wniosków i petycji,
 7. ochrony danych osobowych,
 8. zamówień publicznych,
 9. rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy departamentami urzędu;

2. prowadzenie spraw dotyczących obsługi organizacyjnej i technicznej sesji Rady Miejskiej w Łodzi w zakresie przypisanym Prezydentowi Miasta Łodzi i urzędowi, organizowania i obsługi posiedzeń Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi;r

3. nadzór nad sprawami:

 1. ewidencji pojazdów i wydawania praw jazdy,
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 3. akt stanu cywilnego,
 4. stowarzyszeń i fundacji,
 5. związanymi z wykonywaniem nadzoru właścicielskiego w spółkach z kapitałowym udziałem miasta, ,
 6. ochrony praw własności do nieruchomości,
 7. zarządzania majątkiem miasta,
 8. gospodarowania nieruchomościami, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 lit. f zarządzenia Nr 6462/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu spraw prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz powierzonych wiceprezydentom Miasta Łodzi, Sekretarzowi Miasta Łodzi i Skarbnikowi Miasta Łodzi,
 9. lokalizacji i regulaminów targowisk miejskich,
 10. geodezji.

Sekretarz Miasta Łodzi nadzoruje pracę Departamentu Obsługi i Administracji oraz Departamentu Gospodarowania Majątkiem.r