Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Najczęściej zadawane pytania z zakresu spraw ekonomicznych i kontrolnych

Gdzie zgłosić szkodę? (osobową albo materialną powstałą na drogach publicznych bądź wewnętrznych albo terenach niezabudowanych należących do Miasta Łodzi)?
 1. Jeżeli szkoda powstała w wyniku złego stanu technicznego infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszego (np. uszkodzone chodniki, schody) należy zgłosić do Wydziału Gospodarki Komunalnej lub Zarządu Dróg i Transportu 
 2. Jeśli szkoda powstała na skutek złego stanu technicznego infrastruktury drogowej (np. uszkodzone jezdnie – dziury, wyrwy) należy ją zgłosić do Zarządu Dróg i Transportu. 
 3. Jeżeli szkoda powstała w wyniku nienależytego utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta (np. śliskie i nieodśnieżone jezdnie, chodniki, przejścia podziemne) należy ją zgłosić do Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Jakie programy edukacji ekologicznej realizuje Wydział Gospodarki Komunalnej?

Wydział Gospodarki Komunalnej realizuje programy:

 • Posprzątaj! To nie jest kupa roboty – torebki na psie odchody dostępne są bezpłatnie w portierni Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Piotrkowskiej 175, w centrach obsługi mieszkańców oraz w furtkach miejskich.
 • Zbiórka przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych – adresy placówek gdzie można oddać zużyte przeterminowane leki i termometry rtęciowe są na stronie
 • Zbiórka zużytych baterii
 • Zbiórka zużytych świetlówek rtęciowych
 • „Zakręcone Miesiące” – zbiórka nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych
 • „Na tropie CD” – zbiórka zniszczonych i niepotrzebnych płyt CD i DVD


Szczegółowe informacje o programach, terminach (regulaminy, instrukcje) dostępne na stronie internetowej: www.czystemiasto.uml.lodz.pl

Jaka jest procedura związana z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie terenu na cele inwestycyjne bądź poza inwestycyjne?
 1. W przypadku krótkotrwałego zajęcia w celu wykonania przyłączy infrastruktury technicznej bądź remontów nieruchomości, należy wystąpić do Wydziału Gospodarki Komunalnej z wnioskiem o wydanie opinii na zajęcie terenu, a później złożyć wniosek o zajęcie terenu do organu reprezentującego właściciela – Miasto Łódź wskazanego w opinii WGK.
 2. W przypadku wniosku o dzierżawę, użyczenie lub inną formę długotrwałego zajęcia terenu należy złożyć wniosek do Wydziału Majątku Miasta.
Co zrobić z przeterminowanymi lekami i termometrami rtęciowymi?

Wymienione odpady należy oddać do aptek objętych programem odbioru leków przeterminowanych i termometrów rtęciowych, najlepiej w okolicy zamieszkania. Wykaz aptek na stronie: http://czystemiasto.uml.lodz.pl/przeterminowane_leki.php

Jakie obowiązki spoczywają na właścicielu psa – czy należy sprzątać po swoim psie?

Zgodnie z przepisami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi” (Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/808/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 czerwca 2016 r.) opisanymi w Rozdziale 5 - obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich a mianowicie:

§ 19. 1. Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.


2. Do obowiązków osób utrzymujących psy lub inne zwierzęta domowe należy:

 1. stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi; zwolnienie od tego obowiązku może nastąpić tylko wówczas, gdy zwierzęta te znajdują się na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający jego opuszczenie;
 2. prowadzenie psów na uwięzi w miejscach publicznych;

 3. prowadzenie psów agresywnych - w tym wszystkich psów ras wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami - wyłącznie na uwięzi oraz w założonych kagańcach;
 4. podczas wyprowadzania psów w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia oraz gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, dopuszcza się czasowe uwolnienie psa z uwięzi, lecz w założonym kagańcu; wyjątek ten nie dotyczy psów wymienionych w pkt 3; na wezwanie funkcjonariusza Straży Miejskiej w Łodzi opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi;
 5. niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz gromadzenie zebranych zanieczyszczeń w specjalnie oznakowanych koszach lub w koszach ulicznych, pod warunkiem, że są one wyłożone workiem z tworzyw sztucznych;
 6. posiadanie w niezbędnej ilości torebek, łopatek lub innych urządzeń służących do zbierania odchodów.
Co zrobić aby na wskazanym terenie ustawione zostały kosze na psie odchody?

W przypadku zarządcy bądź administratora terenu należy wystąpić do Wydziału Gospodarki Komunalnej z wnioskiem o ustawienie koszy. Na mocy zawartego porozumienia stron Wydział udostępni bezpłatnie kosze na psie nieczystości a zarządca bądź administrator terenu zobowiąże się do ich opróżniania i utrzymania w czystości. W przypadku terenów należących do Miasta Łódź należy zgłosić taką potrzebę do Oddziału Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej.


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (30.10.2017 09:02)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (30.10.2017 09:02)

Ilość odwiedzin: 274