Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Najczęściej zadawane pytania z zakresu spraw dotyczących gospodarki odpadami

Na podstawie jakich dokumentów dokonywany jest wpis do rejestru działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?

Dokumentami potrzebnymi do dokonania wpisu do rejestru działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są:

 • Wypełniony wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej przygotowany na podstawie art. 9c ust 1-5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250),
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Pełnomocnictwo (przygotowane zgodnie z art. 33 KPA), jeżeli strona działa przez pełnomocnika w tym przypadku dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Wszystkie dokumenty, numer konta oraz wysokość opłaty skarbowej dostępne są na stronie internetowej

Na podstawie jakich dokumentów można uzyskać zezwolenie na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi, działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych?

Dokumenty oraz pozostałe warunki konieczne do spełnienia przy ubieganiu się o wydanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi, działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych umieszczone są na stronie internetowej. Na stronie tej dostępna również jest informacja o opłacie skarbowej.

Proszę podać dane adresowe Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zmieszanych (tzw. PSZOK) oraz – kompostowni także rodzaje odpadów jakie te instalacje przyjmują.
 1. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Łodzi zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (instalacje znajdujące się na terenie Miasta Łodzi):
  1. Miejska Sortownia i Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych Łódź-Lublinek, Składowisko Balastu – ul. Zamiejska 1 w Łodzi
   Czynna:
   poniedziałek - piątek w godz. 7.00-18.00
   sobota w godz. 7:00-13:00
   nr tel. kontaktowego: (42) 689-73-50
   Instalacja zarządzana przez MPO - Łódź Sp. z o.o.
  2. Miejska Kompostownia – ul. Sanitariuszek 70/72 w Łodzi 
   Czynna: 
   poniedziałek i czwartek w godz. 7.00 - 16.00 
   wtorek, środa, piątek w godz. 6.00 - 17.00 
   sobota w godz. 7.00 - 13.00 
   nr tel. kontaktowego: (42) 640-48-57, 
   Instalacja zarządzana przez Zarząd Gospodarowania Odpadami (ZGO).
  3. Sortownia Odpadów Zmieszanych - ul. Swojska 4 w Łodzi
   Czynna:
   poniedziałek-piątek w godz.: 8.00-15.30
   nr tel. kontaktowego: (42) 651-25-16 
   Instalacja zarządzana przez Remondis Sp. z o.o. Oddział w Łodzi

 2. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Zmieszanych (tzw. PSZOK):
  1. PSZOK ul. Kasprowicza 10 w Łodzi: Punkt PSZOK mieszczący się przy ul. Kasprowicza 10 w Łodzi przyjmuje nieodpłatnie od mieszkańców Łodzi nw. rodzaje odpadów komunalnych z gospodarstw domowych gromadzonych selektywnie:
   • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:
    • urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory),
    • telewizory i monitory,
    • pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne:
     1. wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, zmywarki itp.).
     2. małogabarytowy sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka itp.).
     3. sprzęt IT (drukarki, kopiarki itp.).
     4. sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi itp.).
     5. oprawy oświetleniowe.
     6. narzędzia elektryczne.
     7. zabawki elektryczne.
    • baterie i akumulatory.
    • zużyte świetlówki.
   • przeterminowane leki;
   • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice w opakowaniach;
   • drewno, opakowania z drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki);
   • opakowania ze szkła;
   • tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding);
   • zużyte opony samochodów osobowych ( 4 szt. na gospodarstwo);
   • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki);
   • opakowania z papieru i tektury (kartony);
   • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu);
   • opakowania z metali (puszki);
   • odzież;
   • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów;
   • odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście);
   • tekstylia, opakowania z tekstyliów;
   • odpady wielomateriałowe, zmieszane
   • odpady opakowaniowe;

    Każdy mieszkaniec Łodzi może dostarczyć ww. odpady wytworzone wyłącznie w gospodarstwie domowym. Ilość dostarczonych odpadów nie może świadczyć o np. likwidacji działalności gospodarczej i nie więcej niż 200 kg jednorazowo odpadów wielkogabarytowych lub budowlanych i rozbiórkowych. Odpady muszą być posortowane. 
    Czynny: 
    Poniedziałek Środa, Czwartek, Piątek - w godzinach 8.00–17.00
    Wtorek - w godzinach 8.00–20.00
    Sobota - w godzinach 8.00–12.00
    Punkt PSZOK zarządzany przez Zarząd Gospodarowania Odpadami (ZGO) 
    nr tel. kontaktowego: 663-662-227

  2. PSZOK ul. Zamiejska 1 w Łodzi Punkt PSZOK mieszczący się przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi przyjmuje nieodpłatnie od mieszkańców Łodzi nw. rodzaje odpadów komunalnych z gospodarstw domowych:
   • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, DVD, CD oraz odtwarzacze kaset magnetofonowych, drobny sprzęt AGD itp.);
   • magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty DVD, CD, kasety VHS);
   • zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki);
   • urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe);
   • baterie i akumulatory;
   • opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach;
   • drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki);
   • szkła (okienne niezbrojone);
   • tworzyw sztucznych (ramy okienne, siding, zabawki, meble ogrodowe);
   • makulatura (gazety, książki);
   • zużyte opony samochodów osobowych (4 szt. na gospodarstwo);
   • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki);
   • opakowania z papieru i tektury (kartony);
   • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu);
   • opakowania z metalu (puszki);
   • opakowania ze szkła (butelki, słoiki);
   • odzież;
   • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów;
   • trawa, liście do 500 kg/miesiąc;
   • papa odpadowa do 500 kg/miesiąc;
   • usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;
   • materiały izolacyjne (w tym: wełna mineralna, styropian budowlany);
   • materiały konstrukcyjne zawierające gips( w tym: płyty karton gips);
   • zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu;
   • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice.

    Każdy mieszkaniec Łodzi może dostarczyć ww. odpady wytworzone wyłącznie w gospodarstwie domowym. Ilość dostarczonych odpadów nie może świadczyć o np. likwidacji działalności gospodarczej. Odpady muszą być posortowane. 
    Czynny:
    Poniedziałek Środa, Czwartek, Piątek - w godzinach 7.00–18.00
    Wtorek - w godzinach 7.00–20.00
    Sobota - w godzinach 7.00–13.00
    nr tel. kontaktowego: (42) 689-73-50
    PSZOK przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi jest zarządzany przez MPO-Łódź Sp. z o.o.

  3. PSZOK ul. Graniczna 2 w Łodzi: Punkt PSZOK mieszczący się przy ul. Granicznej w Łodzi przyjmuje nieodpłatnie od mieszkańców Łodzi nw. rodzaje odpadów komunalnych z gospodarstw domowych:
   • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:
    • urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory),
    • telewizory i monitory,
    • pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne:
     1. wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, zmywarki itp.),
     2. małogabarytowy sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka itp.),
     3. sprzęt IT (drukarki, kopiarki itp.),
     4. sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi itp.),
     5. oprawy oświetleniowe,
     6. narzędzia elektryczne,
     7. zabawki elektryczne,
    • baterie i akumulatory,
    • zużyte świetlówki,
    • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice w opakowaniach,
    • drewno, opakowania z drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki),
    • opakowania ze szkła,
    • tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding),
    • zużyte opony samochodów osobowych ( 4 szt. na gospodarstwo),
    • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki),
    • opakowania z papieru i tektury (kartony),
    • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu),
    • materiały konstrukcyjne zawierające gips, styropian budowlany,
    • opakowania z metali (puszki),
    • odzież,
    • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów, papa odpadowa, usunięte tynki, tapety oraz okleiny,
    • odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie),
    • tekstylia,
    • odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe,
    • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (np. środki ochrony roślin).

     Każdy mieszkaniec Łodzi może dostarczyć ww. odpady, wytworzone wyłącznie w gospodarstwie domowym, nie więcej niż 200 kg jednorazowo odpadów wielkogabarytowych lub budowlanych i rozbiórkowych. Odpady muszą być posortowane. Ilość dostarczonych odpadów nie może świadczyć np. o likwidacji działalności gospodarczej i musi wskazywać na średnią ilość wytwarzanych odpadów przez jedno gospodarstwo domowe – jednorazowo do 200kg.
     Czynny: 
     poniedziałek, środa, czwartek, piątek – w godz. 8:00-17:00, 
     wtorek – w godz. 8:00-20:00, 
     sobota – w godz. 8: 00-12:00. 
     Punkt PSZOK zarządzany przez Zarząd Gospodarowania Odpadami (ZGO)
     Nr tel. kontaktowego: 603 500 505.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (30.10.2017 09:02)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (31.10.2017 12:29)

Ilość odwiedzin: 324