Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Najczęściej zadawane pytania z zakresu spraw dotyczących inwestycji i infrastruktury komunalnej

Chcę przyłączyć moją nieruchomość do miejskiej sieci wod-kan, ale w ulicy do której przylega moja nieruchomość brak jest miejskiej sieci wod-kan. ZWIK Sp. z o.o. który wydaje warunki techniczne, wskazał możliwość wybudowania brakującego od

Miasto realizuje procedurę odpłatnego przejmowania urządzeń wod – kan od osób, które wybudują je z własnych środków. Przed otrzymaniem szczegółowych wymagań technicznych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. należy zawrzeć z Miastem umowę przedwstępną, dotyczącą ustalenia zasad odpłatnego przejęcia urządzeń przez Miasto po ich wybudowaniu. W Wydziale Gospodarki Komunalnej UMŁ należy złożyć wniosek o zawarcie ww. umowy i załączyć pismo ze ZWiK dot. możliwości budowy sieci miejskiej oraz poglądową mapę z wrysowanymi urządzeniami.

Zapchana jest studzienka (wpust uliczny) na ulicy, nie odbiera wody w czasie deszczu; komu zgłosić ten fakt?

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. eksploatuje miejską sieć kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej, zapchane studzienki, brak włazów i inne sprawy związane z odwodnieniem dróg należy zgłaszać na pogotowie kanalizacyjne.

Czy możliwe jest zwolnienie właściciela posesji z obowiązku jej podłączenia do kanalizacji?
  1. tak - jeżeli posesja jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniająca wymagania – należy dostarczyć dokumenty do WGK
  2. tak ale czasowo - jeżeli posesja jest niezamieszkała lub jest działką rekreacyjną- pismo informacyjne skierować do WGK,
  3. nie - pozostałe przypadki, ale możliwe są zmiany terminu na podłączenie - pismo do WGK
Czy możliwe jest sfinansowanie/dopłata przez Gminę realizacji przyłącza?

Nie - ale możliwe jest uzyskanie dotacji z WFOŚiGW.
W celu podłączenia nieruchomości do sieci należy:
Sprawdzić na mapach czy w danym rejonie jest miejska sieć wod-kan i następnie zgromadzić i przygotować następujące materiały i dokumenty:

  • dokument potwierdzający własność działki lub zgodę właściciela, warunki podłączenia się do sieci miejskiej wydane przez ZWiK,
  • mapa do celów projektowych,
  • projekt z uzgodnieniami,
  • Czynności odbiorowe i włączeniowe prowadzi ZWiK Sp. z o.o.

 

 

Kiedy będzie budowana sieć wodociągowa i/lub kanalizacyjna w ulicy ...?

Inwestycje rozwojowe sieci realizuje Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. Piotrkowska 190 tel. 66-49-100

Kiedy będą wykonane prace konserwacyjne na rzekach (koszenie trawy) i zbiornikach wodnych?

Sprawy kierować bezpośrednio do WGK, który dysponuje harmonogramem prac, wiedzą o udzielonych zleceniach oraz ich zakresie.


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (30.10.2017 09:02)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (30.10.2017 09:02)

Ilość odwiedzin: 278