Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Najczęściej zadawane pytania z zakresu spraw dotyczących usług komunalnych

W jakim terminie zostanie zrealizowane zgłoszenie dotyczące remontu nawierzchni utwardzonych (chodników, placów, schodów) zlokalizowanych na terenach działania Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ?

Termin realizacji robót uzależniony jest od wielkości środków finansowych przeznaczonych na remonty w budżecie Miasta Łodzi. Zakres i kolejność remontów ustalana jest wspólnie z przedstawicielami właściwej terytorialnie Rady Osiedla.

Proszę o podanie wysokości opłaty za grób na cmentarzu komunalnym po 20 latach?

Jednostką merytoryczną, do której należy kierować pytanie jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, który nadzoruje pracę łódzkich cmentarzy komunalnych.

Jakie dokumenty należy złożyć do udziału w Programie Zielone Podwórka?

Wnioskodawcy składają wniosek do Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ zgodny z załącznikiem do zarządzenia Nr 195/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia Formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wraz z załącznikami:

 • wypis z księgi wieczystej nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej, która sąsiaduje z nieruchomością, na której ma być realizowany projekt;
 • umowę dzierżawy lub użyczenia nieruchomości, na której ma być zrealizowany projekt;
 • oświadczenie dzierżawcy lub biorącego do używania o posiadaniu środków finansowych na współfinansowanie projektu, z wyszczególnieniem wysokości współfinansowania;
 • w przypadku gdy dzierżawcą lub biorącym do używania jest Wspólnota Mieszkaniowa, uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej o ujęciu kosztów projektu w planie gospodarczym Wspólnoty Mieszkaniowej o ujęciu kosztów projektu w planie gospodarczym Wspólnoty Mieszkaniowej na dany rok kalendarzowy oraz o wysokości stawki remontowej przypadającej na jeden udział;
 • uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej o wyborze Zarządu Wspólnoty, w przypadku gdy dzierżawcą lub biorącym do używania jest Wspólnota Mieszkaniowa;
 • w przypadku projektu obejmującego budowę, remont ciągów pieszych, montaż urządzeń małej architektury (w tym placów zabaw) wymagana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa (niezbędna w celu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych);
 • w przypadku projektu urządzenia zieleni niezbędna jest koncepcja zagospodarowania terenu wraz z kosztorysem inwestorskim.
W jakich godzinach czynne są szalety miejskie?

Szalety miejskie są czynne w godzinach: 7:00 – 17:00 przez 6 dni w tygodniu (oprócz niedziel i świąt).

W jakich terminach jest wymieniany piasek w piaskownicach zlokalizowanych na terenach Wydziału Gospodarki Komunalnej UMŁ?

Piasek w piaskownicach wymieniany jest dwa razy do roku: w maju oraz na przełomie sierpnia/września.

Czy można przyciszyć muzykę na Placu Dąbrowskiego?

Tak, jeżeli jest taka prośba mieszkańców.

Którymi fontannami opiekuje się Wydział Gospodarki Komunalnej?

Fontanny, którymi opiekuje się Wydział Gospodarki Komunalnej zlokalizowane są:

 • fontanna muzyczna na Placu Dąbrowskiego,
 • fontanna przy pasażu Schillera,
 • fontanna na skwerze przy ul. Długosza,
 • fontanna w pobliżu placu zabaw przy ul. Kusocińskiego/Sandomierska,
 • fontanna na pasażu Schillera
 • oraz 4 zdroje uliczne z wodą do picia na ul. Piotrkowskiej.
Dlaczego fontanna nie działa, czy jest awaria?

Tak/Nie, wszystkie zgłoszenia będą przekazywane do konserwatora (odpowiadającego za poszczególne obiekty).


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (30.10.2017 09:02)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (30.10.2017 09:02)

Ilość odwiedzin: 283