Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ
Kto wydaje orzeczenie lekarskie wymagane do rozpoczęcia szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy bądź przedłużenia ważności tego dokumentu?

Lekarz uprawniony do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców, na druku stanowiącym załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250).

Co to jest profil kandydata na kierowcę?

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.
Dokument ten niezbędny jest do rozpoczęcia szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz do przystąpienia do egzaminu państwowego.

Gdzie należy wystąpić o profil kandydata na kierowcę?

We właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Starostwie. Dla mieszkańców Łodzi, w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. Smugowa 26a i 30/32- I piętro.
Warunkiem złożenia wniosku jest pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „P” lub „V” w przypadku umówionej wizyty).

Czy z wnioskiem o wygenerowanie profilu może wystąpić pełnomocnik?

Nie. Złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

W jakim czasie WORD przekazuje dokumenty po egzaminie państwowym?

W ciągu 3 dni od uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego.

Jak długo oczekuje się na prawo jazdy?

Jeżeli sprawa nie wymaga prowadzenia postępowania wyjaśniającego - około 10 dni od otrzymania przez organ informacji o pozytywnym wyniku egzaminu - przekazanej za pośrednictwem WORD.

W jaki sposób można dowiedzieć się czy prawo jazdy gotowe jest do odbioru?

Stan realizacji zamówienia na wytworzenie prawa jazdy dostępny jest na stronie: info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
Osoba, która pozostawiła we wniosku numer telefonu komórkowego bądź adres e-mail otrzyma wiadomość o możliwości odbioru prawa jazdy.

Kiedy należy uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego?

W przypadku mieszkańców Łodzi opłatę należy wnieść gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w dniu odbioru prawa jazdy bezpośrednio w kasie Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ ul. Smugowa 261 i 30/32 po otrzymaniu skierowania do kasy ze stanowiska 1.03-1.04 lub przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr 24 1560 0013 2026 0000 0026 0021.

Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy:
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ
ul. Smugowa 26a i 30/32
91-433 Łódź
Tytuł wpłaty: opłata za wydanie prawa jazdy

Jaka jest opłata za wydanie prawa jazdy?

Opłata gotówkowa – 100 zł
Opłata ewidencyjna – 0,50 zł

Czy w przypadku utraty dowodu osobistego możliwe jest złożenie wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy?

Tak, ale pod warunkiem okazania dokumentu zawierającego fotografię np. paszportu, legitymacji studenckiej, książeczki wojskowej, legitymacji ubezpieczeniowej. Warunkiem odbioru wtórnika jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.

Co należy zrobić w przypadku upływu terminu ważności prawa jazdy?

Uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań lekarskich, na druku stanowiącym załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 250) a następnie wystąpić do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania organu o wydanie nowego prawa jazdy.
Osoby ubiegające się o przedłużenie ważności praw jazdy kategorii C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),winny również uzyskać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

Czy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub nazwiska należy wymienić prawo jazdy, a jeżeli tak, to jakie dokumenty są do tego potrzebne?

Każda zmiana danych zawartych w prawie jazdy wiąże się z koniecznością wymiany prawa jazdy.
Wymagane dokument:

 1. wniosek o wydanie prawa jazdy,
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej,
 3. kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
  • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 4. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – jeżeli zmiana dotyczy daty ważności prawa jazdy
 5. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, jeżeli zmiana dotyczy daty ważności prawa jazdy kategorii C1,C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,
 6. kserokopia posiadanego prawa jazdy,
 7. dokument tożsamości do wglądu.
W jakim terminie od zmiany miejsca zamieszkania bądź nazwiska należy wymienić prawo jazdy?

30 dni


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (05.10.2017 10:55)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (05.10.2017 10:55)

Ilość odwiedzin: 382