Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ
Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Za osobę małoletnią, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, wniosek o wydanie dowodu osobistego składa rodzic lub opiekun prawny. Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego może być złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wymagane dokumenty przy złożeniu wniosku w formie pisemnej:

 • Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek o wydanie dowodu osobistego lub podpisany przez wnioskodawcę wniosek, który został wypełniony przez pracownika organu gminy,
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na jasnym tle, mająca dobrą ostrość, odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

Wymagane dokumenty przy złożeniu wniosku w formie elektronicznej:

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wyżej wymienione wymogi.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia orzeczenia o niepełnosprawności.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce.
Jeżeli do wniosku składanego elektronicznie załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się odbiorze dowodu osobistego.
Wydanie dowodu jest nieodpłatne.
Czas oczekiwania na dokument wynosi 30 dni.

Co należy zrobić gdy dowód osobisty zostanie utracony (kradzież, zagubienie) lub ulegnie zniszczeniu?

Osoba, która utraciła dowód osobisty lub której dowód uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym dowolny organ gminy lub dowolną polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

 • zawiadomienie o utracie lub zniszczeniu dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód lub której dowód uległ zniszczeniu, a w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności rodzica, opiekuna lub kuratora

Zgłoszenia utraty można dokonać w formie dokumentu elektronicznego w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zawiadomienia o jego utracie. Osoba, która utraciła dowód, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu do dowolnego organu gminy.

Jak ma wymienić dowód osoba leżąca w domu lub w szpitalu (chora)?

W przypadku niemożności osobistego złożenia wniosku wydanie dowodu osobistego lub odbioru dowodu w dowolnym urzędzie gminy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia (telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób) o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku oraz odbiór dowodu w miejscu pobytu tej osoby.
Należy przygotować wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz jedną aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jasnym tle, mającą dobrą ostrość, odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia może zostać wykonana przez fotografa w domu) oraz przygotować do wglądu posiadany dowód osobisty.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na papierze fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
W przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty w miejscu pobytu wnioskodawcy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Jak sprawdzić kiedy kończy się termin ważności dowodu osobistego?

Wszystkie (plastikowe) dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności. Każdy posiadacz dowodu osobistego może sam sprawdzić kiedy upływa ten termin – data ważności dokumentu umieszczona jest na rewersie dowodu w prawym dolnym rogu.
O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu, ze względu na czas oczekiwania na nowy dokument (zgodnie z przepisami 30 dni).

Jakie musi być zdjęcie do dowodu?

Fotografia musi być kolorowa, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazująca wyraźnie oczy i źrenice. Fotografia załączana do wniosku o wydanie dowodu osobistego powinna być o wymiarach 35 x 45 mm i przedstawiać osobę:

 • bez nakrycia głowy,
 • bez okularów z ciemnymi szkłami,
 • w pozycji frontalnej.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wyżej wymienione wymogi.
Wyjątki:
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

Czy osoba przebywająca na stałe za granicą musi wymienić dowód np. z powodu upływu terminu ważności?

Obywatele polscy przebywający na stałe za granicą mają prawo, a nie obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego. Osoby te mają obowiązek posiadania ważnego paszportu. Obywatele, którzy przebywają poza granicami Polski, mogą dokonać wymiany dowodów osobistych po przyjeździe do kraju.
Nie można ubiegać się o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem Konsula.
Osoba, która zmieniła stan cywilny za granicą, a ubiega się o wydanie dowodu osobistego na terenie RP musi umiejscowić w Polsce zagraniczny akt stanu cywilnego w dowolnym USC.

Czy wniosek o wydanie dowodu może złożyć pełnomocnik lub upoważniona osoba?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.
W przypadku niemożności osobistego złożenia wniosku w organie gminy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia (telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób) o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

Czy dowód może odebrać pełnomocnik lub upoważniona osoba?

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
Wyjątki:

 • dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny,
 • dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera ta osoba, rodzic albo kurator.

W przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został przyjęty w miejscu pobytu wnioskodawcy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.
W przypadku niemożności osobistego odbioru dowodu w organie gminy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia (telefonicznie, emailem lub w inny sposób) o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu w miejscu pobytu tej osoby.

Kto ma prawo, a kto obowiązek posiadania dowodu osobistego?

Prawo posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi RP, natomiast pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Kiedy należy wymienić dowód?

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

 • zmiany danych, które zamieszczane są w dowodzie osobistym - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
 • zmiany wizerunku twarzy w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonegow dowodzie osobistym – wniosek należy złożyć niezwłocznie,
 • uszkodzenia dowodu osobistego - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności.
Kiedy dowód jest unieważniany?

Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.:

 • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
 • po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym licząc od daty zaistnienia zmiany.
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
Czy osoba czasowo przebywająca w Łodzi może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w urzędzie w Łodzi?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego może być złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Wymagane dokumenty przy złożeniu wniosku w formie pisemnej:

 • Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek o wydanie dowodu osobistego lub podpisany przez wnioskodawcę wniosek, który został wypełniony przez pracownika organu gminy,
 • jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na jasnym tle, mająca dobrą ostrość, odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

Wymagane dokumenty przy złożeniu wniosku w formie elektronicznej:

 • wypełniony wniosek
 • plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wyżej wymienione wymogi.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem załączenia orzeczenia o niepełnosprawności.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, pod warunkiem załączenia zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce.
Jeżeli do wniosku składanego elektronicznie załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się odbiorze dowodu osobistego.
Za osobę małoletnią, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, wniosek o wydanie dowodu osobistego składa rodzic lub opiekun prawny. Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat.
Wydanie dowodu jest nieodpłatne.
Czas oczekiwania na dokument wynosi 30 dni.

Ile kosztuje wyrobienie dowodu osobistego?

Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Czy dowodów osobisty uprawnia do przekroczenia granicy?

Dowód osobisty jest dokumentem uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Jakie instytucje należy powiadomić o wymianie dowodu osobistego?

O wymianie dowodu osobistego należy powiadomić pracodawcę, ubezpieczyciela, oraz wszystkie instytucje w których systematycznie posługujemy się dowodem osobistym (np. bank).

Co trzeba zrobić gdy odnalazł się dowód osobisty, którego utratę zgłoszono wcześniej?

Dowód osobisty podlega unieważnieniu z dniem zgłoszenia jego utraty. Nie ma obowiązku zwrotu odnalezionego dowodu osobistego, który został zgłoszony wcześniej jako utracony.
Nie ma możliwości przywrócenia unieważnionego z powodu utraty dowodu osobistego do obiegu prawnego.
Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej RP. Może również przekazać znaleziony dowód jego posiadaczowi.


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.11.2017 11:58)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (15.11.2017 11:58)

Ilość odwiedzin: 336