Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Najczęściej zadawane pytania z zakresu spraw dotyczących przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku?
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (w przypadku wniosku składanego przez Wspólnotę Mieszkaniową opłata jest pobierana od wydania decyzji w odniesieniu do nieruchomości; nie jest pobierana od poszczególnych wniosków składanych przez właścicieli lokali),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł - w przypadku załączenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu strony bądź gdy zostało sporządzone w formie aktu notarialnego) .

 

 

Jaka jest wysokość opłaty za przekształcenie?

Wysokość opłaty znana jest dopiero po sporządzeniu operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego; stanowi różnicę pomiędzy wartością prawa własności a wartością użytkowania wieczystego.

Jaka bonifikata obowiązuje od opłaty za przekształcenie?
  • W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi obowiązuje 50 % bonifikata (jeśli wnioski zostaną złożone w 2017 r., z każdym następnym rokiem bonifikata obniża się o 10%)
  • w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi obowiązuje stała bonifikata w wysokości 50 %;

podstawa prawna - § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uchwały Nr XXX/535/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr LXXXVI/1787/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 maja 2014 r. i uchwałą nr XXXVI/941/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2012 r., poz. 511, z 2014 r., poz. 2189 i z 2016 r. poz. 4572).

Czy koniecznie trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe?

Koniecznie, jest to warunek dalszego prowadzenia postępowania; zgodnie z art. 30 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni; wymaganymi dokumentami są: prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza; brak tych dokumentów jest podstawą do zawieszenia postępowania; ww. postanowienie/akt poświadczenia dziedziczenia należy ujawnić w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej i powiadomić UMŁ .

Do kiedy może być złożony sprzeciw?

Na każdym etapie postępowania.

Czy wszyscy właściciele muszą złożyć wniosek o przekształcenie?

Nie wszyscy, ale warunkiem wszczęcia postępowania jest złożenie wniosku przez właścicieli lokali, którym przysługuje co najmniej połowa udziałów w nieruchomości.

Czy istnieje możliwość przekształcenia się indywidualnie bez udziału innych współużytkowników wieczystych (np. w sytuacji, gdy ktoś nie chce złożyć wniosku, składa sprzeciw bądź nie chce przeprowadzić postępowania spadkowego)?

Nie ma możliwości częściowego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; przekształceniu w prawo własności podlega użytkowanie wieczyste jako całość, nigdy udział w prawie użytkowania wieczystego.

Czy w przypadku zaległości przez jednego ze współużytkowników wieczystych i braku podstaw do udzielenia mu bonifikaty również pozostali właściciele tracą prawo do bonifikaty?

Nie, prawo do bonifikaty traci tylko ten właściciel lokalu, który posiada zaległości lub jest w sporze z Miastem Łódź.


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (31.10.2017 14:03)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (31.10.2017 14:06)

Ilość odwiedzin: 317