Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których 
administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi, w zakresie
połączeń telefonicznych 
i nagrań poczty głosowej realizowanych przez Call Center


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych uprzejmie informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody, której udziela Pani/Pan zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ze względu na interes publiczny w celu zapobiegnięcia potencjalnym zagrożeniom. Ponadto dane mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne.
 5. Dane osobowe, w tym numer telefonu będą przetwarzane za zgodą w celu zabezpieczenia Pani/Pana interesu i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.
 6. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obsługi telefonicznej, a brak zgody na przetwarzanie uniemożliwi nam realizację celów określonych w punkcie 5.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez sześć miesięcy, licząc pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym nastąpiło połączenie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona co będzie skutkować niezwłocznym zaprzestaniem przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Ma Pani/Pan również prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metryka strony i historia zmian