Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 18.05.2018 12:55 do 25.05.2018 08:00.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
(obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl;
  2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani (*imię i nazwisko inspektora,  dane kontaktowe);
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych: podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, IT, bankowe, ubezpieczeniowe;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia sprawy oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy;
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.