Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 17.08.2017 15:00 do 17.08.2017 15:01.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

 • XXXIX/1029/16

  Uchwała Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wraz z uzasadnieniem
 • XXXIX/1030/16

  Uchwała Nr XXXIX/1030/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017–2040
 • I/64/2017

  Uchwała Nr I/64/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2016 rok
 • I/98/2017

  Uchwała Nr I/98/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi opiniująca możliwość spłaty kredytów w łącznej wysokości 233.155.000 zł zaciąganych przez Miasto Łódź z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych
 • I/21/2017

  Uchwała Nr I/21/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/223/2016

  Uchwała Nr I/223/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2017 rok
 • I/222/2016

  Uchwała Nr I/222/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/167/2016

  Uchwała Nr I/167/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi opiniująca możliwość spłaty pożyczki w wysokości 197.994 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w roku 2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • I/155/2016

  Uchwała Nr I/155/2016 z dnia 3 października 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2016 r.
 • I/132/2016

  Uchwała Nr I/132/2016 z dnia 16 września 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi opiniująca możliwość spłaty pożyczki w wysokości 520.731 zł zaciąganej przez Miast Łódź w roku 2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • I/128/2016

  Uchwała Nr I/128/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytów w łącznej wysokości 170.000.000 zł zaciąganych przez Miasto Łódź w roku 2016 w Europejskim Banku Inwestycyjnym
 • I/125/2016

  Uchwała Nr I/125/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki w wysokości 312.607 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w roku 2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • I/61/2016

  Uchwała Nr I/61/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2015 rok
 • I/22/2016

  Uchwała Nr I/22/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/229/2015

  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr Nr I/229/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2016 rok
 • I/228/2015

  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr I/228/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/166/2015

  Uchwała Nr I/166/2015 z dnia 9 października 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2015 r.
 • I/125/2015

  Uchwała Nr I/125/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczek w łącznej kwocie 8.010.496 zł zaciąganych przez Miasto Łódź w roku 2015
 • 1/71/2015

  Uchwała Nr 1/71/2015 z dnia 14 maja 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2014 rok
 • I/48/2015

  Uchwała Nr I/48/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciąganego w roku 2015 przez Miasto Łódź
 • I/47/2015

  Uchwała Nr I/47/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciąganego w roku 2015 przez Miasto Łódź
 • I/34/2015

  Uchwała Nr I/34/2015 z dnia 31 marca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez miasto Łódź w roku 2015
 • I/14/2015

  Uchwała Nr I/14/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty dlugu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/211/2014

  Uchwała Nr I/211/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2015 rok
 • I/210/2014

  Uchwała Nr I/210/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi:

Za I półrocze 2017 roku

2017-07-24

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089) w kwocie 3.337.009 zł.

Za I kwartał 2017 roku

2017-05-02
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-17

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659) w kwocie 2.103.745 zł.

Za 2016 rok
Za III kwartał 2016 roku

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2016 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257), w kwocie 4.054.071 zł.

Za I półrocze 2016 roku


W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), w kwocie 1.660.934 zł.


WPF miasta Łodzi na lata 2013-2031

Uchwała Nr LIV/1119/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2013–2031


WPF miasta Łodzi na lata 2012-2031

Uchwała Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodz


WPF miasta Łodzi na lata 2011-2031

Uchwała Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi


Budżet na rok 2016
 • XXII/531/15

  Uchwała Nr XXII/531/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2016 rok
 • XXII/532/15

  Uchwała Nr XXII/532/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016–2040
Budżet na rok 2015
 • IV/50/15

  Uchwała Nr IV/50/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2015 rok
 • IV/51/15

  Uchwała Nr IV/51/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2015–2040
Budżet na rok 2014
 • LXXIX/1646/14

  Uchwała Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok (dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące budżetu Miasta Łodzi na 2014 r. uchwalonego w dniu 16 stycznia 2014 r. przez Radę Miejską w Łodzi).
 • LXXIX/1647/14

  Uchwała Nr LXXIX/1647/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2014–2031.
Budżet na rok 2013
 • LIX/1243/13

  Uchwała Nr LIX/1243/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łodzi na lata 2013-2031.
 • LIV/1118/12

  Uchwała Nr LIV/1118/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2013 rok.
Budżet na rok 2012
 • XXIX/514/11

  Uchwała Nr XXIX/514/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi
 • XXIX/513/11

  Uchwała Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2012 rok.

Część I – Zestawienia tabelaryczne

 • Załącznik nr 1

  Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2012 rok
 • Załącznik nr 2

  Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok
 • Załącznik nr 3

  Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok
 • Tabela nr 1

  Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2012 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE
 • Tabela nr 2

  Dochody miasta Łodzi na 2012 rok związane z realizacją zadań: z zakresu administracji rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 • Tabela nr 3

  Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2012 rok z podziałem na bieżące i majątkowe
 • Tabela nr 4

  Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2012 rok w układzie działów i rozdziałów
 • Tabela nr 5

  Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2012 rok
 • Tabela nr 6

  Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2012 rok wg zadań
 • Tabela nr 7

  Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2012 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
 • Tabela nr 8

  Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2012 rok
 • Tabela nr 9

  Przychody i rozchody w 2012 roku
 • Tabela nr 10

  Budżet miasta Łodzi na 2012 rokDochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychWydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii
 • Tabela nr 11

  Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiskaWydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Tabela nr 12

  Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzneWydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Tabela nr 13

  Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2012 rok

Część III - Materiały informacyjne

Budżet na rok 2011
 • VI/52/11

  Uchwała Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2011 rok.

Część I – Zestawienia tabelaryczne

 • Załącznik nr 1

  Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2011 rok.
 • Załącznik nr 2

  Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1, oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok.
 • Załącznik nr 3

  Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 rok.
 • Tabela nr 1

  Dochody ogółem budżetu miasta Łodzi na 2011 rok wg źródeł z podziałem na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem dochodów z UE.
 • Tabela nr 2

  Dochody miasta Łodzi na 2011 rok związane z realizacją zadań: z zakresu adm. rządowej i innych zleconych wykonywanych na podstawie porozumień z organami adm. rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Tabela nr 3

  Wydatki ogółem budżetu miasta Łodzi na 2011 rok z podziałem na bieżące i majątkowe.
 • Tabela nr 4

  Wydatki bieżące budżetu miasta Łodzi na 2011 rok w układzie działów i rozdziałów.
 • Tabela nr 5

  Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2011 rok.
 • Tabela nr 6

  Wydatki majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2011 rok wg zadań.
 • Tabela nr 7

  Wydatki bieżące i majątkowe budżetu miasta Łodzi na 2011 rok zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Tabela nr 8

  Rezerwy ogólna i celowe budżetu miasta Łodzi na 2011 rok.
 • Tabela nr 9

  Przychody i rozchody w 2011 roku.
 • Tabela nr 10

  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaS napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Tabela nr 11

  Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatki finansowane z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.
 • Tabela nr 12

  Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wydatki finansowane z z wpływów uzyskanych na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Tabela nr 13

  Zestawienie środków finansowych zaplanowanych dla jednostek pomocniczych miasta Łodzi na 2011 rok.

Część III - Materiały informacyjne

Budżet na rok 2010

Uchwała Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok.r

Część I - Zestawienia tabelaryczne