Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 18.08.2017 21:48 do 18.08.2017 21:48.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

 • XXXIX/1029/16

  Uchwała Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2017 rok wraz z uzasadnieniem
 • XXXIX/1030/16

  Uchwała Nr XXXIX/1030/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017–2040
 • I/64/2017

  Uchwała Nr I/64/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2016 rok
 • I/98/2017

  Uchwała Nr I/98/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi opiniująca możliwość spłaty kredytów w łącznej wysokości 233.155.000 zł zaciąganych przez Miasto Łódź z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych
 • I/21/2017

  Uchwała Nr I/21/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/223/2016

  Uchwała Nr I/223/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2017 rok
 • I/222/2016

  Uchwała Nr I/222/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/167/2016

  Uchwała Nr I/167/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi opiniująca możliwość spłaty pożyczki w wysokości 197.994 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w roku 2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • I/155/2016

  Uchwała Nr I/155/2016 z dnia 3 października 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2016 r.
 • I/132/2016

  Uchwała Nr I/132/2016 z dnia 16 września 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi opiniująca możliwość spłaty pożyczki w wysokości 520.731 zł zaciąganej przez Miast Łódź w roku 2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • I/128/2016

  Uchwała Nr I/128/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytów w łącznej wysokości 170.000.000 zł zaciąganych przez Miasto Łódź w roku 2016 w Europejskim Banku Inwestycyjnym
 • I/125/2016

  Uchwała Nr I/125/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczki w wysokości 312.607 zł zaciąganej przez Miasto Łódź w roku 2016 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • I/61/2016

  Uchwała Nr I/61/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2015 rok
 • I/22/2016

  Uchwała Nr I/22/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/229/2015

  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr Nr I/229/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2016 rok
 • I/228/2015

  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Nr I/228/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi
 • I/166/2015

  Uchwała Nr I/166/2015 z dnia 9 października 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Łodzi za I półrocze 2015 r.
 • I/125/2015

  Uchwała Nr I/125/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty pożyczek w łącznej kwocie 8.010.496 zł zaciąganych przez Miasto Łódź w roku 2015
 • 1/71/2015

  Uchwała Nr 1/71/2015 z dnia 14 maja 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Łodzi z wykonania budżetu za 2014 rok
 • I/48/2015

  Uchwała Nr I/48/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciąganego w roku 2015 przez Miasto Łódź
 • I/47/2015

  Uchwała Nr I/47/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu zaciąganego w roku 2015 przez Miasto Łódź
 • I/34/2015

  Uchwała Nr I/34/2015 z dnia 31 marca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez miasto Łódź w roku 2015
 • I/14/2015

  Uchwała Nr I/14/2015 z dnia 20 lutego 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty dlugu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Łodzi
 • I/211/2014

  Uchwała Nr I/211/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Łodzi na 2015 rok
 • I/210/2014

  Uchwała Nr I/210/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Łodzi

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Łodzi:

Za I półrocze 2017 roku

2017-07-24

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089) w kwocie 3.337.009 zł.

Za I kwartał 2017 roku

 


2017-05-02
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-17

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659) w kwocie 2.103.745 zł.

Za 2016 rok
Za III kwartał 2016 roku

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2016 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257), w kwocie 4.054.071 zł.

Za I półrocze 2016 roku


W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195), w kwocie 1.660.934 zł.

Za I kwartał 2016 roku

 


W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) w kwocie 1.007.496 zł.


Za 2015 rok

 


2016-02-02

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) w kwocie 8.141.043 zł, w tym w IV kwartale 1.843.265 zł.


2016-04-28

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia >>>
  2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej >>>

w roku 2015.

Za III kwartał 2015 roku

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513) w kwocie 6.297.778 zł, w tym w III kwartale 2.203.650 zł.

Za I półrocze 2015 roku


W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238), w kwocie 2 300 413,25 zł.

Za I kwartał 2015 roku

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238), w kwocie 1.793.715 zł.


Za 2014 rok

Uchwała Nr XIII/253/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Łodzi za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok.


W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877), w kwocie 3.434.145 zł.


2015-05-18

  1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia >>>
  2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej >>>

w roku 2014.

Za III kwartał 2014 roku

W okresie od 1 lipca do 30 września 2014 r. udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), w kwocie 45.350 zł.

Za I półrocze 2014 roku
Za I kwartał 2014 roku

Wykonanie budżetu Miasta Łodzi za I kwartał 2014 r.

Materiały z wykonania budżetu za I kwartał 2014 r.:

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
01.09.2020 16:02 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.09.2020 16:00 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.09.2020 15:58 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.09.2020 15:57 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.09.2020 15:53 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.09.2020 15:50 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.09.2020 15:45 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.09.2020 15:40 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.09.2020 15:39 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.09.2020 15:34 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
05.08.2020 14:58 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
05.08.2020 14:55 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.07.2020 09:55 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.07.2020 09:55 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.07.2020 09:52 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.07.2020 09:50 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
08.07.2020 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.07.2020 11:59 Adrian Beer Modyfikacja treści
03.06.2020 15:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
03.06.2020 15:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.05.2020 14:22 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.05.2020 14:20 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.05.2020 14:03 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.05.2020 13:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.05.2020 13:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.05.2020 14:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.05.2020 08:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.05.2020 08:53 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.05.2020 08:51 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.05.2020 08:49 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.05.2020 08:44 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.05.2020 08:42 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.05.2020 08:40 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.05.2020 08:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.05.2020 08:33 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.05.2020 08:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.05.2020 08:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.05.2020 09:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.05.2020 09:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.05.2020 10:52 Adrian Beer Modyfikacja treści
08.05.2020 08:26 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
07.05.2020 15:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.04.2020 16:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
28.04.2020 16:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.04.2020 13:28 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.04.2020 10:07 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.04.2020 09:57 Adrian Beer Modyfikacja treści
04.03.2020 14:13 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
19.02.2020 09:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.01.2020 11:20 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.01.2020 11:19 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
29.01.2020 11:16 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
14.01.2020 14:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.01.2020 14:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.01.2020 14:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.01.2020 14:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.01.2020 14:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.01.2020 14:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.12.2019 15:00 Adrian Beer Modyfikacja treści
18.12.2019 14:53 Adrian Beer Modyfikacja treści
18.12.2019 14:52 Adrian Beer Modyfikacja treści
21.11.2019 13:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
15.11.2019 12:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.11.2019 12:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.11.2019 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.10.2019 15:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
29.10.2019 15:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
11.09.2019 10:37 Adrian Beer Modyfikacja treści
10.09.2019 12:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.09.2019 12:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
16.08.2019 09:34 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
05.08.2019 14:42 Adrian Beer Modyfikacja treści
26.07.2019 14:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 14:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 14:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 14:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 09:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 09:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 09:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 09:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 09:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 09:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 09:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 09:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 09:11 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.07.2019 11:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.07.2019 11:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.07.2019 11:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.07.2019 11:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.07.2019 11:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.07.2019 11:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.07.2019 11:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.07.2019 09:44 Adrian Beer Modyfikacja treści
28.05.2019 12:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
20.05.2019 14:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.05.2019 13:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.05.2019 12:08 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
07.05.2019 12:37 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
07.05.2019 12:36 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
07.05.2019 12:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
29.04.2019 13:24 Adrian Beer Modyfikacja treści
29.04.2019 13:23 Adrian Beer Modyfikacja treści
29.04.2019 13:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
29.04.2019 13:21 Adrian Beer Modyfikacja treści
29.04.2019 13:20 Adrian Beer Modyfikacja treści
10.04.2019 08:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.04.2019 08:13 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.04.2019 08:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.04.2019 08:11 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.04.2019 16:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.04.2019 11:01 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.04.2019 11:00 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.04.2019 10:59 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.02.2019 12:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
06.02.2019 12:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.02.2019 11:20 Adrian Beer Modyfikacja treści
04.02.2019 11:18 Adrian Beer Modyfikacja treści
31.01.2019 12:35 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.01.2019 12:33 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.01.2019 12:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.01.2019 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.01.2019 12:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.01.2019 12:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.01.2019 12:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.01.2019 12:15 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.01.2019 14:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.01.2019 14:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.01.2019 14:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.01.2019 14:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.01.2019 14:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.01.2019 13:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2019 12:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
24.12.2018 16:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
20.12.2018 10:39 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.12.2018 10:38 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
20.12.2018 10:36 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
13.12.2018 12:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
13.12.2018 12:43 Adrian Beer Modyfikacja treści
13.12.2018 12:40 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.11.2018 16:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.11.2018 16:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.11.2018 15:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
30.10.2018 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.10.2018 10:47 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.10.2018 10:44 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.10.2018 10:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
25.10.2018 10:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.10.2018 10:04 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.10.2018 10:02 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.10.2018 09:56 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.10.2018 09:51 Adrian Beer Modyfikacja treści
01.08.2018 12:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
01.08.2018 12:13 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
01.08.2018 12:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
01.08.2018 12:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2018 08:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2018 08:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.06.2018 14:32 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
19.06.2018 14:30 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
23.05.2018 15:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.05.2018 13:48 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.05.2018 13:46 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.05.2018 13:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.04.2018 14:15 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
27.04.2018 14:13 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
27.04.2018 14:02 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
27.04.2018 13:46 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
27.04.2018 13:33 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
27.04.2018 13:31 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
27.04.2018 13:29 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
27.04.2018 13:13 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
24.04.2018 12:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.04.2018 12:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
17.04.2018 17:26 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
17.04.2018 17:18 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
17.04.2018 16:19 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
17.04.2018 16:16 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
06.04.2018 11:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.04.2018 11:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.04.2018 11:23 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.04.2018 11:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.04.2018 11:15 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
06.04.2018 11:15 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.03.2018 15:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.02.2018 12:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.01.2018 14:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.01.2018 14:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.01.2018 14:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.01.2018 12:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.12.2017 09:23 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.12.2017 09:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.11.2017 10:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.11.2017 10:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.11.2017 10:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.11.2017 10:05 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
14.11.2017 09:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.11.2017 09:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.11.2017 10:21 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 10:08 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 10:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 10:03 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 10:00 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 09:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 09:57 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 09:56 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 09:55 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 09:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 09:54 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 09:52 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
02.11.2017 09:50 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
31.10.2017 16:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.10.2017 16:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.10.2017 09:36 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.09.2017 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.09.2017 13:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.09.2017 13:24 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.09.2017 13:16 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.09.2017 13:12 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
04.09.2017 13:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
01.09.2017 08:49 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 08:43 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 08:42 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 08:25 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 08:18 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 08:16 Migracja danych Modyfikacja treści
24.08.2017 08:58 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 11:17 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.08.2017 11:11 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2017 11:10 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2017 11:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2017 11:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2017 11:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2017 11:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2017 10:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2017 10:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.08.2017 10:14 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.08.2017 10:13 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
22.08.2017 10:07 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
18.08.2017 22:41 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 22:34 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 22:30 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 22:08 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 22:06 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 22:03 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:51 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:48 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:48 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:46 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:46 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:45 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:43 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:39 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:36 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:35 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:35 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:35 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:34 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:33 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:24 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:20 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:18 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 21:06 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 17:50 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 17:49 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:59 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:58 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:57 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:48 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:47 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:32 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:31 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:31 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:22 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:06 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:05 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:04 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 16:02 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:35 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 13:28 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 10:24 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 10:20 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 10:18 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 09:33 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 09:32 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 09:31 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 09:10 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 09:07 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 09:01 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 09:00 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:54 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:50 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:48 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:43 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:42 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:41 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:31 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:24 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:23 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:21 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:14 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:10 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:09 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 08:07 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:55 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:50 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:49 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:44 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:30 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:29 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:19 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:15 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:12 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:11 Migracja danych Modyfikacja treści
18.08.2017 07:11 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:35 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:35 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:31 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:30 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:29 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:29 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:28 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:27 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:26 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:25 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:17 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:09 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:08 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:04 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:01 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 15:00 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:54 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:49 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:45 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:38 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:30 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:29 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:28 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:27 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:26 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:19 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:13 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:11 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:11 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:09 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:08 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:07 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:07 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 14:01 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:59 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:59 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:58 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:57 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:56 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:51 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:50 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:47 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:47 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:46 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 13:45 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 12:31 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 12:30 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 12:30 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 12:29 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:50 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:50 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:49 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:49 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:43 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:41 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:39 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:37 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:34 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:32 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:32 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:32 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:31 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:29 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:23 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:23 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:20 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:19 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 11:07 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:56 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:52 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:20 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:14 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:13 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:12 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:11 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:09 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:07 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:05 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 10:03 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:58 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:48 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:46 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:40 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:37 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:23 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:14 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:12 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:10 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 09:05 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:58 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:53 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:52 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:52 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:46 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:37 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:33 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:33 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:32 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:20 Migracja danych Modyfikacja treści
17.08.2017 08:11 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 15:28 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 15:27 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 15:25 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 15:19 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 15:10 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 15:03 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:50 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:49 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:48 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:47 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:44 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:42 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:32 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:30 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:27 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:11 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:11 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:09 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:09 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:07 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:04 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 14:03 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:54 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:52 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:49 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:46 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:46 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:44 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:41 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:39 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:38 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:36 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:35 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:34 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:32 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:31 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:26 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 13:15 Migracja danych Modyfikacja treści
16.08.2017 12:45 Migracja danych Utworzenie strony