Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Organizacje pozarządowe - archiwum

2015-12-17

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza wyniki głosowania na kandydatów do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. W skład Rady powołanych zostanie 9 kandydatów z największą liczbą głosów. Publikujemy informację o kandydatach uwzględniająca liczbę otrzymanych głosów, a także wykaz organizacji pozarządowych, które oddały głos.

Wyniki naboru:

 


2015-10-09

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”. 
Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 12 października 2015 r. do dnia 26 października 2015 r.

Pliki do pobrania:

  • Zarządzenie Nr 2062/VII/2015 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016"
  • Formularz konsultacji [>>>.doc] [>>>.pdf]

2012-11-08

Informacja o możliwości przystąpienia w roku 2013 do prac społecznie użytecznych realizowanych na terenie miasta Łodzi >>>


2012-01-25

Załącznik Nr 20
do zarządzenia Nr 1732/VI/12
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 25 stycznia 2012 r.

Ogłoszenie 

Prezydent Miasta Łodzi 

ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie likwidacji niektórych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 14 lutego 2012 r. w formie zgłaszania propozycji, uwag i opinii na piśmie, na formularzu konsultacji, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Henryka Sienkiewicza 5, w pokoju 438, w godzinach pracy urzędu.

Szczegóły >>>

 


2012-01-02

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 1643/VI/11
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Ogłoszenie 

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych.

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 16 stycznia 2012 r. do dnia 30 stycznia 2012 r. w formie zgłaszania propozycji, uwag i opinii na piśmie, na formularzu konsultacji, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi www.uml.lodz.pl, w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 w pok. 205, w godzinach pracy urzędu.

Szczegóły >>>


2011-10-13

Prace społecznie użyteczne

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ informuje o możliwości przystąpienia w roku 2012 do prac społecznie użytecznych realizowanych na terenie miasta Łodzi. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłania go w formie pisemnej do dnia 30 listopada br. na adres: Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź.

Szczegóły >>>

 


2010-09-29

Prace społecznie użyteczne

Biuro ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ informuje o możliwości przystąpienia w roku 2011 do prac społecznie użytecznych realizowanych na terenie miasta Łodzi. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłania go w formie pisemnej do dnia 25 listopada br. na adres: Biuro ds. Promocji Zatrudnienia UMŁ, ul. Piotrkowska 115, 90-430 Łódź.

Szczegóły >>>


2010-09-23

Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 4799/V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 21 września 2010 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.

Konsultacje odbędą się w okresie od 1 października 2010 r. do 14 października 2010 r.

Szczegóły >>>


2010-09-22

Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 4793/V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 17 września 2010 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146 i Nr 127, poz. 857) w zakresie:

zorganizowania konferencji dla min. 70 przedstawicieli łódzkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy, jak również przedstawicieli administracji publicznej, na temat współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi w 2010 r. oraz istotnych problemów środowiska organizacji pozarządowych, obejmującej w szczególności:

  • prezentację osiągnięć łódzkich organizacji pozarządowych,
  • wystąpienia ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządu,
  • zajęcia o charakterze warsztatowym, dotyczące istotnych problemów środowiska organizacji pozarządowych, w tym zajęcia o charakterze integrującym.

Szczegóły >>>


2010-03-01

Program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.

Program współpracy >>>

Uchwała Nr LXXII/1378/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2010”.


2009-01-02

Program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na 2009 r.

Program współpracy >>>

Uchwała Nr XLVI/925/08 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2009” >>>


2008-10-15


2008-07-01

Ogłoszenie o naborze partnerów

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi ogłasza nabór partnerów – organizacji pozarządowych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Urząd Miasta Łodzi jako Administrator Partnerstwa przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założenia projektu są zgodne z Priorytetem VII. PO KL – Promocja integracji społecznej, Działaniem 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałaniem 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Głównym celem Partnerstwa będzie aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych, a także integracja społeczna osób bezrobotnych i niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty rozwijające umiejętności społeczne, szkolenia zawodowe, doradztwo indywidualne, prawne, socjalne i psychologiczne oraz przygotowanie zawodowe. Projekt, skierowany do 120 uczestników będzie trwał 2 lata, szacunkowa wartość projektu wyniesie ok. 2 000 000 zł.

UMŁ informuje, iż przy naborze partnerów do realizacji działania będą brane pod uwagę:

  • Doświadczenie potencjalnych partnerów w realizacji projektów o podobnym charakterze w obszarach tematycznych związanych z projektami społecznymi,
  • Zgodność działania statutowego potencjalnego partnera z celami planowanego projektu,
  • Oferowany wkład potencjalnego partnera w zakresie kadrowym i bazy lokalowej.

Podmioty zgłaszające swoje uczestnictwo w projekcie, winny posiadać wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Dodatkowym atutem będzie prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego lub doradztwa personalnego.
Zaplecze infrastrukturalne zgłaszających się podmiotów powinno być przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 7 lipca 2008 r. 
Wynik przeprowadzanego naboru zostanie podany do publicznej wiadomości w formie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ oraz na tablicy ogłoszeń UMŁ, ul. Piotrkowska 104.
O wyborze oferty zadecyduje komisja powołana zarządzeniem Dyrektora Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ.

Informacje dodatkowe, wraz z oświadczeniem i wzorem oferty, można uzyskać w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, ul. Piotrkowska 113, pok. 202, tel. (042) 638 46 32.

Z wybranym oferentem, po zakończonych pracach związanych z konstruowaniem projektu zostanie zawarta umowa o Partnerstwie, regulująca kwestie współpracy przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie naboru >>>


2008-03-25
Ostatnia aktualizacja: 2008-10-14

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, dotyczącego działalności wspomagającej szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegóły >>>


Program współpracy Łodzi z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 

Program współpracy >>> 

Uchwała Nr VI/89/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Mieście Łodzi w latach 2007-2013” >>>

Uchwała Nr XVII/287/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego w Mieście Łodzi >>>

Uchwała Nr XVII/289/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007 - 2013 dla miasta Łodzi >>>

Zarządzenie Nr 4419/IV/06 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Zapobiegającego Porzucaniu Dzieci „Mamo! Nie porzucaj mnie!” >>>

 Informację wprowadził(a): Migracja danych (22.08.2017 09:53)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (30.01.2018 09:20)

Ilość odwiedzin: 6168

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
30.01.2018 09:20 Violetta Gandziarska Modyfikacja treści
01.09.2017 10:02 Migracja danych Modyfikacja treści
01.09.2017 09:45 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 12:21 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 12:19 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 12:17 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 12:16 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 12:13 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 11:45 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 11:45 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 11:39 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 11:17 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 11:05 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 10:48 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 09:53 Migracja danych Utworzenie strony