Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

2012-11-08

Prace społecznie użyteczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi uprzejmie informuje o możliwości przystąpienia w roku 2013 do prac społecznie użytecznych realizowanych na terenie miasta Łodzi. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłania go w formie pisemnej do dnia 27 listopada br. na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 149, 90-440 Łódź.

Wszelkich informacji udziela pracownik MOPS w Łodzi – starszy inspektor Pan Arkadiusz Jędrzejewski nr tel. 042 632-40-34 wew. 132.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych określa art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. z 2011 r. nr 155 poz. 921).
Podmiotami organizującymi prace społecznie użyteczne mogą być:

  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej, tj. ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze, ośrodki wsparcia, ośrodki interwencji kryzysowej, powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej.
  • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
  • organizacje pozarządowe realizujące zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych.
  • instytucje działające na rzecz społeczności lokalnej, nie działające w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej, tj. w urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminę nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli są one jednostkami budżetowymi, np.: szkołach, domach kultury, bibliotekach, żłobkach i przedszkolach.

 

Pliki do pobrania:

  • Zgłoszenie wolnego miejsca pracy do prac społecznie użytecznych na rok 2013 [>>>.doc] [>>>.pdf]

Informację wprowadził(a): Migracja danych (22.08.2017 11:06)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (22.08.2017 11:12)

Ilość odwiedzin: 1838