Poza Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i Komisjami Dialogu Obywatelskiego, przedstawicie organizacji pozarządowych wchodzą w skład szeregu ciał doradczych i zespołów działających w różnych obszarach pożytku publicznego przy Urzędzie Miasta Łodzi.2. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zespół liczy 20 członków, reprezentujących podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie powołujące zespół4. Zespół ds. opracowania Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych w Łodzi

Zadaniem zespołu jest opracowanie Wieloletniego Programu Działań Antydyskryminacyjnych na podstawie profesjonalnej diagnozy.

Zarządzenie powołujące zespół


5. Łódzka Rada Sportu

Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym i zajmuje się m.in analizą problematyki finansowej związanej z kulturą fizyczną i sportem w Łodzi oraz analizą problematyki prowadzenia działań sportowych dla różnych grup mieszkańców.

Zarządzenie w sprawie powołania Łódzkiej Rady Sportu
8. Rada ds. Zwierząt

Rada doradza Prezydentowi Miasta we wszystkich sprawach z zakresu problematyki związanej z bezdomnością zwierząt oraz jej przeciwdziałania na terenie Miasta Łodzi, a także szeroko pojętego dobrostanu zwierząt.

Zarządzenie powołujące Radę


9. Rada ds. Rozwiązywania Problemu Bezdomności

Rada jest ciałem opiniodawczo-doradczym w zakresie rozwiązywania problemów bezdomności oraz rozwiązywaniach bieżących i perspektywicznych problemów w tym zakresie.

Zarządzenie powołujące Radę

---------------------

Zespoły, które zakończyły prace:

- Zespół ds. Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń w mieście". Zadaniem zespołu było m.in opracowanie wątków tematycznych poddanych pod obrady Panelu, nadzór nad poprawną realizacją zadania powierzonego Operatorowi, Weryfikacja rekomendacji, które poddane zostaną pod głosowanie panelistów i opracowanie raportu z przebiegu panelu.


Metryka strony i historia zmian