Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ
SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy Łodzi bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

CO WE WNIOSKU?

Wniosek możesz złożyć tylko na specjalnym formularzu: Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 115 90-430 Łódź Do wniosku możesz dołączyć w szczególności: kosztorys projekty budowlane decyzję o pozwoleniu na budowę.

WERYFIKACJA

Sprawdzimy czy Twój wniosek jest wypełniony poprawnie. Jeżeli coś będzie wymagało zmian, skontaktujemy się z Tobą.

OPINIOWANIE

Gdy sprawdzimy, że Twój wniosek jest kompletny, zostanie on zaopiniowany przez Zespół ds. rozpatrywania wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych.

AKCEPTACJA

Jeżeli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to zostanie skierowany do realizacji przez urzędników zajmujących się danym tematem.

OPRACOWANIE WSPÓLNE

Osoby te skontaktują się z Tobą. Wspólnymi siłami przygotujecie: potrzebną dokumentację do przeprowadzenia inicjatywy harmonogram kosztorys umowę o przygotowanie inicjatywy lokalnej

REALIZACJA

Realizujesz inicjatywę.


FORMULARZ WNIOSKU

Wniosek możesz złożyć tylko na specjalnym formularzu:

Biuro Aktywności Miejskiej
Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 115
90-430 Łódź

Do wniosku możesz dołączyć w szczególności:

  • kosztorys
  • projekty budowlane
  • decyzję o pozwoleniu na budowę

Gdy sprawdzimy, że Twój wniosek jest kompletny, zostanie on zaopiniowany przez Zespół ds. rozpatrywania wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych.

Powodzenia!


Przy ocenie wniosku uwzględniamy następujące kryteria:

  1. potrzebę mieszkańców w zakresie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  2. zgodność zadania z kierunkami rozwoju Miasta Łodzi, zawartymi w strategiach i programach miejskich
  3. udział finansowy Wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej
  4. wkład rzeczowy Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej
  5. wkład pracy społecznej zadeklarowany przez Wnioskodawcę
  6. zaawansowanie przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej (np. dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zezwolenia)

 


WAŻNE: Przy ocenie wniosku możemy brać również pod uwagę ilość osób lub podmiotów zgłaszających inicjatywę lokalną, wydatki po stronie budżetu Miasta Łodzi oraz koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, jeśli wystąpią, ponoszone przez Miasto Łódź po jej zrealizowaniu.Metryka strony i historia zmian