Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ
  1. Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy miasta Łodzi bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Wnioski mogą być składane na formularzu, którego wzór został określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi bezpośrednio do Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115, II piętro

Pobierz wniosek >>>

  1. Prezydent Miasta Łodzi powołuje Zespół którego celem jest zaopiniowanie zgłoszonych ds. wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych.

Zespół przy ocenie wniosku uwzględnia następujące kryteria:

1) potrzebę mieszkańców w zakresie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

2) zgodność zadania z kierunkami rozwoju Miasta Łodzi, zawartymi w strategiach i programach miejskich;

3) udział finansowy Wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej;

4) wkład rzeczowy Wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej;

5) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez Wnioskodawcę;

6) zaawansowanie przygotowań do realizacji inicjatywy lokalnej (np. dokumentacja projektowo-kosztorysowa, zezwolenia).

Przy ocenie wniosku Zespół może dodatkowo brać pod uwagę ilość osób lub podmiotów zgłaszających inicjatywę lokalną, wydatki po stronie budżetu Miasta Łodzi oraz koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, jeśli wystąpią, ponoszone przez Miasto Łódź po jej zrealizowaniu

  1. Wnioski rozpatrzone pozytywnie kierowanie są do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi lub miejskich jednostek organizacyjnych.


Metryka strony i historia zmian