array(4 items)
  caller => 'TYPO3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection::sql_query' (53 chars)
  ERROR => 'Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction' (66 chars)
  lastBuiltQuery => '
        DELETE tags2, cache1 FROM cf_cache_rootline_tags AS tags1 J
      OIN cf_cache_rootline_tags AS tags2 ON tags1.identifier = tags2.identifier J
      OIN cf_cache_rootline AS cache1 ON tags1.identifier = cache1.identifier WHER
      E tags1.tag = 'pageId_8432'
' (255 chars) debug_backtrace => '{closure}#47 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\Application->run#46 // TYPO3\CMS\Cor
      e\Core\Bootstrap->handleRequest#78 // TYPO3\CMS\Frontend\Http\RequestHandler
      ->handleRequest#311 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendContr
      oller->INTincScript#232 // TYPO3\CMS\Frontend\Controller\TypoScriptFrontendC
      ontroller->recursivelyReplaceIntPlaceholdersInContent#3490 // TYPO3\CMS\Fron
      tend\Controller\TypoScriptFrontendController->INTincScript_process#3524 // T
      YPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->cObjGetSingle#3579 //
       TYPO3\CMS\Frontend\ContentObject\ContentObjectRenderer->render#859 // TYPO3
      \CMS\Frontend\ContentObject\UserContentObject->render#943 // TYPO3\CMS\Front
      end\ContentObject\ContentObjectRenderer->callUserFunction#40 // call_user_fu
      nc_array#7322 // TYPO3\CMS\Extbase\Core\Bootstrap->run# // TYPO3\CMS\Extbase
      \Core\Bootstrap->handleRequest#193 // TYPO3\CMS\Extbase\Service\CacheService
      ->clearCachesOfRegisteredPageIds#216 // TYPO3\CMS\Extbase\Service\CacheServi
      ce->clearPageCache#90 // TYPO3\CMS\Core\Cache\CacheManager->flushCachesInGro
      upByTag#71 // TYPO3\CMS\Core\Cache\Frontend\AbstractFrontend->flushByTag#198
       // TYPO3\CMS\Core\Cache\Backend\Typo3DatabaseBackend->flushByTag#144 // TYP
      O3\CMS\Core\Database\DatabaseConnection->sql_query#290 // TYPO3\CMS\Core\Dat
      abase\DatabaseConnection->debug#1104
' (1328 chars)
KDO ds. kultury - BIP ŁÓDŹ

Czym są KDO?

 • KDO to ciało doradczo-opiniujące powołane przy danym wydziale Urzędu Miasta Łodzi (UMŁ),
 • Ich celem jest ulepszenie działań na rzecz mieszkańców Łodzi w danym obszarze życia społecznego (np. edukacja, kultura, ochrona środowiska itp),
 • W skład wchodzą przedstawiciele organizacji i UMŁ z danego obszaru tematycznego.

 


Jak powstają KDO?

 • Powoływane są na wniosek 5 organizacji działających w danej sferze życia publicznego,
 • Decyzję o powołaniu Komisji podejmuje Prezydent.

Jakie kompetencje mają KDO?

 • konsultują i współtworzą dokumenty i projekty aktów wydawanych przez władze Miasta w danym obszarze (np. Program Opieki Nad Zwierzętami, Standardy Dostępności dla osób z niepełnosprawnościami itp.),
 • konsultują projekty ogłoszeń konkursowych dla organizacji pozarządowych w obszarze działalności danej KDO, 
 • uzgadniają zakres priorytetowych zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym w danym obszarze działalności,
 • diagnozują potrzeby organizacji pozarządowych działających w danej sferze,
 • mogą występować do organów Miasta z wnioskami/stanowiskami dot. ważnych spraw z zakresu obszaru działalności KDO,
 • współpraca z Pełnomocnikiem i Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Jakie podjąć kroki by założyć KDO?

 • Zastanów się co chcesz zmienić w Łodzi i jak chcesz współpracować w tym zakresie z Urzędem Miasta,
 • Napisz wniosek, w którym określisz obszary tematyczne w jakich chcesz działać,
 • Zbierz przynajmniej 5 organizacji działających w danej sferze i wskaż osoby odpowiedzialne za ich reprezentowanie,
 • Złóż do Prezydenta Miasta wniosek o powołanie KDO.

 


Jak dołączyć do istniejącego KDO?

 • Zorientuj się jakie KDO już w Łodzi funkcjonują i złóż deklaracje przystąpienia do KDO. Pamiętaj, że możesz przystąpić do KDO, którego obszar jest zgodny z Twoim statutem.

 KDO w szczegółach

Najczęściej zadawane pytania

KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO


Metryka strony i historia zmian