Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

 

Prezentujemy harmonogram konkursów ofert na zadania realizowane w roku 2021.

Harmonogram został stworzony na podstawie projektu budżetu Miasta na rok 2021. Kwoty podane poniżej mogą ulec zmianie, jeśli budżet miasta przyjęty zostanie w innej formie.


Nazwa komórki/jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi

Nazwa zadania konkursowego

Wysokość środków przeznaczonych
na realizację zadania konkursowego

Termin ogłoszenia konkursu

Wydział Sportu

 

Wspieranie rozwoju sportu

6 859 000 zł

I nabór

styczeń 2021

 

II nabór

czerwiec 2021

Wspieranie szkolenia sportowego

4 400 000 zł

styczeń 2021

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych

1 400 000 zł

I nabór

styczeń 2021

 

II nabór

luty 2021

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów

450 000 zł

styczeń 2021

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych

430 530 zł

styczeń 2021

Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

350 000 zł

styczeń 2021

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian

320 000 zł

styczeń 2021

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej

240 000 zł

styczeń 2021

Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością

120 000 zł

styczeń 2021

Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj

19 900 zł

luty 2021

Nordic walking na Rudzie

19 900 zł

luty 2021

Nordic walking w Dolinie Łódki

19 900 zł

luty 2021                                                                                                    

Nordic walking na Widzewie Wschodzie

11 500 zł

luty 2021

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - MOSiR, ul. Karpacka 61

39 500 zł

kwiecień 2021

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - Hala Anilana, ul. Sobolowa 1

38 500 zł

luty 2021

Unihokej bawi, uczy i wychowuje - ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży - hala Wifama ul. Niciarniana 1/3

44 800 zł

luty 2021

Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży - Wzniesień Łódzkich

30 000 zł

kwiecień 2021

Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży - Nad Nerem

30 000 zł

kwiecień 2021

 

Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży - Ruda

30 000 zł

kwiecień 2021

 

Pomóż nam stworzyć przyszłą gwiazdę polskiego sportu - zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży - Dolina Łódki

30 000zł

kwiecień 2021

 

Bieg z mapą po Janowie

5 000 zł

luty 2021

Wydział Edukacji

 

Aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży

102 900 zł

marzec/kwiecień 2021

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

153 860 zł

Ogłoszenie  o konkursie i konkurs realizowany jest przez Wydział Zdrowia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę

31 000,00 zł

I kwartał

2021 r.

Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej

0,00 zł

(zadanie zostanie zlecone w przypadku zabezpieczania środków finansowych)

I kwartał

2021 r.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

83 350,00 zł

I kwartał 2021 r.

Prowadzenie działań resocjalizacyjnych
i opiekuńczych wobec osób
z problemem alkoholowym – prowadzenie hostelu
dla mężczyzn w obszarze rewitalizacji

90 000,00 zł

IV kwartał 2021 r.

Prowadzenie działań resocjalizacyjnych
i opiekuńczych wobec osób
z problemem alkoholowym – prowadzenie hostelu
dla kobiet w obszarze rewitalizacji

70 000,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Organizowanie
i prowadzenie banków żywności

50 000,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w tym: Prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych
dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)

876 000,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Organizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego
w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci
i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym
w obszarze rewitalizacji

865 648,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Organizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji

559 752,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu

129 600,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Realizacja programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób z problemem narkotykowym, które ukończyły program terapeutyczny

16 000,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Realizacja programów reintegracji społecznej osób
z problemem narkotykowym, które ukończyły program terapeutyczny

14 000,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze

5 100,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Udzielanie schronienia w schronisku dla bezdomnych mężczyzn i w schronisku dla bezdomnych kobiet, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

1 324 062,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Realizacja programu osłonowego pn. " Świetlica dla bezdomnych " funkcjonującego w obszarze rewitalizacji

 

53 900,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego poza obszarem rewitalizacji

57 173,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji

228 692,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowych domów samopomocy.

5 152 350,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy

605 664,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

14 576 650,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji

99 767,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji

99 767,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Prowadzenie " Autobusu dla bezdomnych i potrzebujących"

59 000,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Realizacja programu osłonowego pn.:"Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"

158 447,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji

22 000,00 zł

IV kwartał 2021 r.

 

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

416 000,00 zł

IV kwartał 2021 r.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Działania na rzecz dzieci przewlekle chorych wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 rok

326 000,00 zł

Styczeń 2021 r.

Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV

100 000,00 zł

I kwartał 2021 r.

Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz prowadzenie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami

130 000,00 zł

Marzec 2021 r.

Promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi

100 000,00 zł

II kwartał 2021 r.

Wydział Kultury

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1 468 000,00 zł

22 grudnia 2020 r.

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – badania sektora kultury (wdrażanie i ewaluacja Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi)

130 000,00 zł

luty/marzec 2021 r.

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wydawania w 2021 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.

60 000,00 zł

luty 2021 r.

Rezydencje artystyczne w Łodzi. Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

50 000,00 zł

marzec 2021 r.

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczącego budżetu obywatelskiego na 2021 r.  zadanie pn. „Dwór Szlachecki  Załęskiego – poszukiwanie zaginionego Zarzewa”

19 000,00 zł

29 grudnia 2020 r.

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczącego budżetu obywatelskiego na 2021 r.  Zadanie nr 1: Kino Plenerowe – Stawy Stefańskiego vol. 3; Zadanie nr 2 : Kino Plenerowe przy Skwerze Dubaniewicza

120 000,00 zł

styczeń 2021 r.

Biuro Aktywności Miejskiej

Promocja i organizacja Wolontariatu

45 000,00 zł

I kwartał 2021 r.

Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych

95 100 zł

I kwartał 2021 r.

Fundusz Wkładów Własnych

200 000 zł

I kwartał 2021 r.


Metryka strony i historia zmian