Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Wspólne projekty, czyli jak nawiązać współpracę partnerską z Miastem?

Organizacje pozarządowe ubiegające się o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych mogą liczyć na udział Miasta Łodzi jako partnera w planowanym przedsięwzięciu. Przedstawiamy kilka kluczowych informacji, które mogą się przydać organizacjom zainteresowanym nawiązaniem współpracy partnerskiej.

Po pierwsze, wola obu stron

Warto zacząć od tego, że partnerstwo może zaistnieć tylko wtedy gdy obie strony czuć będą potrzebę realizacji danego projektu. Program Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi definiuje partnerstwo jako zasadę równości stron, wspólnego definiowania problemów i celów oraz łączenia zasobów w celu ich realizacji. Wskazuje więc, że osiągnięcie wspólnej zgody na formułę projektu jest niezbędne

Koncepcja podstawą do wspólnej pracy

Organizacja poszukująca partnera powinna już na wstępie wiedzieć co chce osiągnąć, w jaki sposób chce tego dokonać oraz jak widzi udział partnera w planowanym przedsięwzięciu. Stąd też zachęcamy by organizacja pozarządowa proponując Miastu współpracę partnerską przedstawiała koncepcję projektu zawierająca cel zadania, założenia merytoryczne, planowane działania i proponowany udział partnera w projekcie.

Taką koncepcję, zgodnie z Programem Współpracy na rok 2019, składa się do Biura Aktywności Miejskiej, które pośredniczyć będzie we współpracy z właściwą komórką merytoryczną urzędu z uwagi na charakter realizowanego zadania.

Wzór pisma z propozycją nawiązania partnerstwa z Miastem możesz pobrać TUTAJ >>>

Koncepcję rozumie się tu jako wstępny pomysł na projekt, który w toku dalszej dyskusji partnerów może (a nawet powinien) być ulepszany, doprecyzowany z punktu widzenia efektywności zadania i roli partnerów. Współpraca powinna więc zakładać możliwość wpływu na merytorykę projektu ze strony obu partnerów (zdecydowanie odradzamy sytuacje, w których Urząd Miasta Łodzi otrzymuje gotowy projekt a jego rola ogranicza się jedynie do podpisania dokumentu).

Im wcześniej tym lepiej

Zaleca się by inicjatywa współpracy partnerskiej podejmowana była przez organizacje możliwie na jak najwcześniejszym etapie (o ile jest to możliwe najlepiej przynajmniej 1 miesiąc przed końcowym terminem składania wniosku o dofinansowanie). Głównie w trosce o czas na wspólne i lepsze dopracowanie propozycji (zwiększające szanse na późniejsze dofinansowanie), ale również z uwagi na specyfikę pracy Urzędu (konieczny czas na przeprowadzenie niezbędnych formalności). Partnerskie porozumienie (bądź inna deklarację współpracy w postaci np. listu intencyjnego) podpisuje Prezydent Miasta Łodzi, co nigdy nie dzieje się z dnia na dzień. W takich sytuacjach koncepcja musi być poparta wcześniej przez Dyrektora Komórki Merytorycznej (która będzie głównym „wykonawcą” późniejszych założeń projektu), Dyrektora właściwego Departamentu UMŁ czy Skarbnika Miasta Łodzi (jeśli projekt zakłada skutki finansowe dla Miasta).

Urząd Miasta Łodzi na etapie wstępnej propozycji będzie analizował czy zakres proponowanego zadania wpisuje się np. w priorytetowy zakres zadań publicznych realizowanych przez Miasto z III sektorem (zadania priorytetowe na każdy rok wskazuje Program Współpracy Miasta Łodzi z Organizacjami Pozarządowymi), czy proponowane zadanie jest zgodne z programami obowiązującymi w Mieście Łodzi (np. Polityką Społeczną 2020+, Strategią Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ itp), czy np. zadanie nie powiela się z działaniami już realizowanymi w Łodzi, czy organizacja zgłaszająca się z propozycją partnerstwa dysponuje zasobami umożliwiającymi realizację zadania, czy Miasto jest w stanie ponieść koszt wkładu finansowego (jeśli będzie on w danych projekcie wymagany) itp. Między innymi na tej podstawie Miasto Łódź deklarować może wolę udziału w projekcie.

Uwaga: Miasto Łódź nie ma obowiązku bycia partnerem w każdym proponowanym projekcie, tak jak nie każda organizacja pozarządowa realizująca projekt musi widzieć Miasto jako partnera w jego realizacji (zgodnie z zasadą suwerenności stron opisaną w Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych >>>). Partnerstwo w ramach zadania powinno być więc dobrowolne, gdzie korzyści z udziału w jego realizacji dostrzegane są przez obu partnerów.

Miasto też może poszukiwać partnera

Opisane powyżej kroki dotyczą sytuacji, w której organizacja pozarządowa chce nawiązać współpracę partnerską z Miastem. W przypadku gdy Miasto Łódź decyduje się na pozyskanie partnera z sektora pozarządowego każdorazowo powinno ogłosić konkurs ofert w tym względzie. Procedura powinna być przeprowadzona z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów (a w przypadku projektów współfinansowanych ze środków UE zgodnie z Art. 28.a  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju >>>). Na etapie późniejszej współpracy Miasto Łódź zobowiązane jest do przestrzegania zasad suwerenności stron i partnerstwa w takim samym wymiarze jak dotyczy to organizacji pozarządowych.

Możliwa jest także sytuacja, w której organizacja szuka partnera spośród innych organizacji pozarządowych. Wtedy Urząd Miasta Łodzi może pomóc rozpowszechnić informację - np. za pośrednictwem portalu. W takich sytuacjach warto też pamiętać o stronie www.eurodesk.pl (i skorzystać z  wyszukiwarki partnerów), a także o podstronie "Partner do projektu" na stronie www.ngo.pl.

 

 

 


Metryka strony i historia zmian