Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego to ciało doradcze Prezydenta Miasta Łodzi z zakresu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Rada m.in opiniuje ważne akty prawne, inicjuje działania, proponuje nowe narzędzia współpracy, rozwiązuje sprawy konfliktowe.
W Łodzi Działalności Rada Pożytku Publicznego funkcjonuje już II kadencję. W jej skład wchodzi 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych (z czego 9 pochodzi z otwartych wyborów), 3 przedstawicieli urzędu i 3 Radnych Rady Miejskiej w Łodzi. Wybory organizowane są co 2 lata, a przedstawiciele NGO zasiadający w Radzie stanowić mają swoistą reprezentację łódzkiego III sektora.

Do zadań rady pożytku publicznego w szczególności należy:

  1. opiniowanie projektu strategii rozwoju Miasta Łodzi,
  2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,
  4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,
  5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe,
  6. podejmowanie inicjatyw dotyczących sektora pozarządowego,
  7. wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi,

Reprezentanci organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Łodzi mogą zgłaszać ważne sprawy dotyczące współpracy Miasta z III sektorem bezpośrednio do przedstawicieli łódzkiej Rady. Jeśli Rada uzna postulat za istotny może omówić go na otwartym posiedzeniu oraz pomóc znaleźć rozwiązanie.

Kontakt do członków/członkiń łódzkiej Rady

Wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych z Łodzi zachęcamy do współpracy z Radą, a także śledzenia jej inicjatyw i działań na stronach portalu Łódź Aktywnych Obywateli

Zobacz: