Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi, zlecanie zadań własnych Miasta

Podstawowe ramy współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi określają w tej chwili:

    1. Uchwała Nr LII/1083/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013”
    2. Zarządzenie Nr 3346/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2533/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji"
    3. Zarządzenie Nr 1135/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału Miasta Łodzi na strefy oraz ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy na 2012 r. >>> 
Szczegółowe zestawienie realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe w roku 2012 >>> 

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy na 2011 r. >>>


Informację wprowadził(a): Migracja danych (23.08.2017 08:22)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (01.09.2017 10:12)

Ilość odwiedzin: 3715