Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 22.08.2017 08:26 do 22.08.2017 08:42.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Współpraca, wspieranie i powierzanie zadań publicznych


Zasady współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi określają:

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)
  plik do pobrania >>>
 • Uchwała Nr LXXVI/1568/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”
 • Uchwała Nr LII/1082/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2013-2015”
 • Wspieranie lub powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych odbywa się w trybie konkursów ofert. Ramowy wzór oferty, umowy oraz sprawozdania z wykonania zadania publicznego określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz.25).
  plik do pobrania >>>

 

Informacje o ogłoszonych konkursach ofert można znaleźć na stronie BIP – (http://bip.uml.lodz.pl/)

Tryby ubiegania się przez organizacje pozarządowe o środki finansowe ze strony Miasta Łodzi na realizację zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie >>>

Harmonogram otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Miasta w 2013 r. >>>

Informacja nt. środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych >>>

Dodatkowe informacje o zasadach współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi, a także informacje o konkursach ofert ogłaszanych przez inne podmioty >>>

Inicjatywa lokalna

Nową formą realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami, wprowadzoną do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 r., jest inicjatywa lokalna.

Kwestie inicjatywy lokalnej reguluje:

 • rozdział 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 19b - 19h)
 • uchwała nr XCII/1650/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych wraz z formularzem wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 • uchwała nr XXV/408/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosku o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

 

Tryb uproszczony uzyskania dotacji (z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Na mocy art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł
 • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust.3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć 20 000 zł w danym roku kalendarzowym

 

O przyznaniu środków na podstawie art. 19 a ww. ustawy decyduje Prezydent Miasta Łodzi, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznych jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Do oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, należy załączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji,
 • w przypadku wyboru innego przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego, lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu oferty do Urzędu Miasta Łodzi, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi,
 • stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 • stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl)
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag podpisywana jest umowa dotycząca realizacji zadania publicznego.

 

Informacja o zgłoszonych ofertach na mocy art. 19 a >>>

 
Dokumenty do pobrania:
  
 
Szczegółowych informacji udziela:

Biuro ds. Partycypacji Społecznej
 
Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 
ul. Piotrkowska 153
 
90-440 Łódź
 
II piętro, pok. 208 tel. +48 (42) 638-46-99, tel. +48 (42) 272-63-74