Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Aleksandra 32, Drwęckiej bez numeru, Drwęckiej 13, Młynek 7 oraz Młynek 9

Informacja o odwołaniu przetargu [.pdf] 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Aleksandra 32, obr. G-41, dz. nr 29, pow. 1 203 m2, KW nr LD1M/00092704/0 oraz obr. G-41, dz. nr 47/72, pow. 6 m2, KW nr LD1M/00269144/8.

Nieruchomości zabudowane są drewnianym, parterowym budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym, niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy 57 m2 w złym stanie technicznym oraz budynkami gospodarczymi bez wartości użytkowej. Nieruchomości są ogrodzone.
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 29 w obrębie G-41 pokryta jest ogrodową roślinnością ruderalną i urządzoną roślinnością ogrodową z udziałem drzew i krzewów. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach przez istniejący zjazd z ulicy Aleksandra 32, która jest drogą publiczną kategorii gminnej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815 i 2020). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 29 i 47/72 w obrębie G-41 znajdują się:

 1. przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, strefa ochronna wynosi pas toru powiększony o 0,3 m z każdej strony;
 2. polietylenowe przyłącze niskiego ciśnienia DN40 eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi;
 3. fragment przyłącza wodociągowego ø 32 mm, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. (dla przyłącza należy zachować pas ochronny wynoszący po 2,5 m po obu stronach przewodu); w pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień.
  Na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 29 w obrębie G-41 znajduje się:
  1. fragment przyłącza kanalizacji sanitarnej D=0,15 m, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., znajdującego się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  2. wewnętrzna instalacja wodociągowa ø 40 mm i kanalizacji sanitarnej d=15 m, stanowiące własność Miasta, które jako części składowe podlegają sprzedaży;
  3. studnia (zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową).

Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 305 000 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 61 000 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 050 zł (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż działki nr 29 i nr 47/72 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

 • Drwęckiej bez numeru, obr. B-53, dz. nr 83/4, pow. 1039 m2, KW nr LD1M/00316538/2

Na terenie działki znajdują się nie związane trwale z gruntem drewniana altana i pomieszczenie gospodarcze, w złym stanie technicznym. Granice sprzedawanej działki częściowo narusza budynek gospodarczy znajdujący się na działce sąsiedniej oznaczonej numerem 79 w obrębie B-53. Ogrodzenie znajdujące się od ulicy Drwęckiej nie jest usytuowane zgodnie z granicą ewidencyjną nieruchomości.
Na terenie działki znajdują się pozostałości po nasadzeniach drzew owocowych (śliwy domowe, jabłonie), rośnie orzech włoski o obwodzie pni 54 cm, 62 cm, 58 cm oraz wierzba mandżurska o obwodzie pnia wynoszącym 48 cm. Zgodnie z mapą zasadniczą na terenie działki znajduje się obiekt przyrodniczy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
W pasie drogowym ulicy Drwęckiej znajduje się wodociąg ø150 mm, którego pas ochronny o szerokości 3 m od osi wodociągu obejmuje częściowo teren sprzedawanej nieruchomości. W strefie ochronnej nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień. Infrastruktura stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany zjazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815 i 2020). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjna oraz gazowa w ulicy Telefonicznej.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Drwęckiej 13, obr. B-53, dz. nr 83/6, pow. 1014 m2, KW nr LD1M/00317589/1

Nieruchomość jest niezabudowana. Ogrodzenie nieruchomości od strony frontowej oraz częściowo od strony północnej nie jest usytuowane zgodnie z granicami ewidencyjnymi nieruchomości.
Na terenie działki znajdują się liczne pozostałości po nasadzeniach drzew owocowych (głównie śliwy, jabłonie, grusze) oraz klon jesionolistny o obwodzie pnia wynoszącym 74 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
W ulicy Drwęckiej znajduje się infrastruktura:

 1. przy granicy z działką 83/6 uzbrojenie wodociągu - hydrant przeciwpożarowy;
 2. wodociąg ø150 mm, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o., którego pas ochronny o szerokości 3 m od osi wodociągu obejmuje częściowo teren sprzedawanej nieruchomości, w strefie ochronnej nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany zjazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815 i 2020). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjna oraz gazowa w ulicy Telefonicznej.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej niskiej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1.  udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Młynek 7, obr. G-19, dz. nr 224/1, pow. 628 m2, KW nr LD1M/00106378/7

Nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona.
Teren nieruchomości porośnięty jest zagajnikiem młodych drzew i krzewów (klonu zwyczajnego, leszczyny pospolitej i czeremchy amerykańskiej) oraz pozostałością sadu w postaci śliw i wiśni. Ewentualne usunięcie drzew jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest sieć energetyczna i wodociągowa.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie,
zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Działka nr 224/1 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna będzie odbywać się poprzez ustanowioną przez Miasto Łódź, odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomości położone przy ulicy:

 1. Wełnianej 3, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 229/2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00130322/7,
 2. Wełnianej 5/7, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 230, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00130323/4

– na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Młynek 7, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 224/1, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00106378/7; powierzchnia gruntu zajęta pod służebność została określona na działce nr 230 na 181 m2, a na działce nr 229/2 na 134 m2.
Przebieg służebności gruntowej, o której mowa powyżej, przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1104/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Młynek 7 oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Wełnianej 3 i Wełnianej 5/7 oznaczonych jako działki nr 229/2 i 230 w obrębie G-19.
Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia
6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem O – tereny aktywne przyrodniczo w tym użytkowane rolniczo.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 11.10.2019 r., 21.02.2020 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 96 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 19 200 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 960 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do ceny doliczona zostanie wartość służebności gruntowej, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomości położone przy ulicy: Wełnianej 3, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 229/2 oraz Wełnianej 5/7, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 230 w kwocie 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) powiększona o podatek VAT (obecnie wg stawki 23%).

 • Młynek 9, obr. G-19, dz. nr 226, pow. 622 m2, KW nr LD1M/00094707/5

Nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona.
Teren nieruchomości porośnięty jest drzewami i krzewami w tym: brzozą brodawkowatą, lilakiem pospolitym, zagajnikiem młodych drzew i krzewów (klonu zwyczajnego, leszczyny pospolitej i czeremchy amerykańskiej) oraz pozostałością sadu w postaci śliw i wiśni. Ewentualne usunięcie drzew jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest sieć energetyczna i wodociągowa.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisaneprzez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie,
zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Działka nr 226 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Obsługa komunikacyjna będzie odbywać się poprzez ustanowioną przez Miasto Łódź, odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomości położone przy ulicy:

 1. Wełnianej 3, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 229/2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00130322/7,
 2. Wełnianej 5/7, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 230, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00130323/4

– na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Młynek 9, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 226, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00094707/5; powierzchnia gruntu zajęta pod służebność została określona na działce nr 230 na 181 m2, a na działce nr 229/2 na 66,5 m2.
Przebieg służebności gruntowej, o której mowa powyżej, przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1105/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Młynek 9 oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Wełnianej 3 i Wełnianej 5/7 oznaczonych jako działki nr 229/2 i 230 w obrębie G-19.
Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia
6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem O – tereny aktywne przyrodniczo w tym użytkowane rolniczo.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 11.10.2019 r., 21.02.2020 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 95 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 19 000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 950 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do ceny doliczona zostanie wartość służebności gruntowej, polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomości położone przy ulicy: Wełnianej 3, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 229/2 oraz Wełnianej 5/7, oznaczonej w obrębie G-19 jako działka nr 230, w kwocie 1 200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) powiększona o podatek VAT (obecnie wg stawki 23%).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 maja 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Mała sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości , jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości , a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony i historia zmian