Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, polegającego na edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży pod nazwą „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”

Zgodnie z częścią XII pkt 1 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 3613/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży pod nazwą „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”, podjęto decyzję o odwołaniu konkursu ofert.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3613/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 20 marca 2020 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, polegającego na edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży pod nazwą „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”.

 1. Nazwa zadania będącego przedmiotem konkursu ofert.

  Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach zadania pod nazwą „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV”.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 wynosi do 100.000,00 zł.
 3. Termin realizacji zadania.

  Od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 9 marca 2020 r., nie później niż do 18 grudnia 2020 r.
 4. Warunki realizacji zadania.

  1. W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem i zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Ogłoszenia;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. do oferty załączą poprawnie wypełnione załączniki wskazane w części IV pkt 3 oraz części XI ogłoszenia o konkursie.
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
  3. Oferta powinna być zgodna z załącznikiem Nr 1 do Ogłoszenia i zawierać informacje, o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, a także zawierać następujące informacje i załączniki:
   1. szczegółowy program zajęć dla młodzieży;
   2. konspekty poszczególnych zajęć dla młodzieży;
   3. program spotkania dla rodziców wraz z treścią informacji o tematyce zajęć;
   4. opis sposobu prowadzenia poradnictwa specjalistycznego;
   5. informacje o kwalifikacjach do prowadzenia zajęć edukacyjno-profilaktycznych wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających te kwalifikacje,
   6. załączniki wymienione w części XI ogłoszenia o konkursie.
  4. Realizacja zadania musi obejmować:
   1. przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży w wieku 13-15 lat uczącej się w placówkach edukacyjnych na terenie miasta Łodzi;
   2. przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych młodzieży, dla której będą realizowane zajęcia;
   3. zapewnienie możliwości skorzystania z anonimowego, specjalistycznego poradnictwa w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego;
   4. zapewnienie możliwości wyrażania przez młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych anonimowych opinii nt. przeprowadzonych zajęć/spotkania.
   5. Tematyka zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży powinna obejmować w szczególności zagadnienia dotyczące:
    1. biologicznych, psychologicznych, społecznych oraz kulturowych determinantów seksualności i prokreacji z uwzględnieniem tematyki niepłodności, rozwoju tożsamości seksualnej i różnic indywidualnych w tym zakresie;
    2. podejmowania świadomych decyzji oraz kształtowania odpowiedzialnych postaw w dziedzinie życia seksualnego oraz rodzicielstwa;
    3. kształtowania postaw tolerancji, akceptacji, poszanowania różnic indywidualnych w odniesieniu do seksualności oraz tworzenia relacji opartych na wzajemnym szacunku i równości płci;
    4. ryzykownych zachowań seksualnych i ich następstw, z uwzględnieniem chorób przenoszonych drogą płciową, omówienia ich objawów i profilaktyki;
    5. praw i regulacji w dziedzinie seksualności;
    6. przeciwdziałania wykorzystywaniu i przemocy seksualnej.
   6. Spotkanie informacyjne dla rodziców powinno obejmować szczegółową informację o zakresie, tematyce i sposobach przekazu informacji w trakcie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży.
   7. Zajęcia dla młodzieży powinny obejmować od 8 do 12 godzin i mieć charakter warsztatowy, interaktywny i angażujący uczniów. Wielkość grupy powinna być dostosowana do formy zajęć i nie może przekraczać liczby 30 osób.
   8. Koszt zajęć dla młodzieży musi stanowić co najmniej 70% wartości oferty.
   9. Realizator zadania będzie zobowiązany do przekazania rodzicom/opiekunom prawnym uczniów informacji o tematyce zajęć.
   10. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach.
   11. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
   12. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
   13. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. [1]), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374).
   14. Zadania powinny być realizowane na rzecz mieszkańców miasta Łodzi.
   15. Oferenci powinni dysponować wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania.
   16. Prowadzenie zajęć z młodzieżą powinno odbywać się przy udziale co najmniej jednej osoby posiadającej przygotowanie pedagogiczne.
   17. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/logo-lodzi/.
   18. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości pierwotnej wartości danej pozycji kosztorysu, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
   19. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10% wysokości pierwotnej wartości danej pozycji kosztorysu, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po uprzednim złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
   20. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10% wysokości pierwotnej wartości danej pozycji kosztorysu, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
   21. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków (koszty kwalifikowane):
    1. niezbędnych do realizacji zadania;
    2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a miastem Łódź;
    3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
    4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
    5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
   22. Kosztami kwalifikowanymi pokrywanymi z przyznanej dotacji mogą być:
    1. wynagrodzenie osób prowadzących działania/zajęcia,
    2. koszty materiałów do prowadzenia działań/zajęć,
    3. koszty wynajmu i obsługi sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań/zajęć,
    4. koszty materiałów związanych z promocją i informacją (np. druk broszur, ulotek, folderów),
    5. koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania) w wysokości nie przewyższającej 10% kwoty dotacji.
   23. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności (koszty niekwalifikowane):
    1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
    2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
    3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
    4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
    5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
    6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
    7. odliczony podatek VAT.
   24. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
   25. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
   26. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej Miasto Łódź poweźmie informację o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 5. Kryteria oceny ofert i opis sposobu oceny ofert.

  1. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej – stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
  2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z warunkami realizacji zadania zawartymi w części IV ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie które nie jest realizowane na rzecz miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym dotyczącego poziomu i sposobu obliczania minimalnego współfinansowania zadania;
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  3. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  4. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w pkt 3 mogą zostać usunięte w terminie wskazanym w wezwaniu realizatora konkursu ofert do ich uzupełnienia lub poprawy zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: bip.uml.lodz.pl. Lista podmiotów publikowana w wezwaniu zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert i nie później niż 10 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  5. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  6. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów oceny i skal punktowych:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 6 pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne (w tym programy zajęć i sposoby ich realizacji) – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 8 pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 5 pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt.
  7. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 35 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 75% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  8. Na podstawie punktowej oceny ofert Komisja Konkursowa sporządzi listę rankingową ofert. Dofinansowanie uzyskują oferty o największej liczbie punktów, aż do wyczerpania środków. O podziale środków decyduje Komisja Konkursowa.
  9. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  10. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 6. Miejsce i termin składania ofert.

  Oferty do konkursu ofert składane są w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 16 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
 7. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty zakończenia składania ofert.
 8. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.

  Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/konkursy/) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
 9. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

  Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w ciągu 3 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni.
 10. Poziom i sposób obliczania minimalnego współfinansowania zadania.

  Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, tj. finansowy udział środków własnych oferenta, bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.
 11. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

  Do oferty należy dołączyć poprawnie wypełnione załączniki:
  1. oświadczenia oferenta zgodnie z wymogami art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Ogłoszenia,
  2. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
  3. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowaniu osób go reprezentujących,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób do prowadzenia działań/zajęć.
 12. Odwołanie konkursu, przedłużenie terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

  1. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu na złożenie ofert.
  2. Zastrzega się możliwość przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert, bez podania przyczyn.
 13. Sposób złożenia oferty i załączników.

  1. Oferty wraz z załącznikami składane są w postaci papierowej. Każda oferta winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do Ogłoszenia. Formularz jest dostępny do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi bip.uml.lodz.pl.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47 pok. 120, pod nr tel. 42 272 62 70 lub 42 638 47 34, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl, na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/konkursy/).

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w DZ. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2.


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (23.03.2020 09:11)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (27.03.2020 15:15)

Informację opracował(a): Marta Korowczyk (20.03.2020)

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 70