Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3612/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 20 marca 2020 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą  w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi”.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi” mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, pok. 120 (tel. 42 272-62-70) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.

 1. Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:

  1. Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, zawierający m.in.:
   1. nazwę i siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
   2. miejsce realizacji szczepień w ramach Programu;
   3. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w realizacji Programu;
   4. deklarowaną liczbę szczepień, którą oferent może zrealizować w ramach Programu;
   5. oferowaną cenę zaszczepienia jednej osoby dla realizacji Programu.
  2. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
  3. Oświadczenie oferenta, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.
  4. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub jego niewłaściwa forma spowoduje wezwanie oferenta do zmiany lub uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta. Oświadczenia oferenta powinny zostać złożone w oryginale.
 2. Zasady prowadzenia konkursu ofert:

  1. W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie miasta Łodzi w roku 2020 na realizację zadania, którego dotyczy ogłoszenie wynosi 192.500,00 zł.
  3. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r.
  4. Oferty do konkursu ofert składane są w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w nieprzekraczalnym terminie do 16 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, do godz. 16:00.
  5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 21 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, a jego wyniki zostaną opublikowane w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany terminu realizacji zadania – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (np. zmian w budżecie Miasta Łodzi).
  8. Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 3 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (23.03.2020 10:03)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (23.03.2020 10:04)

Informację opracował(a): Marta Korowczyk (20.03.2020)

Źródło: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 54