Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg ograniczony do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych, na łączną sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Edukacyjnej bez numeru oraz ul. Parowozowej bez numeru

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu ograniczonym do właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych, na łączną sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy:

 • Edukacyjnej bez numeru, obr. S-5, działki nr 353/12 i 353/13 o łącznej powierzchni 115 m2, KW nr: LD1M/00289281/6 i LD1M/00247624/7.

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości przyległych do działek nr 353/12 i 353/13 w obrębie S-5.

Nieruchomości są niezabudowane, posiadają wspólnie kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Działki tworzą nieformalny, zwyczajowo użytkowany ciąg pieszy łączący ulicę Edukacyjną z drogą wewnętrzną (bez nazwy). Parametry działek, w tym ich niewielka powierzchnia oraz szerokość, uniemożliwiają ich samodzielne zagospodarowanie. Uzasadnione jest wspólne zagospodarowanie działek z jedną z nieruchomości przyległych.
Od północnej i południowej strony terenu, na który składają się obie działki, znajdują się ogrodzenia nieruchomości przyległych, które częściowo nie są usytuowane w granicach ewidencyjnych. Ogrodzenie od strony południowej fragmentarycznie nieznacznie narusza granicę działki nr 353/13. Na terenie działki nr 353/13 rośnie jesion pensylwański o obwodzie pnia na wysokości 130 cm wynoszącym 205 cm, który w opinii Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi należy zachować.
Na nieruchomościach znajdują się:

 • wodociąg ø 150 mm, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla którego należy zachować pas ochronny wynoszący po 3 m po obu stronach od osi przewodu; pas ochronny obejmuje cały teren obu działek; w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
 • przewody gazowe niskiego ciśnienia DN 225 PE i DN 40 PE, eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla wymienionych wyżej przewodów gazowych zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640);
 • podziemna infrastruktura teletechniczna (na działce nr 353/12), należąca do Orange Polska S.A.; minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych tj. kabli, kanalizacji, od innych budowli i budynków, określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115 poz. 773);
 • pas ochronny kanału ogólnospławnego D=0,25 m, usytuowanego w ulicy Edukacyjnej, należącego do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
 • strefa oddziaływania preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xDn32 mm, położonej na działce przyległej nr 297, stanowiącej własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ta obejmuje fragment działki nr 353/12; wszelkie prace w rejonie istniejącej sieci należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych wskazanego wyżej gestora i w terminie z nim uzgodnionym;
 • przewody ciepłownicze i przewód kanalizacyjny sanitarny (zgodnie z mapą zasadniczą) oraz przewód napowietrzny.

Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych z ulicy Edukacyjnej przez istniejący zjazd do działki, do której po sprzedaży zostaną przyłączone.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.), obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno - i wielorodzinnej niskiej. Zgodnie w powołanym wyżej Studium nieruchomości znajdują się w graniach strefy ochrony konserwatorskiej „C”, tj. ochrony konserwatorskiej elementów rozplanowania oraz zabytków.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomościach nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z właścicielem infrastruktury, na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 17 stycznia 2020 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 32 000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) netto.
Wadium wynosi: 6 400 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 320 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Parowozowej bez numeru, oznaczonej w obr. W-19, działka nr 62/2 o powierzchni 72 m2, KW nr LD1M/00309567/2.

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości przyległych do działki nr 62/2 w obrębie W-19.

Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt nieregularnego trójkąta.
Parametry działki, w tym jej niewielka powierzchnia, brak dostępu do drogi publicznej, wymogi ładu przestrzennego, uniemożliwiają jej samodzielne zagospodarowanie jako odrębnej działki budowlanej. Uzasadnione jest wspólne zagospodarowanie działki z jedną z nieruchomości przyległych.
Od północnej i zachodniej strony działka jest ogrodzona, ogrodzenie nie pokrywa się z granicami ewidencyjnymi działki. Działka nr 62/2 objęta jest umową dzierżawy zawartą na okres od 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu działka nr 62/2 w obrębie W-19 przylega do terenu drogi wewnętrznej, działki nr 62/1 w obrębie W-19, która pozostaje nieurządzona.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr XL/774/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 maja 2000 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Rokicińskiej, Maszynowej, Puszkina (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 88, poz. 475). Zgodnie z obowiązującym planem działka nr 62/2 położona jest na terenie oznaczonym na planie symbolem 3MUR – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługi i nieuciążliwe rzemiosło.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 2 600 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 130 zł (słownie: sto trzydzieści złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).

Przetarg odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 w Małej Sali Obrad, o godzinie 10:00.

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 28 maja 2020 r. do godziny 15:00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 lub 457a następujące dokumenty:
  1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy z nieruchomościami będącymi przedmiotem przetargu;
  2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie uległ zmianie;
  3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
 2. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 29 maja 2020 r. o godzinie 9:00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 1 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 457 lub 457a) i którym przyznany zostanie numer do udziału w przetargu. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP albo nazwy firmy oraz adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osób prawnych, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości położonej przy ul. Edukacyjnej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń- dotyczy nieruchomości przy ul. Parowozowej bez numeru.
 4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 5. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 1 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 4 – przed datą przetargu.
 6. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 7. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 8. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 9. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 10. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 11. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 12. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 12, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 12, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.2278)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 12, 13, 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia
    – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p. pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31).
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Metryka strony i historia zmian