Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Łodzi w 2021 roku

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 5541/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 2 listopada 2020 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Łodzi w 2021 roku.

 1. Rodzaj i cel zadań, wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizacje tych zadań, a także termin realizacji tych zadań.

  1. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Łodzi w 2021 roku”.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - 447 149,64 zł, tj. na prowadzenie jednego punktu - 63 878,52 zł, w tym środki przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu edukacji prawej w wysokości 3 818,52 zł.
  2. „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Łodzi w 2021 roku”.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - 447 149,64 zł, tj. na prowadzenie jednego punktu - 63 878,52 zł, w tym środki przeznaczone na sfinansowanie zadań z zakresu edukacji prawej w wysokości 3 818,52 zł.

   Celem zadań jest stworzenie na terenie Łodzi systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
   Termin realizacji zadań: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 2. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych i ich kosztach.

  1. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Łodzi w 2021 roku” i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   1. W 2019 roku na zadanie publiczne: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Łodzi w 2019 roku”, przekazano organizacjom pozarządowym dotację w wysokości 448 140,00 zł, tj. na prowadzenie jednego punktu 64 020,00 zł.
   2. W 2020 roku na zadanie publiczne: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Łodzi w 2020 roku” przekazano organizacjom pozarządowym dotację w wysokości 447 149,64 zł, tj. na prowadzenie jednego punktu 63 878,52 zł.
  2. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe: „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Łodzi w 2021 roku” i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   1. W 2019 roku na zadanie publiczne „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Łodzi w 2019 roku” przekazano organizacjom pozarządowym dotację w wysokości 448 140,00 zł, tj. na prowadzenie jednego punktu 64 020,00 zł.
   2. W 2020 roku na zadanie publiczne: „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Łodzi w 2020 roku” przekazano organizacjom pozarządowym dotację w wysokości 447 149,64 zł, tj. na prowadzenie jednego punktu 63 878,52 zł.

    Umowa na realizację zadania zostanie zawarta pod warunkiem przekazania Miastu Łódź dotacji z budżetu państwa w wysokości wymienionej w części I.
 3. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Łodzi w 2021 roku, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełnią następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. zostały wpisane na listę Wojewody Łódzkiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
   3. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   4. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;
   5. złożą ofertę z wykorzystaniem Generatora Wniosków oraz dostarczą potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. oświadczenie oferenta o dysponowaniu ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, stanowiące załącznik Nr 1 do ogłoszenia,
    3. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji, gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
    4. kserokopię statutu organizacji,
    5. kserokopię decyzji Wojewody Łódzkiego o wpisie na listę w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
    6. wykaz osób, z którymi organizacja zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, stanowiący załącznik Nr 2 do ogłoszenia – w przypadku zadania „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Łodzi w 2021 roku”,
    7. wykaz osób, z którymi organizacja zawarła umowy o udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, stanowiący załącznik Nr 3 do ogłoszenia – w przypadku zadania „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Łodzi w 2021 roku”,
    8. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
   7. organizacja w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
  2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
  3. Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 63 878,52 zł na każdy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i 63 878,52 zł na każdy punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 4. Warunki realizacji zadań.

  1. Szczegółowe warunki realizacji ww. zadań określą umowy sporządzone w oparciu o rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
  2. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać, w sposób czytelny, informację, iż realizowany projekt jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowanym przy współpracy Urzędu Miasta Łodzi. Informacja wraz z logotypem Miasta Łodzi powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również, stosownie do charakteru zadania, poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/.
  3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta Łodzi. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
 5. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych i zapłaconych w terminie realizacji zadania;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in. koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadań zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie.
 6. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.
 7. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferta dotyczy prowadzenia maksymalnie czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub czterech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oferta nie dotyczy konkretnej lokalizacji, a jedynie wskazuje, liczbę takich punktów, które organizacja jest w stanie prowadzić.
  2. Oferty składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
  3. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego), w sali obsługi Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od pasażu Schillera), w nieprzekraczalnym terminie 22 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Na kopercie należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT. Każde potwierdzenie złożenia oferty dotyczące odrębnego zadania winno być złożone oddzielnie.
  4. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikacje osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
  5. Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r. i kończy się 31 grudnia 2021 r.
  6. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;
   10. niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;
   11. złożenie potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.
  7. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu o konkursie lub złożono je niekompletne;
   3. potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej, co wersja elektroniczna oferty.
  8. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 7 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną na skrzynkę e-mailową oferenta. Ponadto, lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych publikowana może być na Portalu. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytuł zadania oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia.
  9. Nieuzupełnienie wszystkich braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 7 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  10. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  11. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  12. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  13. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w szczególności prawidłowość określenia zadania, przejrzystość opisu działania – [od 0 do 6] pkt;
   2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8];
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne (w tym świadczenia wolontariuszy) – [od 0 do 14] pkt;
   4. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   5. dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego – [od 0 do 6] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 36 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (uml.lodz.pl/decydujemy/ngo/konkursy/) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, przed upływem terminu składania ofert w danym konkursie.
 9. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań.

  1. Zadania będą realizowane w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia w 2021 r.
  2. Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
  3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3a i art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują także nieodpłatną mediację.
  4. W ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
  5. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą udzielane w każdym ze wskazanych punktów w wymiarze: 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90 oraz z 2020 r. poz. 695). Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania dyżuru do co najmniej 5 godzin dziennie. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadań.
  6. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w następujących punktach:

   Lp.

   Adres budynku, w którym znajduje się lokal, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna

    Dni i godziny pracy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

   1

   Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 153

   pn. śr. cz. pt. 12.00-16.00  wt.13.00-17.00

   2

   Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 104

   pn. śr. cz. pt. 12.00-16.00  wt.13.00-17.00

   3

   Urząd Miasta Łodzi
   al. Piłsudskiego 100

   pn. śr. cz. pt. 12.00-16.00  wt.13.00-17.00

   4

   Urząd Miasta Łodzi
   ul. Krzemieniecka 2b

   pn. śr. cz. pt. 12.00-16.00  wt.13.00-17.00

   5

   Urząd Miasta Łodzi
   ul. Zachodnia 47

   pn. śr. cz. pt. 12.00-16.00  wt.13.00-17.00

   6

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   I Wydział Pracy Środowiskowej
   ul. Kutrzeby 16

   pn. śr. cz. pt. 12.00-16.00  wt.13.00-17.00

   7

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   II Wydział Pracy Środowiskowej
   ul. Grota-Roweckiego 30

   pn. śr. cz. pt. 12.00-16.00  wt.13.00-17.00

  7. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie w następujących punktach:

   Lp.

   Adres budynku, w którym znajduje się lokal, w którym będzie udzielane nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

   Dni i godziny pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

   1

   Urząd Miasta Łodzi
   ul. Piotrkowska 153

   pn. śr. cz. pt. 12.00-16.00  wt.13.00-17.00

   2

   Urząd Miasta Łodzi
   al. Politechniki 32

   pn. śr. cz. pt. 12.00-16.00  wt.13.00-17.00

   3

   Urząd Miasta Łodzi                                 
   al. Piłsudskiego 100

   pn. śr. cz. pt. 12.00-16.00  wt.13.00-17.00

   4.

   Urząd Miasta Łodzi                                  
   ul. Zachodnia 47

   pn. śr. cz. pt. 12.00-16.00  wt.13.00-17.00

   5

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   III Wydział Pracy Środowiskowej
   ul. Paderewskiego 47

   pn. śr. cz. pt. 12.00-16.00  wt.13.00-17.00

   6

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
   Klub Integracji Społecznej
   ul. Objazdowa 17

   pn. śr. cz. pt. 12.00-16.00  wt.13.00-17.00

   7

   Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Kilińskiego 102/102a

   pn.-pt. 12.00-16.00 

  8. Po rozstrzygnięciu konkursu, poszczególne lokalizacje będą rozdzielone na organizacje pozarządowe zgodnie z ilością otrzymanych punktów oceny.
  9. W przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, organizacji pozarządowej powierza się prowadzenie wszystkich punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
  10. Realizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji punktów, a także dni i godzin świadczenia usług z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  11. Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem.
  12. Nieodpłatnej pomocy prawnej może udzielać osoba, o której mowa w art. 5 ust. 1 oraz w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
  13. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
  14. Nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się osobiście osobie uprawnionej.
   Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
  15. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane są osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ustalić z ważnych powodów inną kolejność. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
   Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod wskazanym przez realizatora konkursu numerem telefonu.
  16. Realizacja zadań wymaga uwzględnienia takich zagadnień jak:
   1. rekrutacja osób, którym zostanie powierzone udzielanie nieodpłatnych porad prawnych (w tym mediacje) lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym mediacje);
   2. zbieranie od osób uprawnionych oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
   3. w przypadku realizowania zadania: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Łodzi w 2021 roku” przez osoby niebędące adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym zbieranie pisemnych oświadczeń od osób uprawnionych do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, że są świadome statusu osób, które udzielają im porad prawnych;
   4. dokumentowanie każdego przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez wypełnienie karty pomocy A w systemie teleinformatycznym, udostępnionym przez realizatora konkursu;
   5. przekazywanie oświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3 w sposób uniemożliwiający ich powiązanie z kartą pomocy A do Oddziału ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi, do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
  17. Koszty utrzymania i wyposażenia lokali, o których mowa w ust. 6 i 7 ponosi realizator konkursu.
  18. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (uml.lodz.pl/decydujemy/ngo/konkursy/) oraz pod nr telefonu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi: 42 638 57 57 lub 42 272 60 83.

Załączniki:
Załączniki do ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (uml.lodz.pl/decydujemy/ngo/konkursy/).

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.


Metryka strony i historia zmian