Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dotycząca wyróżnienia „Łódzkie Eureka” za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne w 2017 roku

Regulamin przyznania wyróżnienia
„Łódzkie Eureka” za wybitne osiągnięcia
naukowe, artystyczne  i techniczne w 2017 roku

 

  1. Wyróżnienie honorowe statuetką „ŁÓDZKIE EUREKA” przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne. Celem wyróżnienia jest promocja twórców (lub zespołów), działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.
  1. Do wyróżnienia zgłaszane mogą być wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej i krajowej za rok poprzedzający przyznanie wyróżnienia  (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, konkursy lub inne znaczące osiągnięcia).
  1. Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia mają: uczelniane komisje nauki, senaty uczelni, rady wydziałów, Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN, Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, grupa inicjatywna złożona z minimum 5 samodzielnych pracowników naukowych.
  1. Do wniosku należy załączyć stosowny wyciąg z protokołu posiedzenia odpowiednio: uczelnianej komisji nauki, senatu uczelni, rady wydziału, Prezydium Oddziału Łódzkiego PAN, Prezydium Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, dotyczący zgłoszenia kandydatury do wyróżnienia statuetką „Łódzkie Eureka” za 2017 rok. W przypadku grupy inicjatywnej dokument taki nie jest wymagany.
  1. Każdego roku przyznawanych będzie do 3 wyróżnień spośród kategorii: nauka, technika, sztuka (po jednym dla każdej z nich). W uzasadnionych przypadkach Rada może podjąć decyzję o zmianie liczby przyznanych wyróżnień, a także odstąpić od przyznania wyróżnień.
  1. Liczba zgłoszonych wniosków dotyczących jednego twórcy bądź zespołu nie podlega ograniczeniom, przy czym jeden twórca bądź zespół może uzyskać tylko jedno wyróżnienie w danej kategorii. Wniosek o przyznanie wyróżnienia może zawierać więcej niż jedno osiągnięcie; jedno osiągnięcie może być zgłoszone tylko jeden raz: jako indywidualne bądź zespołowe.
  1. „ŁÓDZKIE EUREKA” wręczane są corocznie podczas uroczystości inauguracji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.
  1. Wnioski o przyznanie wyróżnienia należy składać na załączonym formularzu do dnia 28 lutego 2018 roku w wersji papierowej i elektronicznej.
  1. Wnioski w wersji papierowej i należy złożyć do Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi:

Oddział  Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami
Al. Politechniki 32 pok. 201
93-590 Łódź
(telefon 42 638 44 64).

Elektroniczną wersję wniosku wypełnionego komputerowo (format .doc) należy przesłać drogą mailową na adres: magda.jazdzynska@uml.lodz.pl

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): (12.01.2018 08:35)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (12.01.2018 08:35)

Informację opracował: Magdalena Jażdżyńska (09.01.2018)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą

Ilość odwiedzin: 411