Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja o o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi”

Łódź, dnia 22.10.2019 r.

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie art. 48 ust. 4  w związku z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn.zm.), Prezydent Miasta Łodzi

podaje do publicznej wiadomości informację 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi”.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje w ustaleniach przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów
w granicach jednej gminy.

W związku z powyższym, Prezydent Miasta Łodzi wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WOŚ.411.291.2019.MGw.2 z dnia 23 września 2019 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
ww. projektu. Ponadto Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi pismem znak: ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.106.2019.JOK z dnia 24 września 2019 r. uzgodnił bez zastrzeżeń odstąpienie
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi”.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi” nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 175,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem http://bip.uml.lodz.pl, gdzie zamieszczono również Uzasadnienie do obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),
  • w Gazecie Wyborczej.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (30.10.2019 09:35)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (30.10.2019 09:35)

Informację opracował(a): Krzysztof Magosa (28.10.2019)

Źródło: Departament Pracy, Edukacji i Sportu, Wydział Gospodarki Komunalnej

Ilość odwiedzin: 334