Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja o zmianach w związku z wypowiedzeniem przez Wojewodę Łódzkiego Porozumienia z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego, realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Miastem Łódź

Łódź, dnia 10 kwietnia 2018 r.


Informacja


Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi informuje, iż w związku z wypowiedzeniem przez Wojewodę Łódzkiego Porozumienia z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego, realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Miastem Łódź (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2012, poz. 190 ze zm.)

od dnia 27 kwietnia 2018 roku


wszelkie postępowania dotyczące ochrony zabytków położonych w granicach Miasta Łodzi, wpisanych do rejestru zabytków pod numerami:

  1. A/25 - założenie urbanistyczno - architektoniczne placu Wolności wraz zabytkami nieruchomymi wpisanymi do rejestru zabytków,
  2. A/48 - zespół urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej - zabudowa ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego wraz zabytkami nieruchomymi wpisanymi do rejestru zabytków,
  3. A/49 - założenie urbanistyczne i zabudowa ul. Moniuszki wraz zabytkami nieruchomymi wpisanymi
    do rejestru zabytków,
  4. A/56 - osiedle mieszkaniowe na Polesiu Konstantynowskim, obecnie im. Montwiłła Mireckiego,
  5. A/55 - osiedle mieszkaniowe Towarzystwa „Lokator”

oraz

  • zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i objętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków a ujętych w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków,
  • zabytków nieruchomych nieujętych w gminnej ewidencji zabytków a objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

prowadzone będą przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi.

Sprawy wniesione do tut. Biura do dnia 26 kwietnia 2018 r. i niezakończone przez miejskie służby konserwatorskie zostaną przekazane zgodnie z kompetencjami do rozpatrzenia przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (10.04.2018 10:06)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (10.04.2018 10:07)

Informację opracował: Kinga Matczak (28.04.2019)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow

Ilość odwiedzin: 271