Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2018/2019.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 7646/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 24 stycznia 2018 r.


Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących
Budżetu Obywatelskiego 2018/2019.

Przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań z zakresu kompetencji gminy albo powiatu zgłoszone przez mieszkańców Miasta Łodzi do wydzielonej części budżetu miasta na 2019 r. w kwocie 40 000 000 zł, zwanej dalej budżetem obywatelskim.


Celem konsultacji jest:

 1. uzyskanie od mieszkańców propozycji zadań o charakterze osiedlowym i ponad-osiedlowym do budżetu obywatelskiego;
 2. dokonanie przez mieszkańców Łodzi, którzy ukończyli 16 lat, wyboru zadań
  o charakterze osiedlowym i ponadosiedlowym spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.

Zadania o charakterze osiedlowym to takie, które są zlokalizowane na terenie i dotyczą głównie mieszkańców jednej z 36 jednostek pomocniczych Miasta Łodzi - osiedli, zwanych dalej osiedlami, na które składają się (w nawiasach podano jednoliterowy symbol rejonu i dwuliterowy symbol osiedla; symbole te będą wykorzystane odpowiednio: pierwszy, na początku, a drugi na końcu, w numerach identyfikacyjnych, tzw. ID, zadań osiedlowych):

 1. w rejonie Bałuty (B):
  1. Bałuty Centrum (BC),
  2. Bałuty Doły (BD),
  3. Bałuty Zachodnie (BZ),
  4. Julianów – Marysin – Rogi (JM),
  5. Łagiewniki (LA),
  6. Radogoszcz (RA),
  7. Teofilów – Wielkopolska (TW),
  8. Wzniesienia Łódzkie (WL);
 2. w rejonie Górna (G):
  1. Chojny (CH),
  2. Chojny – Dąbrowa (CD),
  3. Górniak (GO),
  4. Nad Nerem (NN),
  5. Piastów – Kurak (PK),
  6. Rokicie (RO),
  7. Ruda (RU),
  8. Wiskitno (WI);
 3. w rejonie Polesie (P):
  1. Karolew – Retkinia Wschód (KR),
  2. Koziny (KO),
  3. Lublinek – Pienista (LP),
  4. Montwiłła – Mireckiego (MM),
  5. Retkinia Zachód – Smulsko (RS),
  6. Stare Polesie (SP),
  7. Zdrowie – Mania (ZM),
  8. Złotno (ZL);
 4. w rejonie Śródmieście (S):
  1. Katedralna (KA),
  2. Śródmieście – Wschód (WS);
 5. w rejonie Widzew (W):
  1. Andrzejów (AN),
  2. Dolina Łódki (DL),
  3. Mileszki (MI),
  4. Nowosolna (NO),
  5. Nr 33 (NR),
  6. Olechów – Janów (OJ),
  7. Stary Widzew (SW),
  8. Stoki – Sikawa – Podgórze (ST),
  9. Widzew – Wschód (WW),
  10. Zarzew (ZA).

Mapy osiedli oraz wykaz ulic i numerów adresowych osiedli będą dostępne od dnia 24 stycznia 2018 r. na stronie internetowej www.lodz.pl/bo.
Zadania o charakterze ponadosiedlowym (ich numer identyfikacyjny, tzw. ID, będzie zaczynał się od symbolu L) to takie, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • szacunkowe koszty ich realizacji, po weryfikacji merytorycznej, w odniesieniu
  do pojedynczego zadania, przekraczają równowartość kwoty środków przeznaczonych na zadania osiedlowe,
 • dotyczą mieszkańców więcej niż jednego osiedla,
 • miejsce realizacji zadania nie jest przypisane do jednego osiedla.

Z kwoty 40 000 000 zł na budżet obywatelski, 30 010 000 zł przeznacza się na zadania osiedlowe (podział środków na poszczególne osiedla znajduje się w załączniku
do ogłoszenia), a 9 990 000 zł na zadania ponadosiedlowe.
Szacunkowe koszty propozycji zadania osiedlowego, po weryfikacji merytorycznej, nie mogą przekroczyć kwoty środków przewidzianych dla danego osiedla.
Szacunkowe koszty propozycji zgłoszonego zadania ponadosiedlowego, po weryfikacji merytorycznej, nie mogą przekroczyć kwoty 1 998 000 zł, tj. równowartości 20% środków przewidzianych na zadania ponadosiedlowe.


Konsultacje dotyczące budżetu obywatelskiego zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:

 1. w pierwszym, od 12 lutego 2018 r. od godziny 8:00 do 12 marca 2018 r. do godz. 16:00 będzie można zgłaszać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego;
 2. w drugim, od 15 września 2018 r. od godz. 10:00 do 30 września 2018 r. do godz. 18:00 -
  w przypadku głosowania na kartach papierowych, a od 15 września 2018 r. godz. 0:00 do 7 października 2018 r. do godz. 24:00 - w przypadku głosowania przez internet, będzie można dokonać wyboru spośród pozytywnie zweryfikowanych propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego - maksymalnie pięciu zadań osiedlowych z jednego, dowolnie wybranego osiedla lub maksymalnie pięciu zadań ponadosiedlowych.

Propozycje zadań osiedlowych i ponadosiedlowych do budżetu obywatelskiego, mieszkańcy Miasta Łodzi składają na formularzu zgłoszeniowym, który będzie dostępny:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl/),
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl/bo),
 • w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej
  i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, II piętro,
 • w punktach informacyjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110,
  ul. Piotrkowska 153.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe z propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego można przekazać w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi do punktów informacyjno-kancelaryjnych w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi
i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47,
al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Piłsudskiego 100, ul. Piotrkowska 104, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153, ul. Piotrkowska 175, ul. Sienkiewicza 5 oraz drogą korespondencyjną na adres: Kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź,
ul. Piotrkowska 104 oraz mailowo na adres projekt.bo@uml.lodz.pl.

Karta do głosowania w wersji papierowej będzie dostępna do pobrania:

 1. ze strony internetowej budżetu obywatelskiego (www.lodz.pl/bo) od godziny 0:00 15 września 2018 r.;
 2. ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http:bip.uml.lodz.pl) od godziny 0:00 15 września 2018 r.;
 3. w siedzibie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, lewa oficyna, I piętro, w okresie
  od 15 września 2018 r. do 30 września 2018 r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi;
 4. w punktach do głosowania w okresie od 15 do 30 września 2018 r., w godzinach pracy tych punktów.

Karta do głosowania w wersji interaktywnej w aplikacji wspierającej budżet obywatelski, będzie dostępna na stronie internetowej www.lodz.pl/bo od godziny 0:00
15 września 2018 r. do godziny 24:00 7 października 2018 r.

W głosowaniu, w okresie od 15 września do 30 września 2018 r. do godz. 18:00 w przypadku głosowania w punktach do głosowania, a w okresie od 15 września 2018 r. godz. 0:00 do 7 października 2018 r. godz. 24:00 w przypadku głosowania przez internet, mogą brać udział mieszkańcy Miasta Łodzi, którzy ukończyli 16 lat najpóźniej 7 października 2018 r., poprzez:

 • złożenie wypełnionych odręcznie papierowych kart do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania, których lista zostanie opublikowana w odrębnym ogłoszeniu do dnia 31 sierpnia 2018 r.,
 • wypełnienie interaktywnych kart do głosowania w aplikacji wspierającej budżet obywatelski dostępnej na stronie internetowej www.lodz.pl/bo.

Wypełnienie interaktywnej karty do głosowania obejmuje w szczególności wpisanie kodu weryfikacyjnego otrzymanego poprzez SMS na podany przez siebie numer telefonu komórkowego, przy czym na wpisany w aplikacji do głosowania numer telefonu komórkowego można otrzymać do pięciu kodów weryfikacyjnych dla zadań osiedlowych i do pięciu kodów weryfikacyjnych dla zadań ponadosiedlowych.
W czasie trwania konsultacji czynne jest forum internetowe pod adresem forum.samorzad.lodz.pl.

W okresie przewidzianym na zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, tj. od 12 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r., zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać informacje związane z zasadami i trybem realizacji tego budżetu w Biurze ds. Partycypacji
Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul Piotrkowska 115, lewa oficyna, I piętro, oraz w punktach informacyjnych prowadzonych przez Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, w godzinach ich pracy.


Uwaga!
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do propozycji zadań możliwych do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, należących do kompetencji gminy albo powiatu. W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on stanowić teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania z zastrzeżeniami podanymi poniżej.

Z budżetu obywatelskiego nie są w szczególności finansowane zadania, które mają być realizowane:

 1. na terenach oddanych w dzierżawę, najem, użyczenie;
 2. na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
 3. na działkach o nieuregulowanym stanie prawnym;
 4. na terenach będących w dyspozycji podmiotów, którym Miasto, zgodnie zapisami prawa powszechnie obowiązującego nie może przekazać środków na dany cel;
 5. na terenach objętych planami inwestycyjnymi, planami zbycia działki, programami czy politykami Miasta, zwłaszcza Gminnym Programem Rewitalizacji i Rewitalizacją Obszarową, o ile realizacja zadań prowadziłaby do kolizji z celami, zamierzeniami czy działaniami określonymi w tych dokumentach bądź w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 2020+.

Wyłączenia określone w pkt 2 i 3 nie dotyczą dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łodzi.
Wyłączone ze zgłaszania do budżetu obywatelskiego są ponadto propozycje zadań dotyczące:

 1. kolejnych stacji roweru miejskiego;
 2. przeprowadzania sond, ankiet, konsultacji;
 3. budowy pomników upamiętniających osoby lub wydarzenia w przestrzeni miejskiej.

Nie będą uwzględnione:

 1. propozycje zadań:
  - przekazane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym,
  - złożone na formularzu zgłoszeniowym, z datą wpływu przed dniem 12 lutego 2018 r. albo po godz. 16:00 w dniu 12 marca 2018 r. (za wyjątkiem nadesłanych pocztą – wówczas decyduje data stempla pocztowego),
  - przekazane na nieaktualnym formularzu albo formularzu niewłaściwie lub niekompletnie wypełnionym i nieuzupełnionym mimo wezwania do tego,
  - przesłane mailowo z datą wpływu przed godz. 8:00 dnia 12 lutego 2018 r. albo po godz. 16:00 w dniu 12 marca 2018 r.
 2. karty do głosowania w wersji papierowej: 
  - przekazane w innej formie niż określonej we wzorze karty do głosowania,
  - z datą wpływu przed dniem 15 września 2018 r. albo po godz. 18:00 w dniu 30 września 2018 r.,
  - zawierające błędy lub naruszające zasady podane na kartach do głosowania. 

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji społecznych:


Metryka strony i historia zmian