Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 6501/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 12 lutego

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących
projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie
powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.

§ 1. 1. Ogłaszam przeprowadzenie w terminie od 19 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
2. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców miasta Łodzi dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w mieście Łodzi, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Jako grupę interesariuszy, których uczestnictwo w konsultacjach jest szczególnie pożądane z punktu widzenia tematyki konsultacji i interesu publicznego określa się mieszkańców miasta Łodzi.

§ 2. 1. Formularz konsultacyjny, który stanowi załącznik do ogłoszenia wraz z projektem uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1 będą dostępne od dnia 12 lutego 2021 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl);
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl);
 3. w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, lewa oficyna, II piętro.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 będą również:

 1. dostępne na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi;
 2. rozesłane do jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – rad osiedli.

§ 3. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia zostaną przeprowadzone w formach:

 1. otwartego spotkania z mieszkańcami z możliwością składania propozycji i opinii do protokołu, prowadzonego za pomocą środków porozumiewania się na odległość, które odbędzie się dnia 23 lutego 2021 r. w godz. od 17:00 do 19:00 do którego link będzie dostępny na stronie: uml.lodz.pl/budzet-obywatelski/ ;
 2. zebrania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, na formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

§ 4. Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:

 1. drogą elektroniczną na adres: biuro.aktywnosci@uml.lodz.pl;
 2. bezpośrednio w sali obsługi Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110.

§ 5. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych podczas spotkań z mieszkańcami);
 2. złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 19 lutego 2021 r. albo po dniu 28 lutego 2021 r.

Metryka strony i historia zmian