Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Załącznik
do zarządzenia Nr  6625/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 26 lutego 2021 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
2. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, który stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Łodzi.
3. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 6 marca 2021 r. do dnia 6 kwietnia 2021 r.

§ 2. 1. Konsultacje prowadzone będą w formie:

 1. spotkania z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego zdobycie wiedzy na temat konsultowanego dokumentu, z możliwością składania uwag, propozycji i opinii do protokołu, które przeprowadzone zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku, w dniu 9 marca 2021 r. od godz. 17.00 do godz. 19.00; link do spotkania Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97789015387?pwd=WnhSQjhHUEo5amVWWnhQK25sL2I2UT09
 2. zbierania uwag lub propozycji ustnych do protokołu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w punkcie informacyjnym mieszczącym się w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi; Łódź, ul. Piotrkowska 171, przez cały okres trwania konsultacji w dni pracy Urzędu Miasta Łodzi od godz. 14.00 do godz. 15.30;
 3. telefonicznych dyżurów konsultacyjnych z możliwością składania uwag, propozycji i opinii do protokołu pod numerem 42-638-51-39, przez cały okres trwania konsultacji w dni pracy Urzędu Miasta Łodzi od godz. 14.00 do godz. 15.30;
 4. zbierania uwag lub propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia, dostępnego:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www. bip.uml.lodz.pl/;
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacje oraz http://www.uml.lodz.pl/rewitalizacja;
  3. na portalu VOX POPULI pod adresem https://vox.uml.lodz.pl/;
  4. w sekretariacie Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

2. Zobowiązuję Dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych, do opracowania informacji podsumowującej ich przebieg, zawierającej dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia i omówienia ich przebiegu, a w przypadku zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej do prezentacji wszystkich uwag wraz z odniesieniem się do nich.

§ 3. Projekt uchwały wraz z materiałem informacyjnym dotyczącym przedmiotu konsultacji będzie dostępny nie później niż dnia 26 lutego 2021 r.:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.bip.uml.lodz.pl;
 2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem www.uml.lodz.pl/konsultacje oraz www.uml.lodz.pl/rewitalizacja;
 3. w sekretariacie Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 171, II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

§ 4. Wypełniony formularz należy przekazać:

 1. pocztą elektroniczną na adres rewitalizacja@uml.lodz.pl;
 2. drogą korespondencyjną na adres Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź;
 3. w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 171, 90-447 Łódź, sekretariat II piętro, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub przesłać pocztą tradycyjną na podany powyżej adres Biura.

§ 5. Nie będą rozpatrywane uwagi i propozycje:

 1. z datą wpływu przed dniem 6 marca 2021 r. i po dniu 6 kwietnia 2021 r.;
 2. przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag i propozycji zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania, w punkcie informacyjnym, podczas dyżurów telefonicznych);
 3. z data stempla pocztowego przed dniem 6 marca 2021 r. i po dniu 6 kwietnia 2021 r.

Metryka strony i historia zmian