Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi”

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 889/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 2 kwietnia 2019 r.


Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Łodzi dla studentów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 11 kwietnia 2019 r. do dnia 25 kwietnia 2019 r. w formie:

 1. protokołowanego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych z możliwością składania opinii i uwag, które odbędzie się w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi (al. Politechniki 32, pok. 114) w dniu 16 kwietnia 2019 r. od godz. 12:00;
 2. zgłaszania do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi propozycji, uwag i opinii na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny do pobrania:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci-dla-ngo/ w zakładce „Organizacje pozarządowe”.

Wypełniony formularz można przekazać:

 1. drogą elektroniczną na adres: magda.jazdzynska@uml.lodz.pl,
 2. bezpośrednio do siedziby Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, al. Politechniki 32, pok. 114, w godzinach pracy urzędu.

Uwaga:
Propozycje, uwagi i opinie:

 1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji,
 2. złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu przed dniem 11 kwietnia 2019 r. bądź po dniu 25 kwietnia 2019 r.,
 3. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem
  - nie będą uwzględnione.

Pliki do pobrania:

Wyniki konsultacji:


Metryka strony i historia zmian