Konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 462/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 6 lutego 2019 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”.

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r., w formie przyjmowania opinii i uwag na piśmie na formularzu konsultacji, który – podobnie jak projekt uchwały – będzie dostępny na stronie Urzędu Miasta Łodzi pod adresem uml.lodz.pl, w zakładce „organizacje pozarządowe”. oraz bezpośrednio w siedzibie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi.

Wypełniony formularz można przekazać:

  • osobiście w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi;
  • drogą elektroniczną na adres: zespop@uml.lodz.pl.

Propozycje, opinie i uwagi przekazane w innej formie, złożone przed dniem 15 lutego 2019 r., po dniu 28 lutego 2019 r. lub niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian