Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie miasta Łodzi do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2579/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 14 listopada 2019 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie miasta Łodzi do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Warunki naboru:

 1. Kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 i 1570), zwanych dalej organizacjami pozarządowymi, na członków Rady, zwanych dalej kandydatami, zgłasza się na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu Urzędu Miasta Łodzi w zakładce „organizacje pozarządowe” (www.uml.lodz.pl/ngo).
 1. Każdy z kandydatów winien być zgłoszony przez organizacje pozarządowe, prowadzące działalność na terenie miasta Łodzi, przy czym kandydat nie musi być członkiem organizacji pozarządowej.
 1. Kandydatów można zgłaszać w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia naboru przez Prezydenta Miasta Łodzi.
 1. Kandydaci zgłoszeni po terminie określonym w pkt 3, nie będą uwzględniani.
 1. Lista kandydatów, spełniających wymóg oraz termin określone w pkt 2 i 3, zostaje umieszczona na Portalu Urzędu Miasta Łodzi w zakładce „organizacje pozarządowe” (www.uml.lodz.pl/ngo) niezwłocznie po zakończeniu naboru.
 1. Po zakończeniu naboru kandydatów odbywa się otwarte spotkanie kandydatów do Rady z organizacjami pozarządowymi poświęcone prezentacji zamierzeń kandydatów.
 1. W ciągu 14 dni od daty spotkania, o którym mowa w pkt 6, każda organizacja pozarządowa, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie Łodzi, która prowadzi działania na rzecz mieszkańców Łodzi, może głosować na trzech kandydatów z listy, o której mowa w pkt 5, na karcie do głosowania, stanowiącej załącznik Nr 3 do zarządzenia, dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce „organizacje pozarządowe” (www.uml.lodz.pl/ngo), przy czym wybór danego kandydata winien zostać potwierdzony podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.
 1. Karty do głosowania należy składać w zapieczętowanych kopertach, z adnotacją „Wybory do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.
 1. Karty do głosowania, które wpłyną po terminie granicznym głosowania, określonym w pkt 7 oraz zostaną podpisane przez osoby nieupoważnione, nie będą rozpatrywane.
 1. Wyniki głosowania, o którym mowa w pkt 7, Zespół ds. przeprowadzenia naboru kandydatów do Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi przedstawia do zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Łodzi.
 1. Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o kandydatach, którzy weszli w skład Rady, Prezydent Miasta Łodzi ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie Urzędu Miasta Łodzi w zakładce „organizacje pozarządowe” (www.uml.lodz.pl/ngo), oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi niezwłocznie po zakończeniu głosowania.
 1. Do Rady wchodzi 10 kandydatów z największą liczbą głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie.
 1. Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu głosowania należy zgłaszać w ciągu 5 dni od zakończenia głosowania, o którym mowa w pkt 7, do Prezydenta Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania:


Metryka strony i historia zmian